23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 132-419573
Offentliggjort
12.07.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Kredsløb Genbrug P/S

Vindere

(17.10.2023)
Kredsløb Genbrug P/S, Produktionsenheden Cirkulære Råstoffer
Ølstedvej 24-36
8200 Aarhus N

Behandling af haveaffald og byggeaffald indsamlet fra affaldsordninger etableret i Aarhus Kommune


Kredsløb Genbrug P/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kredsløb Genbrug P/S
CVR-nummer: 40831959
Postadresse: Karen Blixens Boulevard 7
By: Brabrand
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8220
Land: Danmark
Kontaktperson: Vicki Hald Neergaard
E-mail: vhc@kredslob.dk
Telefon: +45 41873336
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.kredslob.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3fb007d9-538f-4380-b41b-e755441c1d19/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3fb007d9-538f-4380-b41b-e755441c1d19/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3fb007d9-538f-4380-b41b-e755441c1d19/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Behandling af haveaffald og byggeaffald indsamlet fra affaldsordninger etableret i Aarhus Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omhandler behandling af haveaffald og byggeaffald indsamlet fra affaldsordninger etableret i Aarhus Kommune.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omhandler behandling af haveaffald og byggeaffald indsamlet fra affaldsordninger etableret i Aarhus Kommune.

Vejledende mængder, (jf. udbudsmaterialets bilag 2, Tilbudsliste):

Haveaffald = 33.150 tons pr. år.

Byggeaffald = 26.500 tons pr. år (fordelt på: ren beton = 14.000 tons pr. år, ren tegl = 2.500 tons pr. år og byggeaffald = 10.000 tons pr. år).

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Behandling / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/11/2023
Slut: 30/06/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kredsløb Genbrug P/S kan forlænge kontrakten i op til 2 x 12 måneder, således at den senest udløber den 30. juni 2027 uden yderligere opsigelse.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ikke aktuelt ifm. nærværende udbud.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ikke aktuelt ifm. nærværende udbud.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder krav om sikkerhedsstillelse, bodsbestemmelser samt følgende klausuler: klausul om menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder samt klausul om arbejdsvilkår.

Derudover indeholder kontrakten et vilkår omkring ret og pligt til salg af kompostprodukter på genbrugsstationer.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/08/2023
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 29/08/2023
Tidspunkt: 00:01
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbuddene vil blive åbnet efter tilbudsfristens udløb. Der vil ikke være adgang til at overvære tilbudsåbningen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

I forbindelse med nærværende udbud forventer Udbyder, at der afgives et tilbud fra en intern enhed (”Cirkulære Råstoffer”) i Kredsløb, som senest den 1. januar 2024 vil blive udskilt til et nystiftet selskab i Kredsløb-koncernen. Tilbuddet afgives på vegne af dette nystiftede selskab, som vil blive kontraktpart, hvis Cirkulære Råstoffer tildeles kontrakten.

Tilbudsgiver opfordres til at besigtige de af udbuddet omfattede fraktioner med henblik på at få et indtryk af, i hvilket omfang der kan forekomme urenheder i fraktionerne.

Tilbudsgiver kan besigtige fraktionerne i perioden fra den 7. august 2023 til og med den 15. august 2023.

Kredsløb Genbrug P/S er forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver/leverandør, der er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 134a, 135 og 136, hvis ikke tilbudsgiver/leverandøren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138.

Til dokumentation for at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene skal tilbudsgiver, når Kredsløb Genbrug P/S anmoder herom, fremlægge følgende:

- Serviceattest (inkl. Politiets logo) eller tilsvarende dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene.

- Underskrevet tro- og love-erklæring vedr. russisk etablering og ejerskab (jf. forordning 2022/576) .

Krav om dokumentation af miljøgodkendelse ifm. tilbudsafgivelse: Tilbudsgiver skal i sit tilbud vedlægge: Uddrag fra tilbudsgivers miljøgodkendelse eller tilsvarende som dokumenterer, at tilbudsgiver på tilbudstidspunktet råder over tilladelse til at modtage og behandle de fraktioner og de mængder, som den udbudte opgave/kontrakt omhandler.

Tilbuddet skal være skriftligt og afgives på dansk.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/07/2023

Send til en kollega

0.047