23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 119-374895
Offentliggjort
22.06.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Furesø Kommune

Vindere

Kontrakt om indsamling af affald fra private husstande samt kommunale virksomheder og institutioner i Furesø Kommune

(29.09.2023)
Urbaser A/S
Erhvervsparken 17
4621 Gadstrup

Kontrakt om indsamling af affald fra private husstande samt kommunale virksomheder og institutioner i Furesø Kommune


Furesø Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Furesø Kommune
CVR-nummer: 29188327
Postadresse: Stiager 2
By: Værløse
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3500
Land: Danmark
Kontaktperson: Vibe Blum
E-mail: vdb@vestfor.dk
Telefon: +45 20461918
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.furesoe.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/293501
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=370940&B=VESTFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=370940&B=VESTFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt om indsamling af affald fra private husstande samt kommunale virksomheder og institutioner i Furesø Kommune

Sagsnr.: 23-01677
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indsamling af madaffald, plast- og mad- og drikkekartonaffald, papiraffald, papaffald, glasaffald, metalaffald, restaffald, farligt affald, tekstilaffald, porcelæn, blød PVC, affald af elektroniske og elektriske produkter, storskrald og haveaffald fra private husstande og kommunale virksomheder og institutioner i Furesø Kommune samt leje af containere. Pt. er ca. 150 virksomheder frivilligt en del af den kommunale ordning for restaffald.

Ordregiver estimerer den samlede kontraktværdi til at udgøre ca. 26.000.000,00 DKK årligt. Den oplyste kontraktværdi er baseret på et skøn over det forventede fremtidige forbrug. Værdien er således vejledende, og Leverandøren er ikke garanteret nogen minimum omsætning. Kontrakten er eksklusiv. For en nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser kan der henvises til Bilag 1, der angiver de krav, som ydelserne skal leve op til.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 208 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90511000 Indsamling af affald
90511200 Indsamling af husholdningsaffald
90511400 Indsamling af papir
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indsamling af madaffald, plast- og mad- og drikkekartonaffald, papiraffald, papaffald, glasaffald, metalaffald, restaffald, farligt affald, tekstilaffald, porcelæn, blød PVC, affald af elektroniske og elektriske produkter, storskrald og haveaffald fra private husstande og kommunale virksomheder og in-stitutioner i Furesø Kommune samt leje af containere. Pt. er ca. 150 virksomheder frivilligt en del af den kommunale ordning for restaffald. Ordregiver forventer, at der i kontraktperioden kan blive indført nye ordninger og eller ændringer i de eksisterende ordninger. Ordregiver har besluttet at indgå aftale med I/S Vestforbrænding (herefter Vestforbrænding) om kon-traktstyring af denne kontrakt, hvilket betyder, at en repræsentant fra Vestforbrænding på vegne af Fu-resø Kommune vil varetage den faktiske forvaltningsvirksomhed. Se i øvrigt punkt 8 Behandling af per-sonoplysninger nedenfor. Ordregiver estimerer den samlede kontraktværdi til at udgøre ca. 26.000.000,00 DKK årligt. Den oplyste kontraktværdi er baseret på et skøn over det forventede fremtidige forbrug. Værdien er således vejledende, og Leverandøren er ikke garanteret nogen minimum omsætning. Kontrakten er eksklusiv. For en nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser kan der henvises til Bilag 1, der angiver de krav, som ydelserne skal leve op til.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 208 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har en option på 2 x 1 års forlængelse af Kontrakten.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel kapacitet:

• Tilbudsgiver skal som minimum have en gennemsnitlig årsomsætning på 50.000.000 DKK over de seneste 3 disponible regnskabsår

• Tilbudsgiver skal som minimum have en positiv egenkapital for hver af de seneste 3 disponible regnskabsår

• Tilbudsgiver skal som minimum have en positiv soliditetsgrad for hver af de seneste 3 disponible regnskabsår. Soliditeten beregnes på følgende måde:

Soliditetsgrad = egenkapital x 100 / samlede aktiver

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Se ovenfor

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig kapacitet:

• Tilbudsgiver skal som minimum angive 3 referencer, som dokumenterer, at tilbudsgiver har erfa-ring med at håndtere opgaver af tilsvarende kompleksitet som den udbudte opgave.

• Opgaver af tilsvarende kompleksitet: "Opgaver af tilsvarende kompleksitet" afgrænses ud fra følgende kriterium:

Indsamling af husholdningsaffald i et sammenhængende geografisk område. Ved "et sammenhængende geografisk område" forstås en kommune eller lignende geografisk område.

• Hver reference skal som minimum indeholde en beskrivelse af: Arbejdet/opgaven, det årlige be-løb for udførelsen, tidspunkt for udførelsen (dato) og modtager af arbejdet/ydelsen (kontaktop-lysninger på kontaktperson).

Oplysning om teknisk og faglig formåen skal angives i ESPD’et.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på en anden virksomheds kapacitet (”støttende virksomhed”), er det et krav, at den støttende virksomhed opfylder relevante minimumskrav til egnethed.

Relevante minimumskrav omfatter de krav til egnethed, for hvilke tilbudsgiveren støtter sig til.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Se ovenfor

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/08/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 21/08/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til Kapitel 3 i Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud, LBK nr. 593 af 2. juni 2016

(tilgængeligt ved www.retsinformation.dk), gælder følgende tidsfrister for udfyldelse af klage:

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 dage

fra dagen efter Ordregivers underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. jf. § 7(1) Bekendtgørelsen

om Klagenævnet for Udbud, forudsat at meddelelsen inkluderer en kort beskrivelse af de relevante årsager for

beslutningen.

Andre klager skal i overensstemmelse med § 7(2) Bekendtgørelsen for Klagenævnet for Udbud udfyldes af

Klagenævnet for Udbud indenfor:

1) Inden 45 kalenderdage fra datoen efter at Ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om

kontraktindgåelse Den Europæiske Unions Tidende (med effekt fra dagen efter offentliggørelsesdatoen):

2) Inden 30 kalenderdage fra dagen efter at Ordregiver underrettet de berørte Tilbudsgivere, at en kontrakt

baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller

såfremt at notifikationen inkluderer en kort redegørelse af de relevante årsager for beslutningen:

3) Inden 6 måneder fra dagen efter, at Ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå

kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale. såfremt at meddelelsen inkluderer en kort redegørelse for de

relevante årsager for beslutningen:

4) Inden 20 kalenderdage fra dagen efter Ordregiver har offentliggjort en meddelelse vedrørende deres

beslutning for at opretholde kontrakten, jf. § 185(2) af Udbudsloven.

Klager skal, senest samtidig med indleveringen af klagen til Klagenævnet for Udbud, skriftligt informere

Ordregiver om klagen, herunder oplyse om klagen er blevet indleveret i standstillperioden, jf. Bekendtgørelsens

§ 6(4). Hvis klagen er indleveret i standstillperioden, skal klageren dertil oplyse om der er anmodet om at klagen

tillægges opsættende virkning, jf. Bekendtgørelsens § 12(1).

E-mailen til Klagenævnet for Udbud er oplyst i sektion VI.4.1.

Klagenævnet for Udbuds retningslinjer vedrørende klager er ligeledes tilgængelige på internetadressen oplyst i

sektion VI.4.1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/06/2023

Send til en kollega

0.062