23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 101-316841
Offentliggjort
26.05.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

I/S Vestforbrænding

Udbud af modtagelse og neddeling af umalet indendørs træ, udendørs og malet træ samt haveaffald


I/S Vestforbrænding

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: I/S Vestforbrænding
CVR-nummer: 10866111
Postadresse: Ejby Mosevej 219
By: Glostrup
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Rikke Munk Rye Andersen
E-mail: rra@horten.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6fb85c9d-b781-43cd-8f2b-b8285000cc1d/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6fb85c9d-b781-43cd-8f2b-b8285000cc1d/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6fb85c9d-b781-43cd-8f2b-b8285000cc1d/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6fb85c9d-b781-43cd-8f2b-b8285000cc1d/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af modtagelse og neddeling af umalet indendørs træ, udendørs og malet træ samt haveaffald

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

I/S Vestforbrænding udbyder modtagelse og nedbrydning af fraktionerne umalet indendørs træ, udendørs og malet træ, samt haveaffald. Fraktionerne indsamles på I/S Vestforbrændings genbrugsstationer og i mindre omfang i kommunale storskraldsordninger og køres til I/S Vestforbrændings plads på Strandvangen 15 i Frederikssund, hvor operatøren, der tildeles den udbudte kontrakt, skal udføre modtagelsen og neddelingen af fraktionerne. Den samlede mængde af fraktionerne udgør forventeligt i alt 100.000 tons pr. år, idet fraktionerne dog varierer i løbet af året, da fraktionerne er sæsonbetonet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 98 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Frederikssund

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I/S Vestforbrænding udbyder modtagelse og nedbrydning af fraktionerne umalet indendørs træ, udendørs og malet træ, og haveaffald. Fraktionerne indsamles på I/S Vestforbrændings genbrugsstationer og i mindre omfang i kommunale storskraldsordninger og køres til I/S Vestforbrændings plads på Strandvangen 15 i Frederikssund, hvor operatøren, der tildeles den udbudte kontrakt, skal udføre modtagelsen og neddelingen af fraktionerne. Den samlede mængde af fraktionerne udgør forventeligt i alt 100.000 tons pr. år, idet fraktionerne dog varierer i løbet af året, da fraktionerne er sæsonbetonet.

Kontrakten forventes at træde i kraft 1. januar 2024 og løber 60 måneder, hvorefter den ophører 31. december 2028, medmindre I/S Vestforbrænding vælger at forlænge kontrakten med 2 år.

Udbuddet indeholder vilkår om, at vindende tilbudsgiver forpligtes til at overtage/erhverve det nedbrydningsmateriel, som i dag anvendes til udførelsen af nedbrydningen, samt to vandkanoner. Den overdragelsesaftale for nedbrydningsmateriellet og vandkanonerne, der er vedlagt som en del af det samlede udbudsmateriale, er vindende tilbudsgiver derfor forpligtet til at indgå med I/S Vestforbrænding. En nærmere beskrivelse af nedbrydningsmateriellet og vandkanonerne fremgår af udbudsmaterielet. Den pris, som tilbudsgiver tilbyder for nedbrydningsmateriellet og vandkanonerne, indgår i den samlede evaluering. Dertil kommer, at vindende tilbudsgiver er forpligtet til at leje det areal på pladsen i Frederikssund, hvor modtagelsen og neddelingen af fraktionerne skal ske. Den areallejekontrakt, der er vedlagt som en del af det samlede udbudsmateriale, er vindende tilbudsgiver derfor forpligtet til at indgå med I/S Vestforbrænding. Lejen for arealerne udgør markedslejen og er således fastlagt på forhånd. Der vil i løbet af udbudsprocessen være mulighed for at besigtige arealerne samt nedbrydningsmateriellet og vandkanonerne. Nærmere oplysning herom fremgår af udbudsmaterialet.

Udbuddet indeholder derudover vilkår om, at vindende tilbudsgiver er forpligtet til at overtage de af I/S Vestforbrændings medarbejdere, i alt 4 medarbejdere, der i dag beskæftiger sig med nedbrydningsopgaven. Dette bevirker, at vindende tilbudsgiver indtræder i de rettigheder og forpligtigelser, som bestod på overtagelsestidspunktet.

Den udbudte kontrakt er ikke udbudt i delkontrakter. Baggrunden herfor er, at I/S Vestforbrænding har vurderet, at en opdeling vil medføre en række uhensigtsmæssige juridiske og praktiske grænseflader, ligesom der er væsentlige økonomiske stordriftsfordele ved at udbyde kontrakten som én samlet kontrakt.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 98 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

I/S Vestforbrænding har mulighed for ensidigt at forlænge kontakten med 2 år. I/S Vestforbrænding skal senest 6 måneder før kontraktens udløb meddele, hvorvidt I/S Vestforbrænding ønsker at forlænge kontrakten.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

I/S Vestforbrænding har mulighed for ensidigt at forlænge kontakten med 2 år. I/S Vestforbrænding skal senest 6 måneder før kontraktens udløb meddele, hvorvidt I/S Vestforbrænding ønsker at forlænge kontrakten.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Miljø- og kvalitetsledelsesstandarder:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav om tilbudsgivers miljøledelses- og kvalitetssikringssystem:

- Miljøledelsessystem ISO14001 eller tilsvarende

- Kvalitetssikringssystem ISO9001 eller tilsvarende.

Dokumentation: Tilbudsgiver skal kunne dokumentere dennes miljøledelsessystem og kvalitetssikringssystem i form af kopi af certifikat eller anden form for bevis, dokumentation eller attesteret erklæring.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For de seneste 3 afsluttede regnskabsår skal tilbudsgiver i ESPD'et give oplysninger om følgende:

- Tilbudsgivers egenkapital i DKK.

Med "det seneste afsluttede regnskabsår" forstås det seneste regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt årsregnskab.

Bemærk: Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet (fx underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren. Hvis tilbudsgiver ikke kan give oplysninger vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet, fordi tilbudsgiver er etableret inden for det seneste år, skal tilbudsgiver anføre dette i ESPD'et.

For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder endvidere, at tilbudsgiver som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren. Hvis en tilbudsgiver beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for tilbudsgivers forpligtelser under den udbudte kontrakt.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at få tildelt kontrakten, skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende tilbudsgivers seneste godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, medmindre oplysningerne er frit tilgængelige for I/S Vestforbrænding. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, vil tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

- Tilbudsgiver har en positiv egenkapital i de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders formåen, skal både tilbudsgivers og den støttende enheds egenkapital og aktiver anvendes ved opgørelsen af egenkapitalen. Er tilbudsgiver et konsortium skal samtlige deltagere i konsortiets egenkapital anvendes ved opgørelsen af egenkapitalen.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD'et give oplysning om følgende:

- Referencer med oplysning om tilbudsgivers mest relevante erfaring med tilsvarende opgaver inden for de seneste tre år (regnet fra fristen for tilbud).

Referencerne bør indeholde: En redegørelse for opgaven, beløb, tidspunkt for udførelsen (dato) og modtager af arbejdet/opgaven samt kontaktoplysninger på en kontaktperson.

Bemærk: Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders tekniske eller faglige kapacitet (fx støttevirksomhed) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen.

For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder desuden, at tilbudsgiver som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren.

Dokumentation: Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et, anses af I/S Vestforbrænding for at være den endelige dokumentation for tilbudsgivers tekniske og faglige kapacitet. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, vil tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

- Tilbudsgiver skal inden for de seneste tre år (regnet fra fristen for tilbud) have udført mindst 3 tilsvarende opgaver.

Med "tilsvarende opgaver" forstås:

- Modtagelse og neddeling af fraktioner, der i sammensætning er tilsvarende fraktionerne umalet indendørs træ, udendørs og malet træ og haveaffald, og hvis mængde årligt har udgjort minimum 10.000 tons (kravet om minimum 10.000 tons årligt gælder pr. opgave).

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Udbuddet indeholder vilkår om, at:

- Vindende tilbudsgiver er forpligtet til at overtage/erhverve det nedbrydningsmateriel, som i dag anvendes til udførelsen af nedbrydningen, samt to vandkanoner.

- Vindende tilbudsgiver er forpligtet til at leje det areal på pladsen i Frederikssund, hvor modtagelsen og neddelingen af fraktionerne skal ske.

- Vindende tilbudsgiver er forpligtet til at overtage de af I/S Vestforbrændings medarbejdere, i alt 4 medarbejdere, der i dag beskæftiger sig med nedbrydningsopgaven.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/06/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 30/06/2023
Tidspunkt: 23:59
Sted:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbuddene.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de angivne udelukkelsesgrunde ved at udfylde ESPD'ets Del III, afsnit A-B ("Obligatoriske udelukkelsesgrunde") og Del III, afsnit C ("Frivillige udelukkelsesgrunde"):

Del III: (alle punkter):

A: Grunde vedrørende straffedomme

B: Grunde, der vedrører skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger

C: Grunde, der vedrører interessekonflikter, konkurrencefordrejning, urigtige oplysninger

D: Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på.

Bemærk: Tilbudsgivere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens §§ 134a-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Tilsvarende vil tilbudsgivere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, nr. (1)-(5), blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt kontrakten, skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde i §§ 135-137. Yderligere skal den tilbudsgiver, der står til at blive kontrakten, underskrive en tro- og loverklæring som led i den endelige dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden i § 134a. I/S Vestforbrænding vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter 1. februar 2023.

I/S Vestforbrænding giver mulighed for at besigtige nedbrydningsmateriellet samt vandkanonerne på pladsen i Frederikssund torsdag den 15. juni 2023 kl. 10.00. Nærmere information herom følger af udbudsmaterialet. Besked om hvorvidt tilbudsgiver ønsker at deltage i besigtigelsen bedes givet via udbudsplatformen.

Der ydes ikke vederlag for tilbudsgiverne deltagelse i udbudsprocessen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20.000 kr. til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/05/2023

Send til en kollega

0.048