23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 101-312173
Offentliggjort
26.05.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://eu.eu-supply.com/

Udbyder

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Rammeaftale vedrørende levering af pesticidanalyser til ”Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP)


De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
CVR-nummer: 55145016
Postadresse: Øster Voldgade 10
By: København K
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1350
Land: Danmark
Kontaktperson: Claus Kjøller
E-mail: info@geus.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.geus.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://eu.eu-supply.com/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale vedrørende levering af pesticidanalyser til ”Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Projektet ”Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand” (herefter VAP) er et moniteringsprogram, som har to overordnede formål:

1) At undersøge og varsle tidligt om godkendte pesticider eller deres nedbrydningsprodukter udvaskes til ungt grundvand i koncentrationer over grænseværdien.

2) At forbedre og formidle det videnskabelige grundlag til optimering af de danske myndigheders godken-delses- og reguleringsprocedurer af pesticider på baggrund af de indsamlede monitoreringsdata

Moniteringsresultaterne anvendes direkte i Miljøstyrelsens regulering af pesticider, hvorfor dokumenteret kvali-tetssikring af analysemetoder og -resultater samt lave detektionsgrænser er nødvendige.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 13 080 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omhandler overordnet set følgende aktiviteter:

1) Afhentning af vandprøver og tankblandingsprøver på de seks forsøgsmarker

2) Laboratorieanalyser

3) Afrapportering på baggrund af laboratorieanalyserne

GEUS udfører i samarbejde med Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet (AGRO) og Miljøstyrelsen (MST) ”Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand” (herefter ”VAP”). VAP har til formål dels at undersøge og varsle tidligt om godkendte pesticider og/eller deres nedbrydningsprodukter udvaskes til ungt grundvand i koncentrationer over kravværdien og dels at forbedre og formidle det videnskabelige grundlag til optimering af de danske myndigheders godkendelses- og reguleringsprocedurer af pesticider på baggrund af de indsamlede monitoreringsdata. Yderligere beskrivelse af opgaven og kravspecifikation findes i udbudsmaterialet.

Der planlægges udtaget maksimalt 720 prøver pr. år. GEUS er dog ikke forpligtet til at aftage en bestemt mængde i aftaleperioden, men det er GEUS' forventning, at der vil blive indkøbt for 3,27 mio. kr. årligt.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvor aftalen vil blive tildelt ved anvendelse af tildelingskriteriet "laveste pris", der findes på baggrund af en evalueringsteknisk pris. Der henvises til udbudsmaterialet for en uddybende beskrivelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 13 080 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt tilbudsgiveren er omfattet af en eller flere af de i udbudslovens § 135-136 obligatoriske udelukkelsesgrunde og den i udbudslovens § 137 stk. 1, nr. 2 nævnte frivillige udelukkelsesgrund. Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af ansøgeren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er bagatelagtige, kan dog give anledning til at udelukke ansøgeren.

Tilbudsgiver skal erklære, at tilbudsgiver ikke befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 og 136 eller i den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD del III, afsnit A, B og C. Tilbudsgiver skal dog være opmærksom på, at del III, D, om Rent nationale udelukkelsesgrunde ikke kræver udfyldelse.

Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på, at udelukkelsesgrundene i udgangspunktet er udfyldt med et ”Nej”. Tilbudsgiver behøver således ikke at udfylde ESPD del III, afsnit A, B og C, medmindre Tilbudsgiver er omfattet af en af udelukkelsesgrundene.

Ordregiver kan ikke udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene i Udbudslovens §§ 135-136, såfremt denne har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, selvom vedkommende er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde, jf. Udbudslovens § 138. Der kan alene ske udelukkelse på denne baggrund, hvis Ordregiver har meddelt tilbudsgiveren, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og tilbudsgiveren herefter ikke, inden for en passende frist, fremlægger tilstrækkelig dokumentation for tilbudsgiverens pålidelighed (self-cleaning).

For en uddybning af hvilke tiltag der betragtes som tilstrækkelig dokumentation henvises til Udbudslovens § 138, stk. 3.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ved tilbudsafgivelse skal Tilbudsgiver oplyse følgende om økonomisk og finansiel formåen:

1) Årsomsætning de sidste tre 3 år

2) Egenkapital de sidste tre 3 år

Tilbudsgiver angiver i ESPD DEL IV ”Udvælgelseskriterier”, ved de enkelte kriterier, hvorledes tilbudsgiver opfylder minimumskravene til opfyldelse af kriterierne.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) En årsomsætning på mindst 3,5 mio. DKK i de sidste tre (3) disponible regnskabsår.

2) En positiv egenkapital i de sidste tre (3) disponible regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ved tilbudsafgivelse skal Tilbudsgiver oplyse følgende om teknisk og faglig formåen:

— Referencer,

— Kompetenceprofiler,

— Kvalitetssikringsprocedure.

Nærmere om referencer:

Tilbudsgiver skal vedlægge minimum 1 og maks. fem (5) betydeligste referencer på projekter, som Tilbudsgiver har udført, indenfor det udbudte område, i de seneste tre (3) år.

Dette omhandler analyser af pesticider og deres nedbrydningsprodukter i vandprøver fra pore-, dræn- og grundvand. Referencen skal redegøre for, at der er tale om grundvand/drænvand, angivelse af geografisk lokalitet for drænvand, DGU-nr.for grundvandsboringer, el.lign. prøvehåndtering fra udtagningssted til analyse.

Metodeudvikling, (i) hvilke Stoffer Tilbudsgiver har udviklet, (ii) hvilken detektionsgrænse der er opnået og (iii) hvor lang tid der har været brugt på udvikling af metoden, og om Tilbudsgiver egenhændigt har udviklet nye analysemetoder.

Referencerne skal som minimum indeholde en klar beskrivelse af:

i) referencens ydelse, værdi samt navn på kunden,

ii) hvorledes opgaven i referencen blev løst,

iii) tidspunktet for udførelsen,

iv) leveringstid fra ordreafgivelse til prøven er analyseret.

Nærmere om kompetenceprofiler:

Tilbudsgiver skal som minimum tilknytte én (1) dansktalende kontaktperson med analytisk-kemiske kompetencer til den udbudte opgave. Kompetencer inden for analytisk kemi skal dokumenteres ved vedlæggelse af CV samt relevante eksamensbeviser for kontaktpersonen. Øvrige krav til kontaktpersonen fremgår af kravspecifikationen i bilag 1. Der skal vedlægges CV'er for nøglepersoner.

Nærmere om kvalitetssikringsprocedure:

Tilbudsgiver skal give en beskrivelse af laboratoriets kvalitetssikringsprocedurer, herunder en beskrivelse af det tekniske udstyr og de foranstaltninger, Tilbudsgiver har truffet til sikring af kvaliteten.

Tilbudsgivers laboratorie skal leve op til Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger (BEK nr. 2362 af 26/11/2021), og Tilbudsgivers analyser skal udføres under et kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med standarden EN ISO/IEC 17025 eller andre tilsvarende internationalt accepterede standarder, jf. kravspecifikationens pkt. 2.Til dokumentation af kvalitetssikring skal Tilbudsgiver kunne fremsende gældende certificering fx ISO/IEC17025, eller andre tilsvarende nationalt accepterede standarder, akkrediteringsnummer på pesticidanalyser eller gældende valideringsrapport.

Tilbudsgiver angiver i ESPD DEL IV ”Udvælgelseskriterier”, ved de enkelte kriterier, hvorledes tilbudsgiver opfylder minimumskravene til opfyldelse af kriterierne.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der skal vedlægges mindst én (1) relevant reference

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 242-553378
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/06/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/06/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20.000 DKK.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/05/2023

Send til en kollega

0.047