23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 096-297925
Offentliggjort
19.05.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Nordjylland

Udbud af indledende undersøgelser i Region Nordjylland


Region Nordjylland

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Ann Steen Nikolajsen
E-mail: asj@rn.dk
Telefon: +45 97648550
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.rn.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/252785
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=364503&B=REGIONNORD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=364503&B=REGIONNORD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af indledende undersøgelser i Region Nordjylland

Sagsnr.: 2022-0378789
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90732000 Tjenesteydelser i forbindelse med jordforurening
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udførelse af indledende forureningsundersøgelser på muligt forurenede ejendomme i Region Nordjylland.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 800 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90732000 Tjenesteydelser i forbindelse med jordforurening
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Nordjylland skal i henhold til Jordforureningsloven kortlægge arealer, hvor der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø. Det er hensigten, at nærværende udbud skal føre til indgåelse af fire (4) parallelle rammeaftaler, med fire

(4) forskellige leverandører, om udarbejdelse af indledende undersøgelser. Den fjerde rammeaftale indgås dog som en "hvilende" ramme aftale, hvorpå rådgiveren ikke kan forvente omsætning, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne, pkt. 3.3.

Region Nordjylland forventer, at de samlede indkøb af rådgivningsydelser på de 4 rammeaftaler tilsammen pr. år vil udgøre mellem 120-225 indledende undersøgelser (lokaliteter), beregnet i forhold til Regionens nuværende budgetramme.

Antallet af lokaliteter afhænger af Regionens budgetter og de under udbuddet opnåede priser. Da budgettet for 2024 og frem endnu ikke er kendt, er der tale om en uforpligtende fremskrivning på baggrund af budgettet for 2023 på ca. 12 000 000 DKK pr. år for de udbudte forureningsundersøgelser (inklusive udlæg og analyser).

Uanset ovenstående estimat indeholder udbuddet en udvidelse af rammen for træk på rammeaftalen, hvorefter ordregiver, udover ovenstående estimerede værdi, kan foretage yderligere indkøb på rammeaftalerne på op til 5 000 000 DKK pr. år. Den maksimale værdi af rammeaftalen udgør således kr. 68 000 000 DKK.

De enkelte leverandører er ikke garanteret et bestemt antal lokaliteter eller omsætning.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 48 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud aflevere et "fælles europæisk udbudsdokument" (også kaldet "ESPD"), hvori tilbudsgiver skal afgive erklæring om følgende forhold:

— Hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1-3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om deltagelse i kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger, hvidvaskning, børnearbejde, ubetalt gæld mv.), og

— Hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 136 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om interessekonflikter, konkurrencefordrejning, groft urigtige oplysninger, skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet mv.), og

— Hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 (tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet m.fl.), nr. 2 (vedrørende konkurs, insolvens- eller likviditetsbehandling, rekonstruktion, indstillet erhvervsvirksomhed og lignende situationer) og nr. 3 (aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning).

Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et

særskilt ESPD som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske/finansielle formåen og/eller tekniske/faglige formåen (f.eks. underleverandører eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD som omfatter ovennævnte erklæringer

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud aflevere et "fælles europæisk udbudsdokument" (også kaldet ESPD), hvori tilbudsgiver skal afgive erklæringer om følgende forhold:

1) Tilbudsgiver skal oplyse sin samlede nettoomsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten, for det seneste afsluttede regnskabsår;

2) Erhvervsansvarsforsikring. Tilbudsgiver skal angive det forsikrede beløb, det vil sige dækningssummen, i tilbudsgivers relevante erhvervsansvarsforsikring på tidspunktet for tilbudsafgivelse.

Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. enheder inden forsamme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på en støttende enhed (underleverandør), kan mindstekravet om samlet årligomsætning opfyldes ved at lægge tilbudsgivers egen omsætning sammen med de forpligtede støttende enheder, som stiller deres økonomiske/finansielle kapacitet til rådighed.

Hvis tilbudsgiveren er en sammenslutning (konsortium), kan mindstekravet om samlet årlig omsætning opfyldes ved at lægge konsortiets samlede omsætning til grund.

Vær opmærksom på, at der vil blive krævet solidarisk hæftelse, dvs. at tilbudsgiveren og den enhed tilbudsgiveren baserer sig på, skal hæfte solidarisk for kontraktens gennemførelse.

Det er et minimumskrav, at tilbudsgivers nettoomsætning på det forretningsområde, der er omfattet af

kontrakten, i det seneste afsluttede regnskabsår er på minimum 1 000 000 DKK.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgivers nettoomsætning på det forretningsområde, der er omfattet af kontrakten, i det seneste afsluttede regnskabsår er på minimum 1 000 000 DKK.

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiveren har tegnet en erhvervsansvarsforsikring, der dækker tilbudsgiverens ansvar for skader og andet tab, som opstår i forbindelse med tilbudsgiverens udførelse af sit erhverv, herunder udførelsen af de ydelser, der er omfattet af den udbudte kontrakt.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Fremlæggelse af en liste over væsentligste sammenlignelige leverancer, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4), som den eller de afdelinger / kontorer i tilbudsgivers virksomhed, der forventes at udføre de udbudte opgaver, har udført i løbet af de seneste 3 år, med angivelse af kundereference, udførelsesperiode og kontaktperson hos kunden.

Der gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver ved udfyldelsen af sine referencer i ESPD i feltet "Beskrivelse" skal sørge for, at beskrivelsen af de enkelte referencer er fyldig og fyldestgørende, således at ordregiver kan vurdere referencerne i forhold til, hvorvidt og i hvilket omfang de er udtryk for tilsvarende leverancer.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af kontrakten, skal de pågældende dele af kontrakten udføres af den enhed, som tilbudsgiveren baserer sit tilbud på, jf. udbudslovens § 144, stk. 3.

Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD som omfatter ovennævnte referencer.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen (f.eks. underleverandører eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD som omfatter ovennævnte referencer.

Tilbudsgiver har mulighed for at vedlægge beskrivelsen af referencer i et separat dokument, hvis tilbudsgiver finder dette hensigtsmæssigt.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver inden for de seneste 3 år har udført indledende undersøgelser, jf. udbudsbekendtgørelse afsnit II.2.4), 1. afsnit, for minimum 4 forskelige kunder.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse for kontraktens gennemførelse og udpege en fælles befuldmægtiget bland de solidariskhæftende deltagere.

Såfremt kontrakten tildeles en aktør, der baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (jf.punkt III.1.2), skal hver enkelt af disse enheder påtage sig solidarisk hæftelse for kontraktens gennemførelse, jf.udbudslovens § 144, stk. 6.

Kontrakten indeholder særlige betingelser for kontraktens gennemførelse. Nærmere oplysninger fremgår af udbudsmaterialet.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 4
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/06/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/06/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

1) Tilbud skal uploades i EU-Supply - link fremgår af udbudsbekendtgørelsen.

2) Dokumentation:

Ad. pkt. III.1.1). Som bevis for at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1, 2 eller 3, eller § 137, stk. 1, nr. 2 fremlægges: Et uddrag fra relevant register, certifikat eller tilsvarende dokument(er) udstedt af kompetent myndighed. For danske tilbudsgivere kan dokumentationskravet opfyldes ved fremlæggelse af serviceattest, der ikke må være udstedt mere end 6 måneder før fremlæggelsestidspunktet.

Ad pkt. III.1.2). Som dokumentation for tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen fremlægges seneste godkendte årsrapport eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, hvis ikke ordregiver kan tilgå disse oplysninger via en offentlig tilgængelig kilde (CVR.dk eller lignende).

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på anden enhed for at dokumentere økonomisk og finansiel formåen, skal den anden enhed fremlægge dokumentation for, at enheden stiller den pågældende omsætning til rådighed, og påtager sig solidarisk hæftelse, hvis virksomheden tildeles kontrakten. Virksomheden skal endvidere fremlægge den ovenstående dokumentation for § 135, og § 137, stk. 1. nr. 2. Støtteerklæring er vedlagt som en del af udbudsmaterialet.

Såfremt tilbudsgiver er et konsortium, skal den enkelte virksomhed fremlægge den ovenstående dokumentation for § 135, og § 137, stk. 1. nr. 2. Endvidere skal konsortieerklæring udfyldes og underskrives.

Konsortieerklæringen er vedlagt som en del af udbudsmaterialet.

Som dokumentation for krævet erhvervsansvarsforsikring, fremlægges passende dokumentation herfor, eksempelvis police eller forsikringsbevis.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

- Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/05/2023

Send til en kollega

0.062