23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 092-285004
Offentliggjort
12.05.2023
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Fællesindkøb Midt

Vindere

Vask og leje af beklædning til personale i plejen i Hedensted, Horsens, Odder og Samsø Kommuner

(29.09.2023)
Elis Danmark A/S
Tobaksvejen 22
2860 Søborg

Vask og leje af beklædning til personale i plejen (FIKM)


Fællesindkøb Midt

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fællesindkøb Midt
Postadresse: Chr M Østergaards Vej 4
By: Horsens
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8700
Land: Danmark
Kontaktperson: Heidi Backmann Jensen
E-mail: hbaj@fikm.dk
Telefon: +45 76292025
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://fikm.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hedensted Kommune
By: Hedensted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Land: Danmark
E-mail: hbaj@fikm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.hedensted.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Horsens Kommune
By: Horsens
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Land: Danmark
E-mail: hbaj@fikm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.horsens.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odder Kommune
By: Odder
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Land: Danmark
E-mail: hbaj@fikm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.odder.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Samsø Kommune
By: Samsø
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Land: Danmark
E-mail: hbaj@fikm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.samsoe.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b9e8a1a8-52ab-4402-8b36-fbff5732b257/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b9e8a1a8-52ab-4402-8b36-fbff5732b257/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b9e8a1a8-52ab-4402-8b36-fbff5732b257/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Vask og leje af beklædning til personale i plejen (FIKM)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98000000 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Vask og leje af beklædning til personale i plejen i Hedensted, Horsens, Odder og Samsø Kommuner

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98310000 Vask og rensning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører vask og leje af beklædning i de omfattede kommuner til personale i plejen, forstået som disse personalegrupper:

• Inde- og udekørende personale (plejepersonale, sygeplejersker, rengøringspersonale og terapeuter)

• Køkkenpersonale

• Chauffører i madservice

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelsen vil ske ud fra ansøgernes tekniske og faglige formåen og dermed erfaring med den relevante faggruppe. Kriteriet vurderes ud fra ansøgeres referenceliste. Referencer, hvor kunden er en kommune og/eller faggruppen er plejepersonale, vægter positivt i udvælgelsen.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Udbuddet er ikke opdelt i delkontrakter. Ordregiver vurderer, at kontrakten af økonomiske hensyn ikke skal opdeles i delkontrakter, idet en opdeling vil hindre stordriftsfordele ved valg af samme basissortiment på tværs af kommunerne. Leverandøren skal ved kontraktstart foretage en stor investering i den beklædning, der skal tilbydes til de mange medarbejdere.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles ikke krav til økonomisk og finansiel formåen.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal have relevant erfaring i form af mindst to sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for tilbudsfristen.

Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation, jf. udbudslovens § 155, nr. 2.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ved sammenlignelige referencer forstås aftaler om vask og leje af arbejdsbeklædning til offentlige kunder, og hvor der leveres beklædning til flere forskellige leveringsadresser.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 065-189639
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/06/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 07/06/2023
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet gennemføres i regi af Fællesindkøb Midt (herefter benævnt ”FIKM”). FIKM er alene at betragte som en samarbejdsmodel for organisering af fælles tværkommunale udbud. FIKM er alene at betragte som tovholder for udbudsprocessen, og den enkelte kommune indgår derfor på egen hånd kontrakten for at kunne aftage det udbudte.

Ordregiver vil i dette udbud anvende alle de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137.

Som dokumentation for, hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene, kan tilbudsgiver fremlægge en serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere. Denne må maksimalt være udstedt 12 måneder før tilbudsfristen.

Det forventes, at der afholdes 1 forhandlingsmøde á 1 time med hver af de prækvalificerede tilbudsgivere. Ordregiver forbeholder sig dog ret til at gennemføre flere forhandlingsmøder. Ordregiver forbeholder sig også ret til at tildele kontrakten på baggrund af det indledende tilbud uden gennemførelse af forhandlinger.

Forhandlingerne kan vedrøre alle forhold vedrørende den udbudte opgave, herunder pris.

Der ydes ikke vederlag til deltagerne i forhandlingerne.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/05/2023

Send til en kollega

0.063