23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 092-282454
Offentliggjort
12.05.2023
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

https://rib-software.dk/udbudsportal

Udbyder

Rødovre Kommune, Teknisk Forvaltning

Vindere

Rammeaftale om levering af fjernvarmeunits

(03.10.2023)
Nordisk Wavin A/S
Wavinvej 1
8450 Hammel

Rammeaftale om levering af fjernvarmeunits


Rødovre Kommune, Teknisk Forvaltning

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rødovre Kommune, Teknisk Forvaltning
CVR-nummer: 65307316
Postadresse: Tæbyvej 77
By: Rødovre
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 2610
Land: Danmark
Kontaktperson: Rasmus Kirk Christensen
E-mail: rakc@ramboll.dk
Telefon: +45 51613982
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.rodovrefjernvarme.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale om levering af fjernvarmeunits

II.1.2) Hoved-CPV-kode
42515000 Fjernvarmekedler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende udbud vedrører en rammeaftale om levering af fjernvarmeunits i forbindelse med udbygningen af fjernvarmenettet i Rødovre Kommune. Rammeaftalen vedrører levering af fjernvarmeunits til én familiehuse med brugsvandsveksler og varmeveksler til indirekte forsyning.

Rammeaftalerne udbydes af Rødovre Kommune på vegne af Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (herefter "RKF").

Den udbudte opgave omfatter alene levering af fjernvarmeunits. Den udbudte opgave omfatter således ikke tilslutning eller andre VVS-arbejder, der udføres af tredjemand.

Rammeaftalen indgås med én leverandør, der forpligter sig til at levere fjernvarmeunits til RKF gennem hele rammeaftalen varighed.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt i elektronisk format på RIB Software (Byggeweb) med udbudsnummet: TN156840A

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 19 600 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42500000 Køle- og ventilationsudstyr
42510000 Varmevekslere, udstyr til luftkonditionering og køling, apparater til filtrering
42511100 Varmevekslere
09323000 Fjernvarme (indenbys)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Tæbyvej 77, 2610 Rødovre

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud vedrører en rammeaftale om levering af fjernvarmeunits i forbindelse med udbygningen af fjernvarmenettet i Rødovre Kommune. Rammeaftalen vedrører levering af fjernvarmeunits til én familiehuse med brugsvandsveksler og varmeveksler til indirekte forsyning.

Rammeaftalerne udbydes af Rødovre Kommune på vegne af RKF.

Den udbudte opgave omfatter alene levering af fjernvarmeunits. Den udbudte opgave omfatter således ikke tilslutning eller andre VVS-arbejder, der udføres af tredjemand.

Rammeaftalen indgås med én leverandør, der forpligter sig til at levere fjernvarmeunits til RKF gennem hele rammeaftalen varighed.

På tidspunktet for udbuddet af rammeaftalen er det RKFs forventning, at den maksimale mængde under rammeaftalen vil udgøre 1.375 styk fjernvarmeunits (herefter ”Rammen”).

Rammen er baseret på et skøn, hvori der navnlig er taget højde for den usikkerhed, som fjernvarmeområdet er præget af, herunder antallet af tilslutninger til fjernvarmenettet.

RKF kan frem til seks måneder før rammeaftalens udløb forhøje Rammen med 20 % af den ovennævnte mængde. Rammen kan således forhøjes til i alt 1.718 styk fjernvarmeunits.

Rammeaftalen er ikke forpligtende for RKF, hvilket betyder, at RKF i rammeaftalens varighed kan indkøbe de samme leverancer, som er omfattet af rammeaftalen, hos andre end leverandøren.

RKF forpligter sig ikke med rammeaftalen til at aftage en bestemt mængde eller værdi af leverancer fra leverandøren. Leverandøren kan således ikke gøre krav på regulering af de tilbudte priser, erstatning, kompensation eller anden godtgørelse, hvis RKF bestiller færre leverancer end forudsat eller beskrevet i rammeaftalen eller dennes bilag.

Der henvises i øvrigt til det øvrige udbudsmateriale, som indeholder en mere detaljeret beskrivelse af opgaven.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Service og vedligehold / Vægtning: 40%
Pris - Vægtning: 60%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 19 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

RKF kan ensidigt forlænge rammeaftalens varighed i to (2) gange ét (1) år (dvs. med ét år ad gangen). RKF skal senest tre (3) måneder før rammeaftalens udløb meddele leverandøren, hvorvidt RKF ønsker at forlænge rammeaftalen. Der henvises i øvrigt til udkastet til rammeaftalen, der er vedlagt udbudsmaterialet.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der modtages ansøgninger fra flere end fem (5) egnede virksomheder, vil RKF udvælge de fem (5) virksomheder, der tilsammen giver RKF det bedst mulige konkurrencefelt baseret på referencer.

Ved vurderingen af hvilke virksomheder, der tilsammen giver RKF det bedst mulige konkurrencefelt, vil RKF lægge vægt på følgende:

* Referencernes sammenlignelighed for så vidt angår den udbudte opgaves omfang, herunder om referencen vidner om erfaring med:

- Levering af et stort antal fjernvarmeunits

- Levering af fjernvarmeunits i forbindelse med udbygningen af fjernvarmenettet

- Successive leveringer til én og samme kunde

RKF vil foretage en samlet vurdering af ovenstående kriterier.

Ved bedømmelsen af referencernes sammenlignelighed vil RKF alene tage hensyn til leverancer, som har fundet sted inden for de tre (3) seneste år fra ansøgningsfristen. Såfremt ansøgeren har oplyst en referenceopgave med en varighed, der rækker udover de tre (3) år, vil RKF derfor udelukkende bedømme referencen på baggrund af de leverancer, som har fundet sted inden for de seneste tre (3) år.

Til brug for udvælgelsen skal ansøger udfylde EPSD'et, jf. afsnit 5, hvor ansøger bedes angive oplysninger om ansøgers tidligere referenceopgaver.

Ansøger må maksimalt angive fem (5) referencer. Hvis ansøger angiver flere referencer end det tilladte antal, vil RKF vurdere tilbuddet på baggrund af de fem (5) først anførte referencer, og se bort fra eventuelle referencer, som måtte være anført derefter.

Hver enkelt reference bør indeholde:

- Kundens navn,

- Kontaktperson for den pågældende kunde med telefonnummer og/eller e-mailadresse,

- Tidspunkt for opgavens udførelse, og

- Beskrivelse af opgavens art og omfang.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalen indeholder optioner på forlængelse af aftalens varighed, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.7.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det er RKFs vurdering, at realiseringen af den udbudte opgave vil ske mest hensigtsmæssigt i én samlet rammeaftale af hensyn til projektets tekniske grænseflader. Herudover vurderes kontraktformen at forenkle de forbundne koordinerings- og ansvarsforhold, hvilket samlet set skønnes at minimere RKFs transaktionsomkostninger og -risici. RKF har derfor fravalgt at opdele den udbudte opgave yderligere

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen:

(A) Årsomsætning på minimum 35 mio. kr. i hvert af de tre (3) senest afsluttede regnskabsår,

(B) Egenkapital på minimum 15 mio. kr. i hvert af de tre (3) senest afsluttede regnskabsår, og

(C) Soliditetsgrad på minimum 25 % i hvert af de tre (3) senest regnskabsår. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal både ansøgers og de støttende enheders egenkapital og aktiver anvendes ved udregningen af soliditetsgraden. Er ansøger en sammenslutning, skal samtlige deltageres egenkapital og aktiver anvendes ved udregningen.

Med ”de tre (3) senest afsluttede regnskabsår” forstås de tre (3) seneste regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt årsregnskab.

I ESPD’et bør ansøger derfor give oplysninger om følgende:

- Ansøgers årsomsætning i DKK

- Ansøgers egenkapital i DKK

- Ansøgers soliditetsgrad i procent.

Hvis ansøger ikke kan give oplysninger vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet, fordi ansøger er etableret inden for de seneste tre (3) år, skal ansøger anføre dette i ESPD'et.

En tilbudsgiver, der står til at få tildelt kontrakten, skal på RKFs anmodning fremlægge bevis for overholdelsen af RKFs mindstekrav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen. Beviset kan være i form af:

(1) Tilbudsgivers senest godkendte årsregnskab, eller

(2) En revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal.

Tilbudsgiveren er imidlertid ikke forpligtet til at fremlægge det ovennævnte bevis, hvis oplysningerne er frit tilgængelige for RKF.

Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal ansøger på RKFs anmodning – og ikke som en del af ansøgningen tilbuddet – fremlægge en erklæring, der godtgør, at den støttende enhed stiller sin økonomiske og finansielle kapacitet til rådighed for ansøger, og som godtgør, at den støttende enhed har påtaget sig en solidarisk hæftelse for ansøger i forbindelse med kontraktens gennemførelse. Til dette formål kan ansøger og den støttende enhed anvende den støtteerklæring, der er offentliggjort, som en del af udbudsmaterialet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

(A) Årsomsætning på minimum 35 mio. kr. i hvert af de tre (3) senest afsluttede regnskabsår,

(B) Egenkapital på minimum 15 mio. kr. i hvert af de tre (3) senest afsluttede regnskabsår, og

(C) Soliditetsgrad på minimum 25 % i hvert af de tre (3) senest regnskabsår. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal både ansøgers og de støttende enheders egenkapital og aktiver anvendes ved udregningen af soliditetsgraden. Er ansøger en sammenslutning, skal samtlige deltageres egenkapital og aktiver anvendes ved udregningen.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav:

(A) Ansøgers kvalitetssikringssystem skal være certificeret i henhold til ISO 9001 eller tilsvarende.

Til brug for udvælgelsen skal ansøger desuden udarbejde en referenceliste, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. III.1.4.

En tilbudsgiver, der står til at få tildelt kontrakten, skal på RKFs anmodning fremlægge bevis for overholdelsen af RKFs mindstekrav til tilbudsgivers kvalitetssikringssystem. I den forbindelse skal tilbudsgiveren fremlægge et certifikat fra et uafhængigt organ til bekræftelse af, at tilbudsgiverens kvalitetssikringssystem er certificeret i henhold til ISO 9001 eller tilsvarende.

Den referenceliste, som skal indeholdes i ansøgningen, anses af RKF for at være den endelige dokumentation for tilbudsgivers tekniske og faglige formåen.

RKF er dog berettiget til at kontrollere de afgivne oplysningers rigtighed, fx ved at rette direkte henvendelse til de kontaktpersoner, som er anført i referencelisten.

Baserer ansøger sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, skal ansøger fremlægge en rådighedserklæring, der godtgør, at enheden stiller sin tekniske og faglige kapacitet til rådighed for ansøger. Til dette formål kan ansøger og den støttende enhed anvende den rådighedserklæring, der er offentliggjort, som en del af udbudsmaterialet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

(A) Ansøgers kvalitetssikringssystem skal være certificeret i henhold til ISO 9001 eller tilsvarende.

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Der henvises til udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.9, der indeholder de objektive regler og kriterier for RKFs udvælgelse blandt de egnede ansøgere.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

RKF skal særligt gøre opmærksom på, at udkastet til rammeaftalen indeholder klausuler om socialt ansvar. Der henvises i det hele til aftaleudkastet, der er offentliggjort som en del af udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/06/2023
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 21/06/2023
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
//txtmark end-->

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

RKF skal gøre opmærksom på, at der i medfør af artikel 5k i Rådets forordning (EU) nr. 2022/576 af 8. april 2022 (herefter "Forordningen") gælder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske selskaber og russisk kontrollerede selskaber mv. Forbuddet omfatter også tildeling til tilbudsgivere, som anvender støttende enheder eller underleverandører, der er omfattet af Forordningens artikel 5 k, hvis værdien af en sådan støttende enheds/underleverandørs leverancer udgør mere end 10 % af kontraktværdien. RKF kan derfor på et hvilket som helst tidspunkt i udbudsprocessen kræve, at ansøgere og tilbudsgivere dokumenterer ikke at befinde sig i omstændigheder omfattet af artikel 5k i Forordningen, herunder kan bygherre anmode ansøgere og tilbudsgivere om at underskrive den med udbudsmaterialet vedlagte tro- og loverklæring om dette forhold. Det er i den forbindelse RKFs opfattelse, at ansøger/tilbudsgiver er nærmest til at kende egne ejerforhold og egne samarbejdspartnere, og derfor også er nærmest til at dokumentere fraværet af de omstændigheder, der er omfattet af Forordningens artikel 5k.

En ansøger vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, hvis ansøgeren befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 134 a, § 135, stk. 1-3 og § 136, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1. Hvis ansøgeren befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, kan RKF dog undlade at udelukke ansøgeren under særlige omstændigheder, jf. udbudslovens § 135, stk. 4, 5 og 6 og § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1 og 2. Tilsvarende vil ansøgere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. (1)-(6), blive udelukket fra deltagelse, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 2.

En tilbudsgiver, der står til at få tildelt kontrakten, skal på RKFs anmodning fremlægge bevis for, at tilbudsgiver eller visse personer, der er tilknyttet tilbudsgiver, jf. § 135, stk. 2, ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. (2) og (6), jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1. Beviset kan være i form af:

(A) Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i § 135, stk. 1, eller

(B) Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i de i § 135, stk. 3, og § 137, stk. 1, nr. 2 eller 6, nævnte tilfælde.

For så vidt angår danske tilbudsgivere, kan beviset bestå i en serviceattest, udstedt af Erhvervsstyrelsen.

Udsteder det pågældende land ikke de i stk. 1 nævnte dokumenter eller certifikater, eller dækker disse ikke alle de i § 135, stk. 1 eller 3, og § 137, stk. 1, nr. 2 eller 6, nævnte tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk. 2, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 12, sidste pkt.

Dokumentationen må maksimalt være seks måneder gammel regnet fra tilbudsfristen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/05/2023

Send til en kollega

0.063