23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 089-274810
Offentliggjort
08.05.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Viborg Kommune

Vindere

Tømning af Benzin- og olieudskillere samt sandfang til Viborg Kommune

(04.07.2023)
Norva24 Danmark A/S
Ringager 2
2605 Brøndby

Tømning af Benzin- og olieudskillere samt sandfang til Viborg Kommune


Viborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Viborg Kommune
CVR-nummer: 29189846
Postadresse: Prinsens Alle 5
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Asbjørn Kjærgaard
E-mail: ak@bk-udbud.dk
Telefon: +45 23230909
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/203106598.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/203106598.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/203106598.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Tømning af Benzin- og olieudskillere samt sandfang til Viborg Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører tømning af benzin- og olieudskillere mv. i Viborg Kommune.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Viborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører udførelse af tømning og kontrol af olie- og benzinudskillere samt sandfang i Viborg Kommune. Opgaven omfatter løbende tilsyn og tømning af ca. 290 olie- og benzinudskillere samt årligt ca. 240 sandfang - herunder miljømæssig forsvarlig bortskaffelse af affaldet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges i op til 2 x 12 måneder. Opsigelsesvilkår fremgår af kontraktens pkt. 3.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Tilbudsgiver skal oplyse sin samlede omsætning i det seneste afsluttede årsregnskab

- Tilbudsgiver skal oplyse sin egenkapital for det seneste afsluttede årsregnskab

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Det er et minimumskrav, at Tilbudsgivers omsætning har været minimum 3.000.000 kr. i det seneste afsluttede årsregnskab.

Har Tilbudsgiver ikke afsluttet noget regnskabsår, er det et minimumskrav, at Tilbudsgiver via Tilbudsgivers bogholderi kan dokumentere, at Tilbudsgiver ved afslutningen af sidste kvartal har haft 3.000.000 kr. i omsætning i indeværende, men endnu ikke afsluttede regnskabsår. Dokumentationen skal, såfremt der anmodes om det, være attesteret af en uafhængig revisor.

- Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver ved afslutningen af det seneste regnskabsår havde en positiv egenkapital på minimum 1.000.000 kr. Har Tilbudsgiver ikke afsluttet nogen regnskabsår, er det et minimumskrav, at Tilbudsgiver kan dokumentere ved balance fra Tilbudsgivers bogholderi, at Tilbudsgiver ved afslutningen af sidste kvartal har en egenkapital på minimum 1.000.000 kr. Dokumentationen skal såfremt der anmodes om det være attesteret af en uafhængig revisor.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er krav til referencer

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har minimum 1 reference fra håndtering og tømning af olie- og benzinudskillere og/eller sandfang. Referencen skal som minimum omfatte tømning af 100 olie- og benzinudskillere og/eller sandfang, over en 12 måneders periode. Der må gerne fremsendes flere referencer, som tilsammen svarer til den krævede volumen. Tilbudsgiver skal i ESPD kort beskrive opgaven og oplyse om mængder for leverancen. Der anbefales også at oplyse navn og telefonnummer på kontaktperson hos den ordregivende myndighed.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af aftalen, jf. aftalens pkt. 18.

Der er bodsbestemmelser.

Leverandøren er i hele kontraktens løbetid forpligtet til at opretholde en erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. kr. pr. år. Leverandøren skal på ordregiverens anmodning godtgøre forsikringens eksistens og omfang.

De anvendte køretøjer skal hurtigst muligt og senest 12 måneder efter kontraktstart, som minimum, være euronorm 6. Dvs. køretøjerne skal være "født" med minimum Euronorm 6. I de første 12 måneder af kontrakten, kan der undtagelsesvist i en overgangsperiode anvendes euronorm 5 biler med påmonteret partikelfilter. Det er således ikke tilladt at benytte euronorm 5 biler med eftermonteret partikelfilter, til løsning af kontrakten efter 12 måneder fra kontraktstart.

Efter 18 måneder kan Ordregiver løbende opsige aftalen med et 6 måneders varsel, således kontrakten minimum løber 24 måneder.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/06/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/06/2023
Tidspunkt: 10:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang ved åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136 (se ESPDs afsnit "Udelukkelse"). Derudover finder Udbudslovens §134a anvendelse.

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, i udbudslovens § 137 (se ESPDs afsnit: "Udelukkelse"):

- Tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller

arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1

- Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller

likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2

- Tilbudsgiveren har indgået en aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf.

udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3

- Tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt og

misligholdelsen har medført kontraktens ophævelse eller lignende sanktion, jf.

udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4

- Tilbudsgiveren påviseligt og uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens

beslutningsproces, har fået fortrolige oplysninger, der kan give tilbudsgiver uretmæssige

fordele eller groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have

væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af

minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af aftale, jf.

udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5

For danske virksomheders vedkommende vil der for vinderen af udbuddet blive anmodet om en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen som dokumentation for, at den vindende tilbudsgiver ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, jf. Udbudslovens § 153, og denne serviceattest må maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen. Er Tilbudsgiver ikke fra Danmark, og udsteder Tilbudsgivers hjemland ikke de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

I forbindelse med dette udbud gælder EU-forordning 576/2022, art. 1, nr. 23), der bl.a. ændrer EU forordning 833/2014 med indsættelse af artikel 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/05/2023

Send til en kollega

0.047