23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 088-268881
Offentliggjort
05.05.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

DIN Forsyning A/S

Vindere

Tømning af bundfældnings- og samletanke i Esbjerg Kommune

(26.06.2023)
Marius Pedersen A/S
Ørbækvej 851
5863 Ferritslev

Tømning af bundfældnings- og samletanke i Esbjerg Kommune, samt bundfældningstanke i Varde Kommune


DIN Forsyning A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: DIN Forsyning A/S
CVR-nummer: 32661149
Postadresse: Ulvsundvej 1
By: Esbjerg N
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6715
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Saarup Mortensen
E-mail: hesm@dinforsyning.dk
Telefon: +45 74747542
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.dinforsyning.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/269437
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=362865&B=DINFORSYNING
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=362865&B=DINFORSYNING
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Tømning af bundfældnings- og samletanke i Esbjerg Kommune, samt bundfældningstanke i Varde Kommune

Sagsnr.: S2023 - 00382
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90460000 Tømning af sivebrønde eller septiktanke
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af: Tømning af bundfældnings- og samletanke i Esbjerg Kommune, samt bundfældningstanke i Varde Kommune på vegne af DIN Forsyning A/S. Tilsyn og tømning af bundfældningstanke med KSA-udstyr. Derudover omfatter opgaven registrering af bundfældningstankenes tilstand, opdatering af driftsdatabasen, transport og bortskaffelse af slam og kvalitetssikring Tømninger af bundfældnings- og samletanke er omfattet af bilag 5 – Regulativ for tømningsordning, som er udarbejdet 16.04.2018 og gældende for både Esbjerg og Varde Kommuner.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Tømning af bundfældnings- og samletanke i Esbjerg Kommune

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90440000 Behandling af sivebrønde
90450000 Behandling af septiktanke
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Esbjerg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Tilsyn og tømning af bundfældnings- og samletanke med KSA-udstyr. Derudover omfatter opgaven registrering af bundfældningstankenes tilstand, opdatering af driftsdatabasen, transport og bortskaffelse af slam og kvalitetssikring

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2024
Slut: 31/12/2027
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på at forlænge en eller begge delkontrakter i op til 24 mdr. af en eller flere gange. Såfremt Ordregiver benytter sig af optionsmuligheden, sker dette på uændrede vilkår.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har option på at forlænge en eller begge delkontrakter i op til 24 mdr. af en eller flere gange. Såfremt Ordregiver benytter sig af optionsmuligheden, sker dette på uændrede vilkår.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver har ikke udfyldt punkt II 2.6 Anslået værdi, da Ordregiver vurderer, at mængde er mere retvisende. Jævnfør Bilag 2 - Tilbudsliste er den forventede årlige mængde i Esbjerg Kommune 3.435 stk. bundfældnings- og ca. 220 samletanke.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Tømning af bundfældningstanke i Varde Kommune

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90440000 Behandling af sivebrønde
90450000 Behandling af septiktanke
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Varde Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Tilsyn og tømning af bundfældningstanke med KSA-udstyr. Derudover omfatter opgaven registrering af bundfældningstankenes tilstand, opdatering af driftsdatabasen, transport og bortskaffelse af slam og kvalitetssikring

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2024
Slut: 31/12/2027
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på at forlænge en eller begge delkontrakter i op til 24 mdr. af en eller flere gange. Såfremt Ordregiver benytter sig af optionsmuligheden, sker dette på uændrede vilkår.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har option på at forlænge en eller begge delkontrakter i op til 24 mdr. af en eller flere gange. Såfremt Ordregiver benytter sig af optionsmuligheden, sker dette på uændrede vilkår.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver har ikke udfyldt punkt II 2.6 Anslået værdi, da Ordregiver vurderer, at mængde er mere retvisende. Jævnfør Bilag 2 - Tilbudsliste er den forventede årlige mængde i Varde Kommune 10.102 stk. bundfældningstanke.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 154

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 Positiv egenkapital i de seneste 3 regnskabsår

 Soliditets grad på minimum 20% de seneste tre regnskabsår

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 155

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 Oplysning om materiel til anvendelse for udførelse af ydelsen

 Oplysning om type af mindre slamsuger til kørsel i eksempelvis sommerhusområder med mindre veje

 Backup af kørende materiel (enten ved egen eller ved adgang til anden aktørs maskinpark)

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Fremgår af udkast til delkontrakt

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/06/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 02/12/2023
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 02/06/2023
Tidspunkt: 10:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være mulighed for at overvære åbning af bud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal i ESPD’et bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 135, stk.1-3 og § 136.

Tilbudsgiver skal i ESPD’et bekræfte, at Tilbudsgiveren ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137

 Tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 1.

 Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

 Tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4.

 Tilbudsgiveren har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller lignende sanktion jf. udbudslovens § 137 stk. 1 nr. 5

 Tilbudsgiveren påviseligt og uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces, har fået fortrolige oplysninger, der kan give tilbudsgiver uretmæssige fordele eller groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6.

Tilbudsgivere, der er omfattet af en eller flere af de anførte udelukkelsesgrunde, vil blive udelukket fra deltagelse og vil således ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt. Dette gælder dog ikke hvis Tilbudsgiver er i stand til at dokumentere sin pålidelighed i overensstemmelse med betingelserne i Udbudslovens § 138.

Den udbudte kontrakt er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 som ændret ved forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022. Den udbudte kontrakt kan således ikke tildeles til en russisk virksomhed, en russisk kontrolleret virksomhed eller en virksomhed, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en russisk virksomhed eller en russisk kontrolleret virksomhed, jf. den nærmere afgrænsning i forordningens artikel 5k, stk. 1.

Anvendelse af underleverandører og støtteenheder fra Rusland, eller forbindelse til Rusland, kan påvirke muligheden for tildeling af kontrakten, jf. forordningens artikel 5k, stk. 1

Ordregiver forbeholder sig ret til på et ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at indhente dokumentation for, at deltagere i udbudsprocessen ikke er omfattet af tildelingsforbuddet i ovenfor anførte forordning.

Inden Ordregiver tildeler kontrakten, vil Ordregiver indhente dokumentation for oplysningerne i ESPD fra den vindende Tilbudsgiver. Som dokumentation for ikke at være omfattet af de ovenfor nævnte udelukkelsesgrunde skal den vindende Tilbudsgiver kunne fremlægge en anmærkningsfri Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen med oplysninger fra ATP, Skifteretten, Skattestyrelsen og Kriminalregistret.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, ved forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Hvis klagen handler om overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, er klagefristen på 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrence eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.).

Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse indgives til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Reglerne om klagefrister findes i § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/05/2023

Send til en kollega

0.079