23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 079-235863
Offentliggjort
21.04.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Ringkøbing-Skjern Kommune

Vindere

Udbud af tømning af vejbrønde

(18.08.2023)
SKJERN EGNENS MASKINSTATION ApS
Ganeråparken 34
6900 Skjern

Udbud af tømning af vejbrønde


Ringkøbing-Skjern Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ringkøbing-Skjern Kommune
CVR-nummer: 29189609
Postadresse: Ved Fjorden 6
By: Ringkøbing
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Postnummer: 6950
Land: Danmark
Kontaktperson: Kell Christensen
E-mail: indkob@rksk.dk
Telefon: +45 99741636
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/201987702.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.rksk.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/201987702.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/201987702.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af tømning af vejbrønde

Sagsnr.: 23-004167
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90640000 Rensning og tømning af nedløbsbrønde
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ydelsen består i tømning og rensning af 25.000 brønde fordelt på veje, pladser og stier.

23.000 brønde skal tømmes hvert andet år, og de resterende 2.000 brønde skal tømmes hvert år.

Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at indgå en kontrakt på 4 år med mulighed for forlængelse i to gange et år.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Hovedudførelsessted:

Ringkøbing-Skjern Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omfatter ordinær tømning af rendestensbrønde samt akut tømning af enkelte rendestensbrønde ved udkald. Udover tømning skal der efter aftale foretages spuling af stikledning fra rendestensbrønd i tilfælde forstoppelse.

Alle arbejder skal udføres fagmæssigt korrekt.

Tilbudsgiver skal garantere, at samtlige ydelser er i overensstemmelse med de til enhver tid gældende forordninger, direktiver, love, bekendtgørelser og andre myndighedskrav i øvrigt.

Derudover er dansk rets almindelige produktansvarsregler gældende.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges i to gange et år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er optioner for bestillingsopgaver samt for bortskaffelse af afvandet affald.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Mindstekravet er, at tilbudsgiver har en erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 5 mio. kr. Dokumentation skal uploades.

Mindstekravet er, at tilbudsgiver har en positiv egenkapital i de seneste tre regnskabsår. Hvis tilbudsgiver har eksisteret i mindre end 3 år er et minimumskrav, at tilbudsgiver ikke har haft en negativ egenkapital i de regnskabsår, der er afsluttet siden tilbudsgivers stiftelse.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 5 mio. kr.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i Mercell angive tre referencer, hvor tilbudsgiver har leveret tømning af vejbrønde eller lignende type opgave til kommuner eller anden offentlig myndighed inden for de sidste tre år. Referencelisten skal indeholde referencen samt beskrivelse heraf, kontaktperson (navn, tlf.nr. og e-mail) og periode for udførelse af opgaven.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
Kontrakten må kun udføres som led i programmerne for beskyttet beskæftigelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/05/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 19/09/2023
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/05/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/04/2023

Send til en kollega

0.062