23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 072-219473
Offentliggjort
12.04.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Nordsjællands Park og Vej (NSPV)

Vindere

Offentligt udbud af tømning af vej- og stibrønde i Helsingør- og Fredensborg kommuner 2023-2027 (genudbud)

(14.08.2023)
Norva24 Danmark A/S
Ringager 2 B
2605 Brøndby

Offentligt udbud af tømning af vej- og stibrønde i Helsingør- og Fredensborg kommuner 2023-2027 (genudbud)


Nordsjællands Park og Vej (NSPV)

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nordsjællands Park og Vej (NSPV)
CVR-nummer: 35418733
Postadresse: Kongevejen 425C
By: Kvistgård
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3490
Land: Danmark
Kontaktperson: Jonny Nehman Madsen
E-mail: jnm11@helsingor.dk
Telefon: +45 25312254
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.helsingor.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/helsingoerkommune/tenderinformationshow.aspx?Id=140300
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Offentligt udbud af tømning af vej- og stibrønde i Helsingør- og Fredensborg kommuner 2023-2027 (genudbud)

Sagsnr.: 140300
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90640000 Rensning og tømning af nedløbsbrønde
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende udbud vedrører tømning af estimeret 19.000 vejbrønde og estimeret 1.500 stibrønde i Helsingør Kommune og Fredensborg Kommune. Heraf er estimeret 12.000 vejbrønde og 500 stibrønde beliggende i Helsingør Kommune, hvortil kommer estimeret 7.000 vejbrønde og 1.000 stibrønde beliggende i Fredensborg Kommune. Brøndene skal tømmes inden for et interval på mellem 12 og 18 måneder mellem hver tømning.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90641000 Rensning af nedløbsbrønde
90642000 Tømning af nedløbsbrønde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Nordsjælland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud vedrører tømning af estimeret 19.000 vejbrønde og estimeret 1.500 stibrønde i Helsingør Kommune og Fredensborg Kommune. Heraf er estimeret 12.000 vejbrønde og 500 stibrønde beliggende i Helsingør Kommune, hvortil kommer estimeret 7.000 vejbrønde og 1.000 stibrønde beliggende i Fredensborg Kommune. Brøndene skal tømmes inden for et interval på mellem 12 og 18 måneder mellem hver tømning.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har option på udførelse af yderligere tømning af vejbrønde (cirka 225 timer pr. år) og stibrønde (cirka 55 timer pr. år).Almindelige optionstømninger kan rekvireres af ordregiver på henholdsvis hverdage, på lørdage samt på søn- og helligdage i tidsrummet kl. 06:00 til kl. 17:00 eller i tidsrummet kl. 17:00 – 06:00. En almindelig opti-onstømning er en yderligere tømning i forhold til Arbejdsplanen, hvor NSPV ikke har behov for, at tømnin-gen bliver igangsat inden for 3 timer fra bestilling.Option på akut tømning kan rekvireres af ordregiver på et hvilket som helst tidspunkt. Ved akut tømning forstås tømning, hvor NSPV har behov for, at tømningen bliver igangsat inden for 3 timer fra bestilling. Optionen omfatter følgende: • Slamsuger EURO5 inkl. 1 mand til tømning af vejbrønd• Slamsuger EURO5 max 10 ton inkl. 1 mand til tømning af stibrønd<br>

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Samlet årsomsætning- Finansielle nøgletal<br>

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimumskrav (1):(1.1) Tilbudsgiver skal have en årsomsætning på minimum DKK 4.000.000 i hvert af de 2 senest afslutte-de regnskabsår (1.2) Det seneste aflagte årsregnskab må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for tilbudsgivers fortsatte drift eller indikerer, at almindelige nationale regnskabsregler og god regn-skabsskik i øvrigt, ikke er overholdt.Minimumskrav (2):(2.1) Der kræves en positiv egenkapital i hver af de 2 senest aflagte årsregnskaber. <br><br>

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Referenceopgaver udført for offentlige ordregivere

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimumskrav (3):(3.1) Tilbudsgiver skal minimum have 1 reference inden for tømning af vejbrønde, som er udført inden for de seneste 2 år. Referencen skal som minimum omfatte arbejde med 6.000 vejbrønde.(3.2) Tilbudsgiver skal minimum have 1 reference inden for tømning af stibrønde, som er udført inden for de seneste 2 år. Referencen skal som minimum omfatte arbejde med 500 stibrønde.(3.3) Tilbudsgiver skal senest ved aftaleindgåelsen dokumentere anvendelse af slamsuger EURO5 og slamsuger EURO5 max 10 ton til arbejdet ved fremlæggelse af udskrift fra Skats Motorregister.(3.4) Tilbudsgiver skal senest ved aftaleindgåelsen dokumentere at have erhvervet forsikringsmæssig dækning af sit produkt- person- og erhvervsansvar i et af Finanstilsynet anerkendt forsikringssel-skab på minimum kr. 10 mio. ved person- og/eller tingsskade pr. år. <br>

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/05/2023
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/05/2023
Tidspunkt: 16:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2.Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1.Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/04/2023

Send til en kollega

0.047