23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 053-157200
Offentliggjort
17.03.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.

Fjernvarmeforsyning af Ø-vængerne i Middelfart, anlægs- og rørarbejder


Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.
CVR-nummer: 28621027
Postadresse: Skærgårdsvej 2
By: Middelfart
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5500
Land: Danmark
Kontaktperson: Kenneth Nikolajsen
E-mail: ktn@middelfartfjernvarme.dk
Telefon: +45 61201556
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.middelfartfjernvarme.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1893-Oe-Vaengerne
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: COWI A/S
CVR-nummer: 44623528
Postadresse: Jens Chr. Skous Vej 9
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Casper Lind Larsen
E-mail: cvla@cowi.com
Telefon: +45 56406695
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.cowi.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://app.byggeprojekt.dk/public/1893-Oe-Vaengerne
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Forsyningsvirksomhed (a.m.b.a.)
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Fjernvarmeforsyning

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Fjernvarmeforsyning af Ø-vængerne i Middelfart, anlægs- og rørarbejder

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

Middelfart Fjernvarme har fået godkendt projektforslag efter Varmeforsyningsloven om konvertering fra gas til fjernvarme af Ø-vængerne i Middelfart.

Anlægs- og rørarbejder udbydes i den forbindelse som hovedentreprise, som omfatter det komplette anlægs- og smedearbejde.

Ø-vængerne består af ca. 16 km hovedledningsnet.

Rør- og komponenter udbydes sideløbende i separat udbud.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09323000 Fjernvarme (indenbys)
09324000 Fjernvarme (mellembys)
71550000 Smedearbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Middelfart, Ø-vængerne

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Middelfart Fjernvarme har fået godkendt projektforslag efter Varmeforsyningsloven om konvertering fra gas til fjernvarme af Ø-vængerne i Middelfart.

Anlægs- og rørarbejder udbydes i den forbindelse som hovedentreprise, som omfatter det komplette anlægs- og smedearbejde.

Ø-vængerne består af ca. 16 km hovedledningsnet.

Rør- og komponenter udbydes sideløbende i separat udbud.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiverne må ikke være omfattet af udelukkelsesgrunde, der fremgår af Udbudslovens § 134a samt §§135-136, herunder den frivillige udelukkelsesgrund nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 om konkurs mv.

Ordregiver skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene oplistet nedenfor under ”De obligatoriske udelukkelsesgrunde” og ”De frivillige udelukkelsesgrunde.

Såfremt tilbudsgiver vurderes at være omfattet af en udelukkelsesgrund, har tilbudsgiver mulighed for at iværksætte en procedure om ”self-cleaning”, jf. udbudsloven § 138. Hvis proceduren om "self-cleaning" iværksættes, gør Ordregiver opmærksom på, at Ordregiver fra den 1. januar 2023 er forpligtet til at indhente en vejledende udtalelse om pålidelighed hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153:

- Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2.

- Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land.

- For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis.

Som foreløbig dokumentation for overholdelse af udelukkelsesgrundene skal tilbudsgiver udfylde et ESPD, som en del af sit tilbud. Dokumentet skal udfyldes via Byggeprojekt.dk, jf. afsnit 1.3).

En tilbudsgiver, der deltager alene og ikke baserer sig på andre enheders kapacitet for at opfylde egnethedskrav, skal kun udfylde ét ESPD.

En tilbudsgiver, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet (underrådgivere/underentreprenører/underleverandører), skal sikre, at ordregiver modtager tilbudsgivers eget ESPD sammen med et separat ESPD med de relevante oplysninger for hver af de enheder, som denne baserer sig på. ESPD fra støttende enhed skal være underskrevet af den støttende enhed. Tilbudsgiver skal endvidere vedlægge støtteerklæring for hver af de enheder, som tilbudsgiver baserer sig på, jf. bilag "Støtteerklæring".

Hvis tilbudsgiver er en gruppe af økonomiske aktører herunder midlertidige sammenslutninger (et konsortium), som deltager i udbudsproceduren sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et særskilt ESPD med de oplysninger, der kræves i ESPD del II-VI. Deltagere i gruppen af økonomiske aktører, skal underskrive eget ESPD samt udfylde konsortieerklæring, jf. bilag "Konsortieerklæring".

Vedr. ESPD se i øvrigt udbudsvilkårenes afsnit 3.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal oplyse følgende vedrørende tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen (i ESPD-dokumentet Del IV, pkt. B):

Tilbudsgiver skal oplyse soliditetsgraden for seneste offentliggjorte regnskab.

Der stilles følgende minimumskrav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen:

› Soliditetsgrad på minimum 10 % i det seneste afsluttede regnskabsår (offentliggjorte regnskab).

Dokumentation for økonomisk og finansiel formåen:

- Relevante erklæringer fra et pengeinstitut eller attest fra revisor

- Årsregnskaber eller uddrag heraf, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtigt i det land, hvor tilbudsgiver er etableret, jf. udbudsvilkårenes afsnit 3.3.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal oplyse følgende vedrørende tilbudsgivers tekniske og/eller faglige formåen (i ESPD-dokumentet Del IV, pkt. C):

Tilbudsgiver skal oplyse referencer, der dokumenterer tilbudsgivers faglige og tekniske formåen indenfor sammenlignelige opgaver vedr. anlæg af fjernvarmeforsyning og distributionsnet.

Der stilles følgende minimumskrav til tilbudsgivernes tekniske og faglige formåen:

› Tilbudsgiver skal kunne fremsende mindst én reference vedrørende en afsluttet/afleveret fjernvarmeudbygning af distributionsnet. Referencens entreprisesum skal være mindst DKK 3 mio. ekskl. moms. Referencen må maksimalt være 3 år gammel (regnet fra aflevering/færdiggørelsestidspunkt). Referencen bør indeholde følgende oplysninger:

› Navn på referencen

› Beskrivelse af projektet

› Tilbudsgivers rolle i forbindelse med projektet

› Beskrivelse af elementer i referencen, som tilbudsgiver vurderer relevante i forhold til den udbudte opgave

› Kontraktsum

› Angivelse af kunden samt kontaktinformationer på kontaktperson vedrørende referencen.

Beskrivelsen af referencer skal ske i ESPD'ets Del IV, pkt. C.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der stilles krav om udfyldt Tro- og loveerklæring vedrørende overholdelse af EU-Forordning 2022/576 (sanktioner mod Rusland).

Ordregiver er forpligtet til at udelukke tilbudsgivere, som er etableret i lande opført på EU-liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, jf. udbudslovens § 134a.

I henhold til kontraktens afsnit 11 nedskrives entreprisesummen til 10% på tidspunktet for mangelfri aflevering, og til 2% 2 år efter afleveringen (fravigelse af AB18 § 9, stk. 5).

Entreprisesummen reguleres iht. kontraktens afsnit 6-6.1.

Kontrakten indeholder klausul om personer under oplæring.

Øvrige vilkår fremgår af kontrakten og udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/04/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/04/2023
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Elektronisk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/kontakt/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk) skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.1. Klagenævnet for Udbuds e-mail-adresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside www.klfu.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/03/2023

Send til en kollega

0.097