23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 045-131822
Offentliggjort
03.03.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Offentligt EU-udbud af rammeaftale for rådgivning vedrørende naturforvaltning


Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Arsenalvej 55
By: Hjørring
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Fuldmægtig, cand.jur Steffen Meldgaard Nielsen
E-mail: fes-ues02@mil.dk
Telefon: +45 30683211
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ejendomsstyrelsen.dk/da/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://my.ibinder.com/etendering/b4e89cdc-ae51-4e10-ac66-08daddf528d8/tenders/BIMBVLYMB/public
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://my.ibinder.com/etendering/b4e89cdc-ae51-4e10-ac66-08daddf528d8/tenders/BIMBVLYMB/public
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Offentligt EU-udbud af rammeaftale for rådgivning vedrørende naturforvaltning

Sagsnr.: 2022/006226
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende EU-udbud har til formål at indgå rammeaftaler for at imødekomme Forsvarsministeriets løbende behov for rådgivning vedrørende naturforvaltning.

Formålet med nærværende EU-udbud er at indgå en rammeaftale med op til tre rådgivningsvirksomheder i prioriteret rækkefølge (hvilket har betydning for tildeling af konkrete honoraraftaler), som kan bistå Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse med rådgivning relateret til naturforvaltning.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 28 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90710000 Miljøledelse
90712000 Miljøplanlægning
90712200 Planlægning af bevarelsesstrategi for skovområder
90712300 Planlægning af bevarelsesstrategi for havområder
90712400 Planlægning af naturressourceforvaltning eller bevarelsesstrategier
90721100 Beskyttelse af landskaber
90722000 Miljøgenopretning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud har til formål at indgå rammeaftaler for at imødekomme Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses løbende behov for rådgivning relateret til naturforvaltning på Forsvarsministeriets etablissementer i Danmark. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse vil således indgå en rammeaftale på området. Rådgivning kan blandt andet omhandle: Drift- og plejeplaner, evaluering af drift- og plejeplaner, Natura2000, naturgenopretningsprojekter, dræningsprojekter mv., rådgivning, litteraturstudier, væsentlighedsvurdering og konsekvensvurdering til lands, vands og i luften.

Rådgivningsområderne er nærmere beskrevet i den til rammeaftalen tilhørende ydelsesbeskrivelse. Omfanget af de enkelte opgaver, der rekvireres i henhold til rammeaftalen, fastlægges i den enkelte honoraraftale. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse vil indgå aftale med op til tre rådgivningsvirksomheder i prioriteret rækkefølge, hvilket har betydning for tildeling af konkrete honoraraftaler. Honoraraftaler op til estimeret værdi af DKK 300.000 tildeles således, som udgangspunkt, til den bedst prioriterede rådgiver, mens honoraraftaler med en estimeret værdi, der overstiger DKK 300.000 tildeles ved gennemførelse af miniudbud, hvor konkurrencen genåbnes, og hvor honoraraftaler tildeles på baggrund af tildelingskriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet".

Rammeaftalen har en estimeret årlig værdi af DKK 4,00 mio., hvorfor den samlede estimerede værdi - inklusiv fuld udnyttelse af optioner - således er DKK 16,00 mio. Rammeaftalens årlige maksimale værdi er imidlertid DKK 7,00 mio., og den samlede maksimale værdi er derfor DKK 28,00 mio.

De angivne oplysninger vedrørende rammeaftalens estimerede- og maksimale værdi skal forstås som værdien af alle tre aftaler med de op til tre rådgivere.

Rammeaftalen træder i kraft, når rammeaftalen er underskrevet af begge parter dog tidligst den 1. juni 2023. Rammeaftalen har en løbetid på fire år fra rammeaftalens ikrafttræden.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: CV'er / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Følgende minimuskrav er gældende i relation til rammeaftalen:

- Det er et mindstekrav, at tilbudsgivers gennemsnitlige årlige omsætning over de seneste tre disponible regnskabsår som minimum udgør DKK 2,5 mio.

- Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver som minimum har haft en årlig soliditetsgrad på 10 % i hvert af de seneste tre disponible regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive minimum fire og maksimum seks referencer vedrørende de betydeligste sammenlignelige arbejder, som tilbudsgiver har igangsat, udført eller afleveret i løbet af de seneste tre år indtil tilbudsfristen. Såfremt tilbudsgiver angiver færre end fire referencer, er tilbuddet ukonditionsmæssigt.

Det er mindstekrav, at:

- Af de minimum fire og maksimum seks referencer, vedrører mindst én reference udarbejdelse af drifts- og plejeplaner eller tilsvarende planer.

- Af de minimum fire og maksimum sels referencer, vedrører mindst én reference databearbejdning i ArcGIS MAP eller tilsvarende program.

- Af de minimum fire og maksimum sels referencer, vedrører mindst én reference udarbejdelse af kort i ArcGIS MAP eller tilsvarende program

- Af de minimum fire og maksimum sels referencer, vedrører mindst én reference foretagelse af naturkonsekvensvurderinger eller tilsvarende vurderinger.

- Af de minimum fire og maksimum sels referencer, skal mindst to af referencerne have en kontraktsum på minimum DKK 250.000,00.

Tilbudsgiver kan anvende én reference til opfyldelse af flere af mindstekravene. Eksempelvis vil tre mindstekrav være opfyldt, hvis det angives, at én reference både vedrører ”Udarbejdelse af drifts- og plejeplaner eller tilsvarende planer”, ”udarbejdelse af kort i ArcGIS MAP eller tilsvarende program” samt har en værdi på DKK 300.000. Det er dog uanset et krav, at der som minimum angives fire referencer.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

1) Udenlandske virksomheder skal senest samtidig med arbejdets påbegyndelse registreres i Registeret for Udenlandske Tjenesteydelser (RUT).

2) Såfremt Rammeaftalen tildeles en sammenslutning af virksomheder (fx konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

3) Rammeaftalen indeholder krav om, at relevante medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med opfyldelse af rammeaftalen, skal kunne sikkerhedsgodkendes til niveauet "FORTROLIGT", jf. statsministeriets sikkerhedscirkulære CIS nr. 10338 af 17. december 2014 vedrørende sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landende i NATO, EU, WEU, og andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse

4) Rammeaftalen indeholder krav om iagttagelse af en arbejdsklausul samt internationale konventioner. Der henvises til aftalebilag 3.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/04/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 21/04/2023
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Rammeaftalen forventes genudbudt igen ved rammeaftalens udløb

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

1) Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, iBinder, jf. pkt. I.3), hvor der er indsat link. For adgang til udbudsmaterialet skal tilbudsgiver være registreret som bruger. Registrering er vederlagsfri. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan iBinders support kontaktes på mail via support@ibinder.dk eller telefon (+45) 89 88 78 30.

2) Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den senest uploadede udgave som udgangspunkt være den gældende. Tidsangivelsen i det elektroniske udbudssystem er afgørende for, hvilken udgave der er den seneste. Dette gælder dog ikke, hvis det er tydeligt for Ejendomsstyrelsen, at den senest uploadede udgave ikke er den endelige, herunder hvis denne udgave ikke har noget materielt indhold. Ejendomsstyrelsen betragter herefter den næstseneste uploadede udgave af tilbuddet som den gældende udgave.

3) Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem, iBinder. Det er tilbudsgivers ansvar at holde sig opdateret om eventuelle offentliggørelser på iBinder.

4) Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudsloven § § 134a-136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudsloven § 138. Dokumentation for udelukkelse og egnethed vil indledningsvist ske ved udfyldelse af ESDP.

5) Før Ejendomsstyrelsens beslutning om tildeling af Rammeaftalen, skal Ejendomsstyrelsen kræve, at den tilbudsgiver, som Ejendomsstyrelsen har til hensigt at tildele rammeaftalen, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles Europæiske udbudsdokument, jf. udbudslovens § 159, stk. 2. Tilbudsgiver skal have en passende frist til fremlæggelse af dokumentationen. Dokumentationen vedrører de i udbudsbekendtgørelsen stillede krav til tilbudsgivernes personlige, jf. ovenfor pkt. 4, og økonomisk og finansiel formåen:

• Tilbudsgivers personlige forhold: Serviceattest eller tilsvarende dokumentation inden for de seneste 6 måneder før tilbudsfristen. Service-attesten skal indeholde oplysninger fra Skifteretten v. Domstolsstyrelsen, Skatteforvaltningen, ATP og Politiet (Kriminalregistret)

• Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen: Årsregnskaber eller lignende dokumentation, herunder revisorpåtegnet erklæring vedrørende omsætningen, såfremt denne ikke fremgår af årsregnskabet. Hvis oplysningerne fremgår af tilbudsgivers offentliggjorte årsrapporter, er det ikke nødvendigt at fremsende ovenstående dokumentation.

• Støtteerklæring, såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen.

• Konsortieerklæring, såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder.

6) Vedr. restriktive foranstaltninger på baggrund af russisk involvering: EU har indført forbud mod at tildele kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til virksomheder med russisk involvering, der overskrider grænserne herfor, jf. artikel 5k i Rådets Forordning (EU) 2022/576 af. 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine. Inden tildeling af rammeaftalen, skal den tilbudsgiver, Ejendomsstyrelsen påtænker at tildele rammeaftalen indsende udfyldt og underskrevet tro- og loveerklæring om, at der ikke er nogen russisk involvering i rammeaftalen, der overskrider grænserne fastsat i artikel 5k i Rådets Forordning (EU) 2022/576 af. 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Organ med ansvar for mæglingsprocedure eksisterer ikke i Danmark
By: N/A
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudsloven § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudsloven § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiver har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/udbud/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/02/2023

Send til en kollega

0.078