23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 033-095939
Offentliggjort
15.02.2023
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Horsens Vand A/S

Vindere

Rammeaftale - Separatkloakering og drikkevand, Jyllandsgadekvarteret Etape 2 og 3, Horsens

(27.10.2023)
Per Aarsleff A/S
Hasselager Allé 5
8260 Viby J

Rammeaftale - Separatkloakering og drikkevand, Jyllandsgadekvarteret Etape 2 og 3, Horsens


Horsens Vand A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Horsens Vand A/S
CVR-nummer: 32560156
Postadresse: Alrøvej 11
By: Horsens
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8700
Land: Danmark
Kontaktperson: Vicky Gydesen Madsen
E-mail: vgm@samn.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.samn.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://my.ibinder.com/etendering/d6a9cb76-4a4c-4c78-2444-08d7c6cbf419/tenders/VPQFTD9KE/public
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: COWI A/S
CVR-nummer: 44623528
Postadresse: Jens Chr. Skous Vej 9
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Rikke Skov Rosenskjold
E-mail: rsrd@cowi.com
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.cowi.com
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://my.ibinder.com/etendering/d6a9cb76-4a4c-4c78-2444-08d7c6cbf419/tenders/VPQFTD9KE/public
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: www.ibinder.com
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale - Separatkloakering og drikkevand, Jyllandsgadekvarteret Etape 2 og 3, Horsens

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder - KA14 - KA11
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rammeaftalen omfatter sanering og fornyelse af kloaksystemet og drikkevandssystemet i Jyllandsgadekvarteret – Etape 2 og 3 i Horsens. Overordnet omfatter arbejdet separatkloakering af ca. 90 matrikler ved udskiftning af eksisterende fællesledning og etablering af nye regn- og spildevandsledninger i ca. 1600 m fællesgrav samt ca. 1200 m drikkevandsledninger.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 39 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

8700 Horsens

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling iht. Forsyningsvirksomhedsdirektivet med forudgående prækvalifikation.

Den udbudte rammeaftale omfatter totalentrepriseydelser udført efter partneringsprincipper i forbindelse med separering af regn- og spildevand ved etablering af nye offentlige afløbsledninger inkl. brønde samt stikledninger i Jyllandsgadekvarteret i Horsens (Etape 2 + 3), herunder etablering af pumpestation, trykledning, sandfang , asfaltarbejde, ventilbrønde og vakuumledninger til eksisterende Qua-vac vakuumanlæg samt udskiftning af drikkevand ved etablering af nye offentlige forsyningsledninger og stikledninger. Opgaven udbydes af Horsens Vand A/S, v/ Samn Forsyning ApS. Samn Forsyning ApS varetager drift og administration af vandforsyning og spildevand på vegne af Horsens Vand A/S.

Den udbudte rammeaftale forventes at træde i kraft i august 2023 og har en løbetid på 4 år, idet delprojekterne under rammeaftalen dog forventes udført indenfor en ca. 3-årig periode fra forventet kontraktindgåelse til ultimo august 2026, jf. hovedtidsplanen. Aftalen kan dog til enhver tid opsiges af Horsens Vand med et varsel på 3 måneder.

Værdi af arbejder udført på rammeaftalen vurderes som udgangspunkt til 39 mio. DKK ekskl. moms i hele rammeaftalens løbetid eller gennemsnitligt 12,5 mio. DKK ekskl. moms pr. år, idet produktionen i det første år dog er reduceret.

Værdien vil dog kunne variere afhængigt af de konkrete delprojekter. Værdien af det maksimale indkøb i hele rammeaftalens løbetid fastsættes til 60 mio. DKK ekskl. moms, jf. pkt. II.2.6.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og faglige kompetencer / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Proces og åben økonomi / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ved udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil Ordregiver vælge de 3 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave vurderes at have den bedste tekniske og faglige formåen. Udvælgelsen af de prækvalificerede blandt flere egnede ansøgere vil ske på baggrund af ordregivers vurdering af ansøgernes tekniske formåen som dokumenteret gennem de fremsendte referencer angivet i ESPD samt eventuelt supplerende referenceark.

Ordregiver vil ved udvælgelsen vurdere, hvilke ansøgere, der gennem de fremsendte referencer, har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.

"Relevante referencer" forstås af ordregiver som værende referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art, kompleksitet og omfang.

Der lægges i den forbindelse særligt vægt på referencer, som vedrører:

a) Projektering og udførelse af kloakering og kloaksanering som indebærer grundvandshåndtering,

b) Udførelse af ledningsarbejder i bymæssige bebyggelser med et begrænset arbejdsareal

c) Udførelse og projektering af vakuumanlæg

d) Relevante referencer indeholdende koordinering med borgere og lodsejere

e) Relevante referencer udført som partnering eller på partneringlignende vilkår, herunder referencer med anvendelse af åben økonomi.

f) Relevante referencer udført i totalentreprise

Det vægtes positivt, såfremt de afleverede referencer er dækkende i forhold til at have referencer inden for alle de ovenstående punkter (a-f).

Det vil ved vurderingen tillige blive tillagt positiv vægt, såfremt flere af ovennævnte punkter (a-f) indgår i samme reference.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der betales ikke vederlag for deltagelse i udbuddet.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD angive følgende oplysninger for de seneste 3 regnskabsår:

› Omsætning

› Soliditetsgrad

Ansøger skal i ESPD angive følgende oplysninger for det seneste disponible regnskabsår:

› Egenkapital

Disse oplysninger skal angives ved udfyldelse af ESPD, Del IV, afsnit C. Omsætning skal angives under årsomsætning.

Øvrige nøgletal angives under finansielle nøgletal.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- For at sikre, at ansøger har den rette finansielle og økonomiske formåen, er det et mindstekrav, at ansøgers årlige omsætning i hvert af de seneste tre godkendte regnskabsår har været minimum DKK 80 mio.

- For at sikre, at ansøger har den rette finansielle og økonomiske formåen, er det et mindstekrav, at ansøgers egenkapital i det seneste godkendte regnskabsår har været positiv.

- For at sikre, at ansøger har den rette finansielle og økonomiske formåen, er det et mindstekrav, at ansøgers gennemsnitlige soliditetsgrad i de seneste tre godkendte regnskabsår har været minimum 20%.

Mindstekravene gælder for ansøgeren, men ikke for underentreprenører/underrådgivere (medmindre ansøger baserer sig på disse økonomiske/finansielle kapacitet).

Hvis ansøgningen afgives af et konsortium, gælder mindstekravene for alle medlemmer af konsortiet, dog gælder mindstekravet til omsætning for det samlede konsortium.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgernes tekniske og faglige formåen i form af referencer fra lignende projekter vil danne grundlag for udvælgelse blandt flere egnede ansøgere, jf. prækvalifikationsmaterialets afsnit 1.2.7 og udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.9. Ansøger bedes i prækvalifikationsansøgningen angive maksimum samlet 8 referencer, der i videst muligt omfang dokumenterer, at ansøger har erfaring med det i pkt. II.2.9. anførte. Nedenstående oplysninger bedes for hver reference angives i ESPD, Del IV, afsnit C:

› Projektets navn

› Beskrivelse af projektet, herunder entrepriseform

› Beskrivelse af virksomhedens ydelser og rolle i projektet

› Tydelig angivelse af, hvilket/hvilke punkter (a-f), jf. II.2.9, referencen vedrører

› Tydelig angivelse af om referencen anvendes til dokumentation for opfyldelse af et mindstekrav

› Anlægssum ekskl. moms

› Rådgiverhonorar ekskl. moms

› Udførelsesperiode, tidspunkt for aflevering eller stade, hvis igangværende.

› Kunde / bygherres navn

› (Frivillig: Kontaktperson hos kunde/bygherre, inkl. tlf. og e-mail.)

Referencerne må – for såvel entreprenør - som rådgiverreferencer maksimalt være 5 år gamle regnet fra afleveringstidspunktet for anlægsarbejderne/rådgivningsopgavens afslutning. Perioden for rådgiverreferencer er således konkret hævet fra 3 til 5 år (bortset fra mindstekrav), idet det vurderes, at der findes relativt få referencer ift. særligt vakuumsystemer.

Referencerne skal vedrøre igangværende/udførte projekter og må maksimalt udgøre 2 A4-sider pr. reference (for separat vedlagte referencer)

Der tillades tillige afleveret supplerende referenceark indeholdende ovenstående, såfremt dette sker med henvisning til de i ESPD'erne identificerede op til samlet 8 referencer. Referencearket uploades i så fald i én samlet pdf-fil og vedlægges som bilag til ansøgningen.

Angiver ansøger samlet flere end 8 referencer, vil det være de første 8 referencer, angivet i ESPD'ernes Del IV, pkt. C, der indgår i bedømmelsen af ansøgningen. Såfremt ansøger har angivet referencer i både ESPD og på særskilt referenceark – og der ikke er overensstemmelse mellem disse – så vil de "første 8" referencer blive identificeret på baggrund af referencer angivet i ESPD'erne først.

Hvis der i ESPD'erne samlet er angivet mere end 8 referencer, så vil identifikation af de første 8 referencer ske på baggrund af først de i ansøgers eget ESPD angivne referencer og dernæst eventuelle underrådgiveres/underentreprenørers ESPD'er i alfabetisk rækkefølge efter de pågældende underrådgiveres/underentreprenørers virksomhedsnavn.

Hvis ansøger er en sammenslutning, vil identifikation af de 8 første referencer ske på baggrund af først de i den udpegede fælles befuldmægtiges ESPD og dernæst øvrige deltagere i sammenslutningens ESPD'er i alfabetisk rækkefølge efter de pågældende deltageres virksomhedsnavn.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at sikre, at ansøger har den rette tekniske og faglige formåen, gælder følgende mindstekrav:

› Ansøger kan dokumentere mindst en (1) reference udført indenfor de sidste 5 år (regnet fra ansøgningstidspunktet) vedrørende udførelse (entreprenørydelser) af separatkloakering i en bymæssig bebyggelse med et begrænset arbejdsareal med terrænnært grundvand.

› Ansøger kan dokumentere mindst to (2) referencer udført indenfor de sidste 3 år (regnet fra ansøgningstidspunktet) vedrørende projektering af separatkloakering i en bymæssig bebyggelse med et begrænset arbejdsareal med terrænnært grundvand.

Projekterne, som anvendes til at dokumentere opfyldelse af ovennævnte mindstekrav, skal være afleveret på ansøgningstidspunktet.

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

De i pkt. VI.3 anførte udelukkelsesgrunde finder anvendelse, og ansøger skal erklære sig herom i ESPD.

III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Sikkerhedsstillelse iht. ABT18 samt udkast til rammeaftale. Ordregiver stiller ikke sikkerhed.

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Rammeaftalen er baseret på partneringprincipper. Endelig targetbudget inkl. risikopulje fastlægges inden igangsættelse af delopgaver under rammeaftalen. Afregning sker efter faktisk forbrug. Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet, herunder særligt udkast til rammeaftale, udkast til partneringaftale samt udkast til projektaftale.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalen er baseret på ABT18 med særlige betingelser. Rammeaftalen baserer sig på partneringvilkår. Rammeaftalen indeholder bodsbestemmelser samt arbejdsklausul og sociale klausuler, herunder krav om anvendelse af lærlinge.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/03/2023
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 28/03/2023
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

PRÆKVALIFIKATION

Der henvises til afsnit II.2.9 samt til udbudsmaterialet, herunder særligt til Prækvalifikationsbetingelserne for oplysninger om prækvalifikationen, herunder tidsplan.

Ad I.3) Anmodning om prækvalifikation skal uploades via iBinder. Såfremt ansøger har spørgsmål til udbudsmaterialet, herunder prækvalifikationen kan disse fremsendes via iBinder.

Ansøger skal i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation udfylde ESPD, hvori ansøger erklærer sig om følgende:

i. at ansøger ikke er omfattet af de i Udbudslovens §§ 134a, 135, 136 samt 137, stk. 1, nr. 2 fastsatte udelukkelsesgrunde.

ii. at ansøger opfylder de fastsatte minimumskrav til egnethed, jf. afsnit III.1.2 og III.1.3.

Ad. II.1.6) Horsens Vand har valgt ikke at opdele kontrakten i delkontrakter. Det er i den forbindelse vurderingen, at realiseringen af den udbudte opgave, herunder af partneringsamarbejdet, kan ske mest hensigtsmæssigt i totalentreprise, idet denne

entrepriseform indebærer, at Horsens Vand kun har én medkontrahent i forhold til samarbejdet, projekterings- og udførelsesarbejderne, at grænseflader, koordinerings- og ansvarsforhold forenkles, hvilket samlet set skønnes at minimere Horsens Vands omkostninger til kontraktadministration. Det samlede projekts fysiske og funktionelle sammenhæng, samtidighed og konkrete bygnings- og anlægsmæssige snitflader underbygger denne vurdering.

Ad III.1.2) og III.1.3) Oplysninger om ansøgerens økonomiske og finansielle kapacitet angives i ESPD.

Referencer kan tillige angives i en separat referenceliste med henvisning til ESPD. Det elektroniske ESPDdokument tilgås via iBinder. Vejledning til udfyldelse findes på www.kfst.dk samt på iBinder.

En ansøger, der baserer sig på en anden enheds økonomiske/finansielle og/eller tekniske/faglige kapacitet skal aflevere særskilt ESPD for denne enhed, ligesom der skal afleveres støtteerklæring herom,jf. prækvalifikationsbetingelserne. Hvis ansøger er en sammenslutning (eksempelvis et konsortium) skal der afleveres særskilte ESPD'er for alle deltagende virksomheder i sammenslutningen, ligesom der skal afleveres konsortieerklæring, hvor de deltagende enheder underkaster sig solidarisk ansvar og hæftelse samt udpeger en fælles befuldmægtiget, jf. prækvalifikationsbetingelserne. De prækvalificerede tilbudsgivere skal efter opnået prækvalifikation ligeledes aflevere tro- og loveerklæring som dokumentation for overholdelse af RÅDETS FORORDNING (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, artikel 5k.

TILBUDSFASEN

Horsens Vand forventer umiddelbart at kunne gennemføre udbuddet med én forhandlingsrunde, således at der kan tildeles på baggrund af de reviderede tilbud. Horsens Vand har dog ret til at ændre forhandlingsforløbet, således at der både kan gennemføres yderligere forhandlingsrunder og/eller forhandlingsmøder. Prækvalificerede tilbudsgivere modtager ikke vederlag for deltagelse i udbuddet.

For en nærmere beskrivelse af den forventede proces for tilbudsfasen, herunder forhandlingsforløbet, henvises der til 2.0 Udbudsbetingelser.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, ved forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Reglerne om klagefrister findes i § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud.

Klagevejledning fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jakobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/02/2023

Send til en kollega

0.047