23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 015-041211
Offentliggjort
20.01.2023
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Region Syddanmark

Region Syddanmarks udbud af rammeaftaler om rådgivning og bistand vedrørende udførelse af videregående forureningsundersøgelser


Region Syddanmark

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Susanne Linderoth
E-mail: Susanne.Linderoth@rsyd.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Region Syddanmarks udbud af rammeaftaler om rådgivning og bistand vedrørende udførelse af videregående forureningsundersøgelser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90732000 Tjenesteydelser i forbindelse med jordforurening
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Syddanmark udbød fem (5) parallelle rammeaftaler om anskaffelse af rådgivning og bistand vedrørende udførelse af nye, egenfinansierede videregående forureningsundersøgelser i Region Syddanmark.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 44 428 932.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90700000 Tjenester på miljøområdet
90715000 Undersøgelse af forurening
90721000 Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse
90730000 Sporing, monitering og genopretning af forurening
90732100 Beskyttelse mod jordforurening
90732400 Rådgivning i forbindelse med jordforurening
90732500 Kortlægning af jordforurening
90732600 Måling eller monitering af jordforurening
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte rammeaftale omfatter rådgivning og bistand i forbindelse med udførelse af nye, egenfinansierede videregående forureningsundersøgelser efter Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven) i Region Syddanmark.

Rammeaftalen omfatter rådgivningsydelser i forbindelse med den offentlige forureningsindsats på lokaliteter, der er kortlagt som forurenede, men hvor forureningen ikke er afgrænset, de såkaldte videregående forureningsundersøgelser.

Region Syddanmark prioriterer indsatsen overfor grundvandstruende forureninger i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande højest. Forureninger, der medfører en kraftig indeluftpåvirkning, der udgør en akut risiko for sundhed, prioriteres højt. Forureninger, der udgør en risiko for kontakt samt i forhold til overfladevand og natur prioriteres kun i særlige tilfælde. Denne prioritering er politisk og kan ændres i rammeaftalens løbetid.

Formålet med de videregående forureningsundersøgelser er overordnet set at:

• Karakterisere og afgrænse forurening i jord, grundvand og poreluft og eventuelt indeluft og overfladevand på forurenede grunde.

• Skabe overblik og konceptuel forståelse for forureningens omfang, udbredelse og spredningsveje i jord, grundvand, poreluft, indeluft, luft og overfladevand.

• Skabe grundlag for en risikovurdering af forureningen i forhold til områdets grundvandsressource, vandindvinding og boliger samt nuværende eller fremtidig følsom arealanvendelse, natur og overfladevand.

• Danne grundlag for et afværgeprogram og skitseprojekt, hvis det vurderes nødvendigt på baggrund af risikovurderingen.

• Danne grundlag for en revurdering af kildegrundens og eventuelle nabogrundes kortlægningsstatus samt eventuelle nuancering i fht. Jordforureningsloven.

Rådgiver indhenter tilbud på borearbejder ved en fuldmagtsmodel og forestår dialog med analyselaboratorier og boreentreprenører. Kravene til rådgivningsydelsen er nærmere beskrevet i Bilag 3: (Arbejdsbeskrivelse) med underbilag.

Regionen forventer at anskaffe undersøgelse af ca. 40 lokaliteter per år. Antallet og størrelsen er dog afhængigt af budgetmæssige forhold, konkrete fund og politiske prioriteringer, hvorfor der kan forekomme betydelige afvigelser.

Estimatet over antallet af undersøgelser per år er derfor ikke bindende for Regionen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemandingspulje / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Regionen vurderer, at opgaven ikke teknisk og økonomisk hensigtsmæssigt vil kunne opdeles i delaftaler, men tildeling til 5 leverandører i et vist omfang tjener samme SMV-formål, jf. udbudslovens § 49, stk. 2.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 175-496022
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: Rammeaftale A
Betegnelse:

Region Syddanmarks udbud af rammeaftaler om rådgivning og bistand vedrørende udførelse af videregående forureningsundersøgelser

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
05/01/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Antal tilbud modtaget elektronisk: 7
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: NIRAS A/S
CVR-nummer: 37295728
Postadresse: Sortemosevej 19
By: Allerød
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 3450
Land: Danmark
E-mail: mpc@niras.dk
Telefon: +45 63125055
Internetadresse: http://www.niras.dk
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 13 500 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 10 204 440.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: Rammeaftale B
Betegnelse:

Region Syddanmarks udbud af rammeaftaler om rådgivning og bistand vedrørende udførelse af videregående forureningsundersøgelser

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
05/01/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Antal tilbud modtaget elektronisk: 7
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: DMR A/S
CVR-nummer: 14249141
Postadresse: Hårup Østervej 3
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 8600
Land: Danmark
E-mail: trd@dmr.dk
Telefon: +45 86950655
Internetadresse: https://www.dmr.dk/
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 11 250 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 10 334 300.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: Rammeaftale C
Betegnelse:

Region Syddanmarks udbud af rammeaftaler om rådgivning og bistand vedrørende udførelse af videregående forureningsundersøgelser

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
05/01/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Antal tilbud modtaget elektronisk: 7
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Ramboll Denmark - Water / Environment & Health
CVR-nummer: 35128417
Postadresse: Hannemanns Allé 53
By: Copenhagen S
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2300
Land: Danmark
E-mail: ger@ramboll.dk
Telefon: +45 51616041
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 9 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 9 974 504.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: Rammeaftale D
Betegnelse:

Region Syddanmarks udbud af rammeaftaler om rådgivning og bistand vedrørende udførelse af videregående forureningsundersøgelser

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
05/01/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Antal tilbud modtaget elektronisk: 7
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: WSP Danmark A/S
CVR-nummer: 21265543
Postadresse: Blangstedgårdsvej 1
By: Odense
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 5220
Land: Danmark
E-mail: anne.toft@wsp.dk
Telefon: +45 23495627
Internetadresse: https://www.wsp.com/da-dk
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 6 750 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 7 519 800.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: Rammeaftale E
Betegnelse:

Region Syddanmarks udbud af rammeaftaler om rådgivning og bistand vedrørende udførelse af videregående forureningsundersøgelser

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
05/01/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Antal tilbud modtaget elektronisk: 7
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Sweco Danmark A/S
CVR-nummer: 48233511
Postadresse: Ørestads Boulevard 41
By: København S
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2300
Land: Danmark
E-mail: louiseskytte.clausen@sweco.dk
Telefon: +45 72207207
Internetadresse: https://www.sweco.dk/
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 4 500 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 6 395 888.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

De oprindeligt anslåede værdier samt kontraktværdierne for Rammeaftale A-E er opgjort på baggrund af den i Rammeaftalens punkt 7.6, angivne fordeling af opgaverne mellem rammeaftaleholderne, baseret på ca. 40 lokaliteter om året:

• Rådgiver A: Vil få tildelt ca. 30 % af lokaliteterne

• Rådgiver B: Vil få tildelt ca. 25 % af lokaliteterne

• Rådgiver C: Vil få tildelt ca. 20 % af lokaliteterne

• Rådgiver D: Vil få tildelt ca. 15 % af lokaliteterne

• Rådgiver E: Vil få tildelt ca. 10 % af lokaliteterne

Eksempelvis er den oprindeligt anslåede værdi af Rammeaftale A opgjort som 30 % af den samlede forventede værdi af udbuddet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/01/2023

Send til en kollega

0.078