23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 015-038677
Offentliggjort
20.01.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Holbæk Kommune

Nærvarme, Svinninge og Gislinge


Holbæk Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Holbæk Kommune
CVR-nummer: 29189447
Postadresse: Kanalstræde 2
By: Holbæk
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4300
Land: Danmark
Kontaktperson: Claus Lundegaard
E-mail: clal@holb.dk
Telefon: +45 72368753
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://holbaek.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193097
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=350684&B=HOLBAEK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=350684&B=HOLBAEK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Nærvarme, Svinninge og Gislinge

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09300000 Elektricitet, opvarmning, solenergi, nuklear energi
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af nærvarme for en aftalt periode på en række af Holbæk lokationer i Svinninge og Gislinge området. Lokationer spænder lige fra skoler og haller til ældreboliger med forskellige varme behov. For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de krav, ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2) og underbilag samt tilbudslisten (bilag 3), samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.

Oplyste værdi i afsnit II.1.5 Anslået værdi er ordregiver projektering baseret på visse usikkerheder og derfor ikke garanteret værdi.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 11 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09000000 Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder
42511110 Varmepumper
45232142 Opførelse af varmepumpestation
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Holbæk Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører levering af nærvarme for en aftalt periode på en række af Holbæk lokationer i Svinninge og Gislinge området. Lokationer spænder lige fra skoler og haller til ældreboliger med forskellige varme behov. For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de krav, ydelserne skal opfylde, henvises til udbudsmaterialet herunder kravspecifikationen (bilag 2) og underbilag samt tilbudslisten (bilag 3), samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.

.

Tilbudsgiver skal inden frist jf. tidsplanen i udbudsbetingelserne afsnit 4 give besked om, tilbudsgiver ønsker at deltage i besigtigelsen. På baggrund af indmeldinger udarbejdes en plan for besigtigelsen og tidspunkter oplyses.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 11 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Hvert enkelt lokation kan forlænges ved accept fra leverandør i nærmere aftalte perioder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135, stk. 1 til 3, 134a og 136 (se ESPDs afsnit: ”Udelukkelse”).

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige

udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137 (se ESPDs afsnit: ”Udelukkelse”):

• Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2

• Tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld under 100.000 kr. til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 7.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

Tilbudsgiver skal i det seneste 3 regnskabsår have en positiv soliditetsgrad på minimum 30%.

Såfremt tilbudsgiver er et konsortium, eller såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders/virksomheders økonomiske og finansielle formåen, skal kravet være opfyldt af alle i konsortiet eller for tilbudsgiver og de enheder/virksomheder, som tilbudsgiver baserer sig på.

Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPDs afsnit: ”Udvælgelse”.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

Tilbudsgiver skal som minimum have 5 referencer som vedrører levering af Nærvarme til Erhvervs- og offentlige kunder. Gældende for referencerne er at:

• leverancen/ydelsen er sammenlignelig med den i udbuddet efterspurgte ydelse.

• leverancen/ydelsen er igangværende eller afsluttet indenfor de sidste 3 år.

Ved sammenlignelige referencer forstås lignende Nærvarmekontrakter med en eller flere lokationer.

Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPDs afsnit: ”Udvælgelse”.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/03/2023
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/03/2023
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udelukkelse pga. russisk ejerskab

Der kan ikke tildeles kontrakt til følgende virksomheder, jf. Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine:

• russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland

• juridiske personer, enheder eller organer, hvoraf en enhed som omhandlet i nærværende stykke litra a) direkte eller indirekte ejer over 50 %, eller

• fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed som beskrevet ovenfor.

.

Sammenslutninger (herunder konsortier)

Afgives ansøgning af en sammenslutning af virksomheder (herunder som konsortium), afgives de krævede egnethedsoplysninger for hver deltager i konsortiet i særskilte ESPD for hver konsortiedeltager. Sammenslutninger hæfter solidarisk, direkte og ubetinget. Konsortiedeltagerne bør i ESPD’et angive en fælles befuldmægtiget. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være konsortiets samlede egnethed, der vurderes, medmindre andet konkret måtte være anført.

.

Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen

Hvis tilbudsgiver – under henvisning til udbudslovens § 144, stk. 1 ¬- baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske formåen og/eller tekniske og/eller faglige formåen, skal de krævede oplysninger afgives for samtlige enheder.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være konstellationens samlede egnethed, der vurderes.

Kravene vedrørende egnethed og udelukkelsesgrunde i punkt 7 gælder ligeledes for støttende virksomheder. Tilbudsgiver skal derfor i sin ESPD udfylde oplysninger om egnethed og udelukkelsesgrund for hver af de støttende virksomheder, jf. § 148, stk. 2, nr. 1.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/01/2023

Send til en kollega

0.063