23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 010-020068
Offentliggjort
13.01.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Sorø Fjernvarme A/S, AffaldPlus

Vindere

(28.04.2023)
Arkil A/S
Industrivangen 1
4700 Næstved

Udvidelse af Forsyningsområder, Centralt Sorø - område 1


Sorø Fjernvarme A/S, AffaldPlus

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Sorø Fjernvarme A/S, AffaldPlus
CVR-nummer: 65278316
Postadresse: Kragelundsvej 12
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Esben Fløytrup
E-mail: efl@affaldplus.dk
Telefon: +45 21470890
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fjernvarme@affaldplus.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6c5cf4a7-7dd8-4421-bc7f-f85881f92d05/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6c5cf4a7-7dd8-4421-bc7f-f85881f92d05/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6c5cf4a7-7dd8-4421-bc7f-f85881f92d05/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udvidelse af Forsyningsområder, Centralt Sorø - område 1

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

Bygge og anlægsprojekt med henblik på konvertering fra gas til fjernvarme i Sorø

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 95 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09323000 Fjernvarme (indenbys)
09324000 Fjernvarme (mellembys)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Sorø Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Sorø Fjernvarme har fået godkendt projektforslag efter Varmeforsyningsloven om konvertering fra gas til fjernvarme i hele Sorø. Udbuddet omhandler etape 1 med mulighed for, at Bygherre kan udvide omfanget af aftalen til at omfatte etape 2 med tilsvarende ydelser .

Konverteringen af Etape 1 er delt op i 6 underetaper og nærværende udbud omfatter anlægs- og rørarbejder for disse.

Hver etape omfatter 1,3-5,1 km hovedforsyningsledninger i dimensionerne DN20-DN200 og ca. 9,5 km stikledninger.

Arbejdet udbydes som hovedentreprise, som omfatter det komplette anlægs- og smedearbejder på etape 1.1-1.5.

Rør- og komponenter leveres som bygherreleverance.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og CV / Vægtning: 20%
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed / Vægtning: 10%
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetsstyring og arbejdsmiljø / Vægtning: 10%
Pris - Vægtning: 60%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 65 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Såfremt anvendelse af kontraktens ændringsbestemmelse medfører behov for en længere tidsplan, vil det medføre en tilsvarende forlængelse af kontrakten.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Fjernvarmeprojektet er opdelt i hovedydelser, der konkurrenceudsættes særskilt.

Angivelsen af forventet kontraktværdi i afsnit II.I.5 omfatter både etape 1 og 2. Angivelsen af forventet kontraktværdi i afsnit II.2.6 omfatter alene etape 1.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Oplysning om soliditetsgrad for det seneste tilgængelige regnskabsår

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

En soliditetsgrad på mindst 10% i det senest tilgængelige regnskabsår (offentliggjorte regnskab)

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Liste over referencer for sammenlignelige projekter

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal kunne fremsende tre referencer vedrørende en afsluttet/afleveret fjernvarmeudbygning af distributionsnettet. Referencens entreprisesum skal være mindst DKK 3 mio.

Referencen må maksimalt være 3 år gammel (aflevering/færdiggørelsestidspunkt) og indeholde følgende oplysninger.

Navn på referencen

Beskrivelse af projektet

Tilbudsgivers rolle i forbindelse med projektet

Kontraktsum

Angivelse af kunden samt kontaktinformationer på kontaktperson vedrørende referencen

Beskrivelsen af referencer skal ske i ESPD.

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Konsortiedeltagere skal hæfte direkte, ubegrænset og solidarisk og skal udpege en bemyndiget i forholdet til Bygherre.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

AB18

Sorø Forsynings arbejdsklausul

Sorø Forsynings sociale klausul, CSR

Klausul om personer under oplæring

Bestemmelse om forordning nr. 833/2014 artikel 5k med senere ændringer (Rusland)

Ændringsbestemmelse i kontraktens afsnit 6 med mulighed for udvidelse af aftalen til at omfatte etape 2.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/02/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 13/02/2023
Tidspunkt: 12:05
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Budsummer og eventuelle forbehold vil ej blive oplyst til bydende efter åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver anvender følgende udelukkelsesgrunde i nærværende udbud:

• De obligatoriske udelukkelsesgrunde som nævnt i udbudslovens §§ 135-136.

• Den frivillige udelukkelsesgrund nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 om konkurs mv.

Ordregiver skal i medfør af udbudslovens § 134a udelukke tilbudsgivere, som er etableret i et land, der er

optaget på listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA-aftalen eller øvrige

handelsaftaler som er forpligtigende for Danmark.

Bemærk, at den obligatoriske udelukkelsesgrund i § 134a vedrørende skattely, manuelt skal afkrydses i ESPD del III afsnit D vedrørende rent nationale udelukkelsesgrunde.

Ordregiver skal endvidere udelukke økonomiske aktører, som er omfattet af EU´s sanktioner i henhold til EU-forordning nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine med senere ændringer, artikel 5k. I denne forbindelse skal ansøger udfylde en tro- og love

erklæring og medsende sit tilbud

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20

kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet

udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når

underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller

III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens

offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstillperioden, skal

klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside, jf. nedenfor.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/01/2023

Send til en kollega

0.041