23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 248-714047
Offentliggjort
23.12.2022
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

VandCenter Syd

Vindere

Udbud af vedligeholdelse af grønne områder

(31.03.2023)
Forstas A/S
Prins Georgs Kvarter 3
7000 Fredericia

Opdateringer

Rettelse
(06.01.2023)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 11-01-2023
Time: 10:00
Læses:
Dato: 20-01-2023
Time: 08:00

Udbud af vedligeholdelse af grønne områder


VandCenter Syd

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: VandCenter Syd
CVR-nummer: 17414003
Postadresse: Vandværksvej 7
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Sara Albæk
E-mail: sal@samaqua.dk
Telefon: +45 63132320
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.samaqua.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://www.vandcenter.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/samaqua/tenderinformationshow.aspx?Id=128737
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af vedligeholdelse af grønne områder

Sagsnr.: 128737
II.1.2) Hoved-CPV-kode
77000000 Tjenesteydelser i forbindelse med landbrug, skovbrug, havebrug, akvakultur og biavl
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører vedligeholdelse af Ordregivers grønne områder samt vintertjenester. 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000 Snerydning
77310000 Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder
77300000 Tjenesteydelser inden for havebrug
77340000 Træbeskæring og hækkeklipning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører vedligeholdelse af Ordregivers grønne områder samt vintertjenester. 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ved prækvalifikationen vil der ske en vurdering af den enkelte ansøgers generelle egnethed til at varetage den udbudte opgave. Formålet hermed er at sikre, at konkurrencen om den udbudte opgave kommer til at foregå mellem tilbudsgivere, der er egnet til at varetage opgaven. Anmodningen skal opfylde de i pkt. 5.3 oplyste krav. Hvis anmodningen ikke opfylder de i pkt. 5.3 oplyste krav, vil anmodningen blive erklæret ukonditionsmæssig. Såfremt der er flere konditionsmæssige ansøgere end det forventede antal, vil der blandt de konditionsmæssige ansøgere blive udvalgt 5 ansøgende virksomheder ud fra nedenstående kriterier:1. ReferencerKontaktperson på de oplyste referencer kontaktes og spørges om følgende:a. Tilfredshed med den af Ansøger leverede ydelseb. Tilfredshed i forhold til Ansøgers leveringssikkerhed/driftssikkerhed, herunder udskiftning af personalec. Tilfredshed i forhold til Ansøgers kvalitetssikring2. Geografisk nært beliggende virksomhed eller underafdeling i forhold til Ordregivers lokationer.<br>

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal have en soliditetsgrad på 15 % eller derover i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Såfremt Ansøger er etableret inden for de seneste 3 år, skal Ansøger alene have haft en soliditetsgrad på 15 % eller derover i afsluttede regnskabsår. Såfremt Ansøger endnu ikke afsluttet det første regnskabsår, skal Ansøger alene have en soliditetsgrad på 15 % eller derover på tidspunktet for ansøgningsfristen.&nbsp;Ansøgers erhvervsansvarsforsikring skal som minimum dække enkeltskader på op til 10.000.000 DKK.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal have en soliditetsgrad på minimum 15% i hvert af de seneste 3 regnskabsår. Såfremt Ansøger er etableret inden for de seneste 3 år, skal Ansøger alene have haft en soliditetsgrad på minimum 15 % i afsluttede regnskabsår. Såfremt Ansøger endnu ikke har afsluttet det første regnskabsår, skal Ansøger en soliditetsgrad på minimum 15 % op tidspunktet for ansøgningsfristen.Ansøgers erhvervsansvarsforsikring skal som minimum dække enkeltskader på op til 10.000.000 DKK.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse og beskrive tre referencer udført indenfor de seneste 3 år. Referencerne skal være sammenlignelige i forhold til rammeaftalens værdi og omfang. Beskrivelsen skal indeholde oplysninger om hvem ydelsen er udført for, kontraktsperiode, kontaktperson, kontraktværdi samt en kort beskrivelse af de omfattede ydelser. <br>

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal aflevere minimum én reference, som er udført for en ordregiver med 100+ lokationer.<br>

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/01/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver er forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudsloven § 134a-136, hvis tilbudsgiveren ikke kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til Udbudsloven § 138.Tilbudsgiver skal i ESPD’et angive, hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af en obligatorisk udelukkelsesgrund. Tilbudsgiver har desuden tilvalgt følgende frivillige udelukkelsesgrunde i nærværende udbud:• Tilbudsgiver har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. Udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 1• Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling eller lignende, jf. Udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2• Tilbudsgiver har indgået aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. Udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 3• Tilbudsgiver har væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion, jf. Udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 4• Tilbudsgiver har uretmæssigt forsøgt at påvirke Ordregiverens beslutningsproces, hvis tilbudsgiveren har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiveren groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentligt indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt, jf. Udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 5• Tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld under 100.000 kr. til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret, jf. Udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 6.Ordregiver er derfor forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af ovennævnte frivillige udelukkelsesgrunde, medmindre tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til Udbudsloven § 138. Tilbudsgiveren skal i ESPD’et angive, hvorvidt tilbudsgiveren er omfattet af en af ovennævnte udelukkelsesgrunde.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/12/2022

Send til en kollega

0.047