23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 238-686402
Offentliggjort
09.12.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Odense Renovation A/S

Vindere

Udbud af modtagelse og behandling af KOD og afsætning af pulp og afgasset biomasse

(03.03.2023)
GEMIDAN A/S
Lufthavnsvej 5
9400 Nørresundby

Udbud af modtagelse og behandling af KOD og afsætning af pulp og afgasset biomasse


Odense Renovation A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odense Renovation A/S
CVR-nummer: 17414070
Postadresse: Snapinvej 21
By: Odense V
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5200
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Skjødt Jørgensen
E-mail: hsj@samaqua.dk
Telefon: +45 63132320
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.samaqua.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Svendborg Affald A/S
CVR-nummer: 33054696
Postadresse: Ryttermarken 21
By: Svendborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5700
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Skjødt Jørgensen
E-mail: hsj@samaqua.dk
Telefon: +45 63132320
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.samaqua.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kerteminde Forsyning - Renovation A/S
CVR-nummer: 32077420
Postadresse: Kohaven 12
By: Kerteminde
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5300
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Skjødt Jørgensen
E-mail: hsj@samaqua.dk
Telefon: +45 63132320
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.samaqua.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Assens Forsyning A/S
CVR-nummer: 32285724
Postadresse: Forsyningsparken 2
By: Assens
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5610
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Skjødt Jørgensen
E-mail: hsj@samaqua.dk
Telefon: +45 63132320
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.samaqua.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nyborg Forsyning og Service
CVR-nummer: 25535456
Postadresse: Gasværk 2
By: Nyborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5800
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Skjødt Jørgensen
E-mail: hsj@samaqua.dk
Telefon: +45 63132320
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.samaqua.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ærø Affald A/S
CVR-nummer: 42437247
Postadresse: Idustrivej 6
By: Marstal
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5960
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Skjødt Jørgensen
E-mail: hsj@samaqua.dk
Telefon: +45 63132320
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.samaqua.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: FVV Renovation A/S
CVR-nummer: 26514851
Postadresse: Korsvangen 6A
By: Ringe
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5750
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Skjødt Jørgensen
E-mail: hsj@samaqua.dk
Telefon: +45 63132320
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.samaqua.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nordfyns Kommune
CVR-nummer: 29188947
Postadresse: Idustrivej 2
By: Bogense
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5400
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Skjødt Jørgensen
E-mail: hsj@samaqua.dk
Telefon: +45 63132320
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.samaqua.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Middelfart Kommune
CVR-nummer: 29189684
Postadresse: Nytorv 9
By: Middelfart
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5500
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Skjødt Jørgensen
E-mail: hsj@samaqua.dk
Telefon: +45 63132320
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.samaqua.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Langeland Forsyning
CVR-nummer: 32567134
Postadresse: Nørrebro 207A
By: Rudkøbing
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5900
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Skjødt Jørgensen
E-mail: hsj@samaqua.dk
Telefon: +45 63132320
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.samaqua.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/samaqua/tenderinformationshow.aspx?Id=128986
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af modtagelse og behandling af KOD og afsætning af pulp og afgasset biomasse

Sagsnr.: 128986
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører modtagelse og behandling af KOD (Kildesorteret Organisk Dagrenovation) og afsætning af pulp og afgasset biomasse fra ordregivers KOD. Den afgassede biomasse skal kunne anvendes som gødning og jordforbedringsmiddel i økologisk produktion.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90513000 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
90514000 Affaldsgenvinding
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører modtagelse og behandling af KOD (Kildesorteret Organisk Dagrenovation) og afsætning af pulp og afgasset biomasse fra ordregivers KOD. Den afgassede biomasse skal kunne anvendes som gødning og jordforbedringsmiddel i økologisk produktion.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Langelands Forsyning deltager ved option. Langelands Forsyning kan i aftaleperioden tiltræde rammeaftalen med et varsel på 3 måneder.Rammeaftalen omfatter endvidere option på udførelse af op til 20 batchkørsler i rammeaftalens løbetid jf. beskrivelsen i Bilag 1 – Kravspecifikation afsnit 7.5.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Rammeaftalens anslåede mængder KOD over hele rammeaftalens løbetid, udgør ca. 128.000 tons inkl. option på mængder fra Langelands Forsyning. Rammeaftalens maksimale mængder KOD over hele rammeaftalens løbetid udgør 160.000 tons.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på minimum 20 i det seneste afsluttede regnskab. Soliditetsgraden skal af hensyn til ligebehandling af alle Tilbudsgivere opgøres efter en ensartet metode. Soliditetsgraden skal således beregnes og oplyses efter følgende formel: (Regnskabsmæssig egenkapital x 100) / Samlede regnskabsmæssige aktiver.•Tilbudsgiver skal have en egenkapital på minimum DKK 5.000.000 i det seneste afsluttede regnskabsår. Egenkapitalen skal af hensyn til ligebehandling af alle Tilbudsgivere opgøres efter en ensartet metode. Egenkapitalen skal således beregnes og oplyses efter regelsættet angivet i Årsregnskabslovens § 25 (LBK nr. 1580 af 10/12/2015 med senere ændringer).

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal kunne fremvise minimum 3 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år. Med sammenlignelige referencer menes, at Tilbudsgiver har været part i kontrakter om Tilbudsgivers modtagelse og pulpning af KOD eller lignende organisk affald, omfattende en årlig modtaget mængde på ikke under 5.000 ton per kontrakt med tre forskellige parter indenfor de seneste 3 år forud for tilbudsfristen.Tilbudsgiver skal fremvise de seneste 12 måneders analyser af modtageranlæggets eller tilsvarende anlægs færdigproducerede pulp. Analyserne skal som minimum indholde parametrene i BEK nr. 1001 af 27/06/2018 vedr. fysiske urenheder.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/01/2023
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/01/2023
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Rammeaftalens anslåede mængder KOD over hele rammeaftalens løbetid, udgør ca. 128.000 tons inkl. option på mængder fra Langelands Forsyning. Rammeaftalens maksimale mængder KOD over hele rammeaftalens løbetid udgør 160.000 tons.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/12/2022

Send til en kollega

0.047