23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2016/S 033-052468
Offentliggjort
17.02.2016
Udbudstype
Andre

Udbyder

Energistyrelsen

Vindere

Delkontrakt for bevillingsområde 1 — DONG

(12.05.2016)
NGF Nature Energy
Ørbækvej 260
5220 Odense

NGF Nature Energy

(12.05.2016)
DONG Energy Salg & Service A/S
Kraftværksvej 53
7000 Fredericia

Delkontrakt HMN

(12.05.2016)
DONG Energy Salg & Service A/S
Kraftsværksvej 53
7000 Fredericia

Udbud af bevilling til forsyningspligtigvirksomhed i henhold til §§ 26 og 27 i lov om naturgasforsyning


Energistyrelsen

Koncessionsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/23/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Energistyrelsen
59 77 87 14
Amaliegade 44
København
1256
DANMARK
Telefon: +45 33926700
E-mail: ens@ens.dk
Fax: +45 33114743
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ens.dk

Internetadresse for køberprofilen: http://https://www.ethics.dk/asp5/tender/ens_3101_20160211.nsf/

I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://https://www.ethics.dk/asp5/tender/ens_3101_20160211.nsf/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Ansøgninger eller, i givet fald, bud skal sendes elektronisk via: http://https://www.ethics.dk/asp5/tender/ens_3101_20160211.nsf/
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af bevilling til forsyningspligtigvirksomhed i henhold til §§ 26 og 27 i lov om naturgasforsyning.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09123000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Denne udbudsforretning vedrører udbud af koncessionsbevillinger for 3 delområder (bevillingsområder) om tjenesteydelser vedrørende bevilling til forsyningspligtig virksomhed i medfør af §§ 26 og 27 i lov om naturgasforsyning. Dvs. i alt tre bevillinger. Bevillingerne er gældende i perioden 1.5.2016 til og med 31.3.2019. Bevillingerne kan forlænges i op til et år enten 1) i perioden på 6 måneder eller 2) i 2 perioder på hver 6 måneder.

Tilbudsgiver kan afgive bud på 1 eller flere bevillingsområder og tilbudsgiver kan få bevilling til 1, 2 eller samtlige bevillingsområder.

Tildeling af bevilling vil ske på grundlag af »laveste tilbudte tillæg til den månedlige gaspris og prisen for transmission i Danmark.«.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 918 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 3
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delkontrakt for bevillingsområde 1 — DONG.

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09123000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
NUTS-kode: DK032
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Se punkt II.1.4).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Koncessionen tildeles på grundlag af de kriterier, der er anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 278 000 000.00 DKK
II.2.7) Koncessionens varighed
Varighed i måneder: 35
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Den anslåede værdi er et beregnet skøn og ikke udtryk for en vurdering af, hvor stor omsætningen faktisk vil blive i bevillingsområdet. Beregningen er foretaget ved en vurdering af at 5 pct. af kunderne er på et forsyningspligtprodukt. Der tages i beregningen udgangspunkt i den samlede omsætning af naturgas fordelt på små og store kunder inkl. et års forlængelse, jf. udbudsmaterialet.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delkontrakt for bevillingsområde 2 — Naturgas Fyn.

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09123000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Se punkt II.1.4).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Koncessionen tildeles på grundlag af de kriterier, der er anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 56 000 000.00 DKK
II.2.7) Koncessionens varighed
Varighed i måneder: 35
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Den anslåede værdi er et beregnet skøn og ikke udtryk for en vurdering af, hvor stor omsætningen faktisk vil blive i bevillingsområdet. Beregningen er foretaget ved en vurdering af at 5 pct. af kunderne er på et forsyningspligtprodukt. Der tages i beregningen udgangspunkt i den samlede omsætning af naturgas fordelt på små og store kunder inkl. et års forlængelse, jf. udbudsmaterialet.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delkontrakt for bevillingsområde 3 — HMN.

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09123000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
NUTS-kode: DK012
NUTS-kode: DK021
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Se punkt II.1.4.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Koncessionen tildeles på grundlag af de kriterier, der er anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 583 000 000.00 DKK
II.2.7) Koncessionens varighed
Varighed i måneder: 35
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Den anslåede værdi er et beregnet skøn og ikke udtryk for en vurdering af, hvor stor omsætningen faktisk vil blive i bevillingsområdet. Beregningen er foretaget ved en vurdering af at 5 pct. af kunderne er på et forsyningspligtprodukt. Der tages i beregningen udgangspunkt i den samlede omsætning af naturgas fordelt på små og store kunder inkl. et års forlængelse, jf. udbudsmaterialet.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af vilkår, angivelse af oplysninger og den krævede dokumentation:

 

Der kræves at tilbudsgiver er godkendt i Energinet.dks aktørregister.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysninger om reserverede koncessioner
III.2) Betingelser vedrørende koncessionen
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Betingelser for udførelse af koncessionen:
III.2.3) Oplysninger om personale med ansvar for udførelse af koncessionen

Del IV: Procedure

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Tidsfrist for indgivelse af ansøgninger eller modtagelse af tilbud
Dato: 14/03/2016
Tidspunkt: 13:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk, Svensk, Norsk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Det fælleseuropæiske udbudsdokument anvendes som foreløbigt bevis for udelukkelse, egnethed og udvælgelse. De obligatoriske udelukkelsesgrunde er dem, der er omfattet af udbudslovens §§ 135 og 136, og derudover har ordregiver valgt, at tilbudsgiver ikke må være omfattet af udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. Der stilles endvidere krav om teknisk, økonomisk og finansiel kapacitet. Kapitelberedskab kan bestå af eget beredskab, samt moder- og bankgarantier og indgår som led i vurderingen af tilbudsgiver.

Kundehåndtering kan varetages af anden aktør.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
København Ø
2100
DANMARK
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. lov om Klagenævnet for Udbuds § 2, stk. 1, nr. 1 når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen jf. lov om Klagenævnet for Udbuds § 7, stk. 1,.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om ordregiverens tildeling af koncessionen. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbuds § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lov om Klagenævnet for Udbuds § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
DANMARK
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/02/2016

Send til en kollega

0.047