23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 228-652503
Offentliggjort
25.11.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Miljøstyrelsen

EU-udbud af kemiske analyser af miljøfarlige forurenende stoffer til supplerende kontrolovervågning 2023


Miljøstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Miljøstyrelsen
CVR-nummer: 25798376
Postadresse: Tolderlundsvej 5
By: Odense C
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Nicolai Schønbech
E-mail: nicsc@mst.dk
Telefon: +45 72544000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/190892001.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.mst.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/190892001.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/190892001.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-udbud af kemiske analyser af miljøfarlige forurenende stoffer til supplerende kontrolovervågning 2023

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Miljøstyrelsen udbyder en rammeaftale vedrørende udførelse af kemiske laboratorieanalyser af en række miljøfarlige forurenende stoffer og støtteparametre i vandprøver fra vandløb, som indsamles af Miljøstyrelsen.

Rammeaftalen gælder for perioden 2. februar 2023 - 31. december 2023, med mulighed for forlængelse af hele eller dele af rammeaftalen i 2 gange 1 år.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 100 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Miljøstyrelsen udbyder en rammeaftale vedrørende udførelse af kemiske laboratorieanalyser af en række miljøfarlige forurenende stoffer og støtteparametre i vandprøver fra vandløb, som indsamles af Miljøstyrelsen.

Rammeaftalen gælder for perioden 2. februar 2023 - 31. december 2023, med mulighed for forlængelse af hele eller dele af rammeaftalen i 2 gange 1 år.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Service og logistik / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 100 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 02/02/2023
Slut: 31/12/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen gælder for perioden 2. februar 2023 - 31. december 2023, med mulighed for forlængelse af hele eller dele af rammeaftalen i 2 gange 1 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1. Relevant erhvervsansvarsforsikring

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ad 1: At det forsikrede beløb i Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring er på DKK 10 mio.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1. En liste med de 5 betydeligste leverancer af lignende tjenesteydelser som den udbudte rammeaftale, der er udført inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen) med angivelse af beløb, datoer og modtagere, såvel offentlige som private.

2. Teknikere eller tekniske organer til kvalitetskontrol til rådighed for Tilbudsgiver.

3. Andel i underleverance (i procent)

4. Certifikater udstedt af uafhængige organer vedrørende kvalitetssikringsstandarder

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ad 1: Ordregivers mindstekrav til den økonomiske aktørs tekniske og faglige formåen er minimum 2 og maksimalt 5 relevante referencer fra leverancer af lignende tjenesteydelser som den udbudte rammeaftale inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen). Ved relevante referencer fra leverancer af lignende tjenesteydelser, som den udbudte rammeaftale forstås følgende: Referencer vedrørende kemiske laboratorieanalyser af de udbudte stoffer eller tilsvarende, der godtgør, at Tilbudsgiveren er i stand til at håndtere opgaven.

Ad 2: Ordregivers mindstekrav er, at tilbudsgiver skal have en dansktalende kontaktperson og en dansk- eller engelsktalende kemiker.

Ad 3: Ordregivers mindstekrav er, at minimum 30 % af parametrene i bilag 3, som tilbudsgiver afgiver tilbud på, skal analyseres af tilbudsgiver.

Ad 4: For analyserne i tilbudslisten (bilag 3), hvor der er krav om akkreditering (A) i henhold til analysekvalitetsbekendtgørelsen, skal minimum 80 % af analyserne der afgives tilbud på skal være akkrediteret til den krævede analysekvalitet for LD, Urel og Uabs ved afgivelsen af tilbud, og 100 % af analyserne der afgives tilbud på er akkrediteret med den krævede analysekvalitet for LD, Urel og Uabs ved opgavens start 2. februar 2023.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Vilkårene for opgavens udførelse er angivet i det til udbudsmaterialet vedhæftede rammeaftaleudkast. Rammeaftalen omfatter en arbejdsklausul. Såfremt Rammeaftalen tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/12/2022
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 30/12/2022
Tidspunkt: 14:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/11/2022

Send til en kollega

0.031