23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 226-651358
Offentliggjort
23.11.2022
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Silkeborg Spildevand A/S

EU udbud slamsugeropgaver


Silkeborg Spildevand A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Spildevand A/S
CVR-nummer: 31857848
Postadresse: Tietgensvej 3
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontaktperson: Trine Schultz
E-mail: tsc@silkeborgforsyning.dk
Telefon: +45 89206479
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.silkeborgforsyning.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU udbud slamsugeropgaver

Sagsnr.: Slamsugeropgaver
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver udbyder rammeaftale for udførelse af opgaver med slamsugning og spuling samt transport af opsuget slam på renseanlæg, ledningsnet, bygværker, bassiner, pumpestationer mv.

For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde henvises til udbudsdokumentet ”arbejdsbetingelser” og tilbudslisten samt eventuelle rettelser og besvarelser af spørgsmål. Opgaverne kan være planlagt eller kan bestilles ad hoc. Opgaverne skal kunne gennemføres i hele forsyningsselskabets arbejdsområde. Opgaverne omfatter:

• Tømning af slam fra tanke på 10 renseanlæg inden for forsyningsområdet og transport herfra

• Tømning af sandfang ved pumpestationer og transport af slam herfra

• Tømning af sandfang og overløbsbygværker

• Spuling og slamsugning på ledningsnettet

• Oprettelse af vagtordning for tilkald uden for normal arbejdstid

.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 4 800 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90912000 Spuling af rørkonstruktioner
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
90513900 Bortskaffelse af slam
76600000 Inspektion af rørledninger
90470000 Rensning af kloakledninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Hovedudførelsessted:

Silkeborg

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver udbyder rammeaftale for udførelse af opgaver med slamsugning og spuling samt transport af opsuget slam på renseanlæg, ledningsnet, bygværker, bassiner, pumpestationer mv.

For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde henvises til udbudsdokumentet ”arbejdsbetingelser” og tilbudslisten samt eventuelle rettelser og besvarelser af spørgsmål. Opgaverne kan være planlagt eller kan bestilles ad hoc. Opgaverne skal kunne gennemføres i hele forsyningsselskabets arbejdsområde. Opgaverne omfatter:

• Tømning af slam fra tanke på 10 renseanlæg inden for forsyningsområdet og transport herfra

• Tømning af sandfang ved pumpestationer og transport af slam herfra

• Tømning af sandfang og overløbsbygværker

• Spuling og slamsugning på ledningsnettet

• Oprettelse af vagtordning for tilkald uden for normal arbejdstid

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er option på forlængelse af rammeaftale i op til 1x12 månede5r.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 174-491999
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

EU udbud slamsugeropgaver

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
14/11/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 4
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: FKSSlamson A/S
CVR-nummer: 12510675
Postadresse: Teknikvej 36
By: Odense S
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5260
Land: Danmark
E-mail: licitation@mariuspedersen.dk
Telefon: +45 20126720
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 843 950.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Betegnelse:

EU udbud slamsugeropgaver

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
14/11/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 4
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: HOLST KLOAKSERVICE A/S
CVR-nummer: HOLST KLOAKSERVICE A/S
Postadresse: Horsensvej 6A
By: Skanderborg
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8660
Land: Danmark
E-mail: bogholderi@holstkloakservice.dk
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 989 650.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Betegnelse:

EU udbud slamsugeropgaver

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
14/11/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 4
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Norva 24 Danmark A/S
CVR-nummer: 10206987
Postadresse: Rydagervej 27
By: Albertslund
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 2620
Land: Danmark
E-mail: anna-tine.iversen@norva24.dk
Telefon: +45 51387430
Internetadresse: http://www.norva24.dk
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 277 140.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Den anslåede værdi af rammeaftalen på DKK 4,8 mio. er behæftet med en del usikkerhed, herunder fordi behovet for at få leveret rammeaftalens opgaver kan variere meget. Rammeaftalens maksimale værdi sættes derfor til DKK 6,2 mio. for at tage højde for denne usikkerhed.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: www.naevneneshus.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/11/2022

Send til en kollega

0.063