23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 223-639656
Offentliggjort
18.11.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Læsø Kommune

Marinegasolie til Læsø Kommune


Læsø Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Læsø Kommune
CVR-nummer: 45973328
Postadresse: Doktorvejen 2
By: Læsø
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 9940
Land: Danmark
Kontaktperson: Niels Odgaard
E-mail: nod@laesoe.dk
Telefon: +45 96213011
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c52462c0-f651-4457-b9ce-80b6aca3e96c/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c52462c0-f651-4457-b9ce-80b6aca3e96c/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c52462c0-f651-4457-b9ce-80b6aca3e96c/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c52462c0-f651-4457-b9ce-80b6aca3e96c/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Færgedrift

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Marinegasolie til Læsø Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09000000 Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud vedrørende leverance af Marinegasolie (MGO) til Læsø Kommune. Læsø Kommune driver 2 færger, som sejler mellem Frederikshavn og Vesterø. Leveringen af marinegasolie sker kontinuerligt fordelt over hele året. Nærværende udbudte kontrakt omfatter leverance af Marinegasolie (MGO) til færgedriften og leverancer til færgerne. Kontrakten har en varighed af 2 år startende den 1.2 2023 til og med den 31.01 2025 med en option på forlængelse på to gange 1 år. Der henvises til udbudsbetingelserne og kontraktudkastet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 42 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

DK050 Nordjylland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte ydelse omhandler levering af marinegasolie til brug som brændstof i læsøfærgerne. Leverancerne finder hovedsageligt sted i Frederikshavn og i mindre grad på Læsø og andre lokationer i Danmark. Den udbudte ydelse omfatter en kontrakt på levering af standard marinegasolie pr. år af typen DMA ISO 8217:2017 eller tilsvarende med en massefylde på max 890 kg/m3 og et svovlindhold på max 1000ppm. Ordregiver forventer at aftage 1.500.000 – 1.600.000 liter pr. år, men forpligter sig dog alene til at aftage 1.200.000 liter pr. år. Leverandøren forpligtes maksimalt til at levere en årlig mængde på 1.800.000 liter svarende til en samlet maksimal mængde i aftalens fulde løbetid inklusiv optioner på 7.200.000 liter. Den anslåede værdi angivet i pkt. II.1.5) samt den maksimale værdi angivet i pkt. II.2.5) er alene udtryk for ordregivers skøn over kontraktværdierne, men udgør ikke nogen begrænsning af kontraktens omfang. Kontraktens omfang er således defineret af de oplyste anslåede og maksimale mængder.

Kontrakten har en varighed af 2 år startende den 1.2.2023 til og med den 31.01.2025 med en option på forlængelse på to gange 1 år. Leveringen af marinegasolie sker kontinuerligt fordelt over hele året. Der henvises til kontraktudkastet for en specificering af kravene til levering.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 51 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på forlængelse af kontrakten med to gange 1 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har option på forlængelse af kontrakten med to gange 1 år.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles ikke krav til økonomisk og finansiel kapacitet

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive sine referencer inden for de seneste 3 år på levering af brændstof til skibe med et årligt leveringsomfang på minimum 300 m3. Referencerne kan således også vedrøre andre brændstoftyper end den i dette udbud efterspurgte, men referencerne skal vedrøre levering til skibe. Leveringsomfanget skal have været på minimum 300 m3 fordelt over ét år. Oplysningerne indtastes i ESPD`et med angivelse af: kunde, evt. CVR nr., årstal, mængde (antal m3). Alternativt kan tilbudsgiver udfylde referenceliste i et særskilt bilag, hvortil der henvises i ESPD’et.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have minimum 1 reference inden for de seneste 3 år vedrørende levering af minimum 300 m3 brændstof pr. år til skibe.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/12/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/12/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgivere, der befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 134 a, 135 og 136 er afskåret fra at afgive tilbud. Herudover er deltagelse i udbudsprocessen udelukket, hvis tilbudsgiver befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, og nr. 2. Tilbudsgiver skal erklære, at tilbudsgiver ikke befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 og 136 eller i de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, og nr. 2. Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD del III, afsnit A, B og C

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over udbuddet skal indgives inden 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20.000 DKK.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/11/2022

Send til en kollega

0.062