23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 220-632191
Offentliggjort
15.11.2022
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

https://rib-software.dk

Udbyder

Halsnæs Varme A/S

Opdateringer

Rettelse
(05.12.2022)

III.1.2
I stedet for:
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Ansøgers samlede årlige omsætning skal i hvert af de seneste tre disponible regnskabsår være mindst 50 mio. kr.
Ansøgers soliditetsgrad skal være på minimum 15 % i hvert af de seneste tre disponible regnskabsår.
Soliditetsgraden beregnes som ansøgerens samlede egenkapital i forhold til ansøgerens samlede aktiver, udregnet i procent.
Soliditetsgraden udregnes således: (Samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = Soliditetsgrad.
Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgerens og disse andres enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent.
De støttende enheder skal i dette tilfælde afgive en støtteerklæring, jf. nærmere punkt II.2.14)
Ved en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden også som de økonomiske aktørers samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent.
Hvis ansøgeren direkte eller indirekte har ejerandele i den støttende enhed eller vice versa, beregnes soliditetsgraden på grundlag af de økonomiske aktørers konsoliderede regnskabstal. Det samme gælder, hvis èn sammenslutningsdeltager har direkte eller indirekte ejerandele i en anden sammenslutningsdeltager.
De pågældende økonomiske aktøerer skal i dette tilfælde afgive de oplysninger i ESPD'et, der er nødvendige for at foretage en korrekt beregning.
Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, hæfter ansøgeren og de pågældende enheder solidarisk for kontraktens gennemførelse jf. udbudslovens § 144, stk. 6. De støttende enheder skal i deres støtteerklæring, jf. punkt II.2.14), bekræfte denne hæftelsesforpligtelse.
Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, skal disse enheder hver især have en soliditetsgrad på mindst 15 % i det seneste disponible regnskabsår.
ad b) Samlet årsomsætning
Såfremt ansøgeren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) eller ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen skal minimum én af aktørerne opfylde dette krav.
Læses:
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Ansøgers samlede årlige omsætning skal i hvert af de seneste tre disponible regnskabsår være mindst 50 mio.kr.
Ansøgers soliditetsgrad skal være på minimum 15 % i hvert af de seneste tre disponible regnskabsår.
Soliditetsgraden beregnes som ansøgerens samlede egenkapital i forhold til ansøgerens samlede aktiver, udregnet i procent.
Soliditetsgraden udregnes således: (Samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = Soliditetsgrad.
Ved en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som de økonomiske aktørers samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent.
Hvis ansøgeren direkte eller indirekte har ejerandele i den støttende enhed eller vice versa, beregnes soliditetsgraden på grundlag af de økonomiske aktørers konsoliderede regnskabstal. Det samme gælder, hvis èn sammenslutningsdeltager har direkte eller indirekte ejerandele i en anden sammenslutningsdeltager.
De pågældende økonomiske aktører skal i dette tilfælde afgive de oplysninger i ESPD'et, der er nødvendige for at foretage en korrekt beregning.
Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, hæfter ansøgeren og de pågældende enheder solidarisk for kontraktens gennemførelse jf. udbudslovens § 144, stk. 6.
De støttende enheder skal i deres støtteerklæring, jf. punkt II.2.14), bekræfte denne hæftelsesforpligtelse.
Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal disse enheder hver især have en soliditetsgrad på mindst 15 % i de 3 seneste disponible regnskabsår.
De støttende enheder skal i dette tilfælde afgive en støtteerklæring, jf. nærmere punkt II.2.14)
ad b) Samlet årsomsætning
Såfremt ansøgeren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) eller ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen skal minimum én af aktørerne opfylde dette krav.

Etablering af 10 MW luft-til-vand varmepumpeanlæg - Teknikentreprise


Halsnæs Varme A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Halsnæs Varme A/S
CVR-nummer: 33033575
Postadresse: Havnevej 8
By: Frederiksværk
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 3300
Land: Danmark
Kontaktperson: Louise Seerup Pedersen
E-mail: LSPE@NIRAS.dk
Telefon: +45 23965056
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://hnf.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://rib-software.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Etablering af 10 MW luft-til-vand varmepumpeanlæg - Teknikentreprise

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

Halsnæs Varme A/S udbyder opgaven vedrørende etablering af 10 MW luft-til-vand varmepumpeanlæg til Halsnæs Varme A/S ved Havnesvinget i Frederiksværk nær Halsnæs Forsynings hovedkontor. Opgaven udbydes i totalentreprise.

Etablering af varmepumpeanlæg omfatter opførelse af tekniske anlæg herunder varmepumpeanlæg, fjernvarmepumper, elkedel, røranlæg og rørføringer, ventilation, trykholdeanlæg, energioptagere, eltilslutning og elkomponenter.

Arbejdet med etableringen af varmepumpeanlægget er opdelt og udbudt i 2 separate totalentrepriser: En teknikentreprise og en bygningsentreprise.

Nærværende udbud omfatter teknikentreprisen, herunder energioptageranlæg.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09320000 Damp, varmt vand og tilhørende produkter
09323000 Fjernvarme (indenbys)
09324000 Fjernvarme (mellembys)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Havnesvinget, 3300 Frederiksværk

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der henvises til udbudsmaterialet. Udbudsbetingelserne indeholder en nærmere beskrivelse af opgaven og udbudsforløbet, og det øvrige materiale indeholder en beskrivelse af opgavens omfang.

Medmindre Halsnæs Varme vælger at tildele opgaven med udgangspunkt i de indledende tilbud, gennemføres der et forhandlingsforløb, hvor tilbudsgiverne vil blive inviteret til parallelle forhandlingsmøder, som vil blive dokumenteret, jf. beskrivelsen i udbudsbetingelserne. Læs mere om forhandlingsforløbet og de konkrete forhandlingstemaer i udbudsbetingelserne.

Den udbudte totalentreprisekontrakt omfatter projektering og etablering af et nyt 10 MW luft-til-vand varmepumpeanlæg.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

I henhold til bestemmelserne om tidsfristforlængelse i ABT18.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt Halsnæs Forsyning modtager mere end 3 egnede ansøgeres anmodning om deltagelse i udbuddet, vil Hals-næs Forsyning udvælge 3 ansøgere til at afgive tilbud. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en samlet vurdering af relevansen af referencerne i forhold til den udbudte opgave.

Ved vurderingen vil Halsnæs Varme særligt lægge vægt på:

• I hvor høj grad referencerne viser erfaring med udførelse af arbejder i totalentreprise samt styring af totalen-trepriser

• I hvor høj grad referencerne minder om den udbudte opgave i forhold til art, sværhedsgrad, økonomisk og fysisk omfang

• I hvor høj grad referencerne viser erfaring med udførelse af opgaver med Forsyningsselskaber som bygherre.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optionerne er specificeret i tilbudslisten.

Optionerne skal prissættes og vil indgå i den samlede tilbudspris.

Der henvises til udbudsmaterialet for nærmere oplysninger.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ansøger skal udfylde det elektroniske ESPD på RIB. Se nærmere om dette i punkt III.1.1 og VI.3. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske formåen, skal der ligeledes afleveres en støtteerklæring.

Støtteerklæringen vil blive vedlagt kontrakten som et bilag.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt ansøger er omfattet af en eller flere af de i udbudslovens §134a, §135 og §136 obligatoriske udelukkelsesgrunde og de i udbudslovens § 137 stk. 1, nr. 1-5 nævnte frivillige udelukkelsesgrunde.

Ansøger skal aflevere ESPD'et som en del af ansøgers ansøgning. ESPD'et indeholder ansøgers erklæring i henhold til de af Halsnæs Varme opstillede betingelser for deltagelse i udbuddet.

Afgives ansøgning af et konsortium, skal hver deltager udfylde et ESPD. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er ansøgningen ikke nødvendigvis ukonditionsmæssig, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen.Ansøgning afgivet af et konsortium skal vedlægges en udfyldt og underskrevet konsortieerklæring (Konsortieerklæring), hvori konsortiedeltagerne erklærer, at de hæfter solidarisk og direkte i forhold til ordregiver. .Det skal fremgå af erklæringen, hvilken konsortiedeltager, der med bindende virkning, kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med ordregiver.

Såfremt en ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller teknisk og faglig formåen i henhold til punkt III.1.2) og punkt III.1.3) (f.eks. en underentreprenør), skal hver enkelt af disse også vedlægge et individuelt ESPD.Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske eller finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen skal ansøgeren derudover godtgøre, at ansøgeren råder over de pågældende ressourcer under et eventuelt kontraktforløb, jf. udbudslovens § 144 stk. 2. Derfor skal ansøgeren sammen med ESPD'et aflevere en støtteerklæring (se punkt II.2.14). Det vil ikke være muligt at udskifte de pågældende enheder uden den ordregivende myndigheds forudgående skriftlige tilladelse. Se desuden punkt VI.3) vedrørende indhentelse af dokumentation.

Den tilbudsgiver, som Halsnæs Varme efter evaluering af de indkomne tilbud har til hensigt at tildele kontrakten til, skal fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § 152 for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et i henhold til udbudslovens § 148, jf. dog udbudslovens § 151, stk. 3 og 5.Som dokumentation for opfyldelse af de valgte udelukkelsesgrunde i ESPD'et, vil følgende blive krævet af den vidende tilbudsgiver inden kontraktindgåelse:- Serviceattest eller tilsvarende dokumentation.

Ansøger opfordres til at indhente disse i god tid. Serviceattesten må ikke være ældre end 6 måneder. Som dokumentation for opfyldelse af udelukkelsesgrunden i §134a skal den vindende tilbudsgiver inden kontraktuindgåelse fremsende udfyldt Tro-og Loveerklæring om ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og tiltrædelse af handelsaftaler. Som dokumentation for at tilbudsgiveren ikke er omfattet af forordning (EU) nr. 833/2014, artikel 5k, som indsat ved forordning (EU) nr. 2022/576, artikel 1, nr. 23 (om ændring af forordning nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine) Skal den vidende tilbudsgiver fremsende udfyldt tro-og love-erklæring inden konstraktindgåelse.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgeren skal i relation til økonomisk og finansiel formåen udfylde følgende i afsnit B i del IV i ESPD'et

a) Finansielle nøgletal:

Under dette punkt i ESPD'et skal ansøger oplyse solidtetsgraden samt egenkpitalen for de seneste 3 disponible regnskabsår. Soliditetsgraden samt egenkapitalen skal fremgå af boksen "Nøgletal". I boksen "Beskrivelse" skal ansøger oplyse værdien af de samlede aktiver, således at Halsnæs Varme kan se soliditetsgradens beregningsgrundlag.Såfremt ansøgeren har eksisteret mindre end 3 år, skal ansøgeren støtte sig økonomisk på en virksomghed,som har bestået i mere end 3 år.

b) Samlet årsomsætning

Ansøgeren skal angive sin samlede årsomsætning for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret mindre end 3 år, skal ansøgeren støtte sig økonomisk på en virksomghed,som har bestået i mere end 3 år. Den tilbudsgiver, som Halsnæs Varme efter evaluering af tilbuddene har til hensigt at tildele kontrakten til, skal fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § 151 for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et i henhold til udbudslovens § 148, jf. dog udbudslovens § 151, stk. 3 og 5.

Dokumenation for opfyldelse af økonomisk formåen:

ad a)

Finansielle nøgletal:Som dokumentation for de i ESPD'et oplyste tal for soliditetsgrad og egenkapital accepteres årsregnskab eller uddrag heraf, der er revisorpåtegnet, underskrevet af tegningsberettigede, underskrevet af dirrigenten for generalforsamlingen eller har tilsvarende påtegning, eller tilsvarende dokument, som indeholder de krævede oplysninger.

ad b)

Samlet årsomsætningSom dokumentation for de i ESPD'et oplyste tal om årsomsætning accepteres årsregnskaber eller uddrag heraf, der er revisorpåtegnet, underskrevet af tegningsberettigede, underskrevet af dirigenten eller har tilsvarende underskrift, eller tilsvarende dokument, som indeholder de krævede oplysninger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøgers samlede årlige omsætning skal i hvert af de seneste tre disponible regnskabsår være mindst 50 mio. kr.

Ansøgers soliditetsgrad skal være på minimum 15 % i hvert af de seneste tre disponible regnskabsår.

Soliditetsgraden beregnes som ansøgerens samlede egenkapital i forhold til ansøgerens samlede aktiver, udregnet i procent.

Soliditetsgraden udregnes således: (Samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = Soliditetsgrad.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgerens og disse andres enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. De støttende enheder skal i dette tilfælde afgive en støtteerklæring, jf. nærmere punkt II.2.14)

Ved en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden også som de økonomiske aktørers samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Hvis ansøgeren direkte eller indirekte har ejerandele i den støttende enhed eller vice versa, beregnes soliditetsgraden på grundlag af de økonomiske aktørers konsoliderede regnskabstal. Det samme gælder, hvis èn sammenslutningsdeltager har direkte eller indirekte ejerandele i en anden sammenslutningsdeltager. De pågældende økonomiske aktøerer skal i dette tilfælde afgive de oplysninger i ESPD'et, der er nødvendige for at foretage en korrekt beregning.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, hæfter ansøgeren og de pågældende enheder solidarisk for kontraktens gennemførelse jf. udbudslovens § 144, stk. 6. De støttende enheder skal i deres støtteerklæring, jf. punkt II.2.14), bekræfte denne hæftelsesforpligtelse.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, skal disse enheder hver især have en soliditetsgrad på mindst 15 % i det seneste disponible regnskabsår.

ad b) Samlet årsomsætning

Såfremt ansøgeren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) eller ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen skal minimum én af aktørerne opfylde dette krav.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal udfylde følgende i afsnit C i del IV i ESPD'et:

Ansøger bedes angive op til fem af sine mest betydelige arbejder udført inden for de seneste fem år.

Referencerne må kun beskrive arbejder, hvor ydelsen er udført inden for de seneste fem år regnet fra ansøgningsfristens udløb. Igangværende opgaver kan benyttes som reference, hvis ansøger udelukkende medtager beskrivelse af arbejder, som er afsluttede; herunder også kun medregner værdien af allerede udførte arbejder.

For hver enkelt reference ønskes oplysninger om bygherre, samlet kontraktsum inkl. optioner, kontraktperiode (start og slut, og gerne oplysning om afleveringsdato) samt en kort og konkret beskrivelse af opgavens karakter samt an-søgerens rolle og funktion i forbindelse med det udførte arbejde.

Referencerne skal suppleres af opdraggivers kontaktoplysninger herunder kontaktpersonens navn, mail og telefon-nummer.

Det accepteres at referencer afgives i et selvstændigt dokument.

Den tilbudsgiver, som Halsnæs Varme efter evaluering af tilbuddene har til hensigt at tildele kontrakten til, skal fremlægge dokumenation i henhold til udbudslovens § 151 for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et i henhold til § 148, jf. dog udbudslovens § 151, stk. 3 og 5.

Dokumentation for teknisk formåen;- Referencer: Referencelisten jf. punkt III.1.3., indeholdende kontaktoplysninger på opdragsgiver i hver af de anførte referencer udgør den endelige dokumentation for referencerne.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal vedlægge mindst 1 og maksimalt 5 referencer på afsluttede udførte arbejder med etablering af varmepumpeanlæg med luft som energikilde udført i totalentreprise.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten omfatter sociale klausuler om uddannelses- eller praktikaftaler.

Kontrakten indeholder en arbejdsklausul.

Kontrakten indeholder bilag om solidarisk hæftelse for økonomiske støttevirksomheder.

Se nærmere vilkår i udkast til totalentreprisekontrakt i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/12/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 22/12/2022
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udvælgelsen afholdes digitalt via internetportalen RIB Udbud (Byggeweb). Dette medfører, at anmodninger om deltagelse i udbuddet og opfyldelse af udvælgelseskriterierne alene kan ske via RIB Udbud.

Spørgsmål vedrørende anvendelse af RIB Udbud kan rettes til RIB A/S tlf: 35245250, support@rib-software.dk .

Udbudsnummeret i RIB Udbud er: TN604737A

ESPD:Ansøgeren skal udfylde ESPD'et på RIB, der er oprettet som et afleveringskrav.

Sådan gør ansøgeren:

1. Tilgå udbuddet

2. Gå til "Aflvering af tilbud/ansøgning"

3. Klik på afleveringskravet "ESPD"

4. Klik på "Opret ESPD-svar"

5. Udfyldt ESPD-formularen

6. klik "Eksporter" til sidst

For nærmere oplysninger om anvendelsen af ESPD henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.

Udover den dokumentation, der er omtalt i punkt III.1.1), III.1.2) og III.1.3) skal den tilbudsgiver, som Halsnæs Varme efter evaluering af tilbuddene har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge følgende øvrige dokumentation:- dokumentation for konsortiedannelse - såfremt det er relevant.

Den tilbudsgiver som Halsnæs Varme vælger at tildele kontrakten til skal fremlægge dokumentation for erhvervs- og produktansvarsforsikring ved indgåelse af kontrakten.

Halsnæs Varme udelukker en tilbudsgiver, såfremt denne ikke er i stand til at fremsende dokumentation.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning

til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr.

1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EUTidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystemer indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171,stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185,stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/11/2022

Send til en kollega

0.062