23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 218-626501
Offentliggjort
11.11.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Bornholms Regionskommune

Opdateringer

Rettelse
(28.11.2022)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 09-12-2022
Time: 12:00
Læses:
Dato: 13-01-2023
Time: 12:00

IV.2.7
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 09-12-2022
Time: 12:00
Læses:
Dato: 13-01-2023
Time: 12:00

Udbud af indkøb og levering af brændstof til egne tanke til Bornholms Regionskommune


Bornholms Regionskommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Bornholms Regionskommune
CVR-nummer: 26696348
Postadresse: Ullasvej 23
By: Rønne
NUTS-kode: DK014 Bornholm
Postnummer: 3700
Land: Danmark
Kontaktperson: Anette Edvardsen
E-mail: anette.edvardsen@brk.dk
Telefon: +45 56921040
Fax: +45 56920001
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/169505182.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.brk.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/169505182.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/169505182.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af indkøb og levering af brændstof til egne tanke til Bornholms Regionskommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09134220 Dieselolie (EN 590)
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå rammeaftale vedrørende køb og levering af brændstof til egne tanke og omfatter køb og levering af brændstof til tankanlæg i Kommunen. 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 71 520 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09132000 Benzin
09135100 Fyringsolie
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK014 Bornholm
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

For nærmere beskrivelse af de udbudte produkter, herunder de mindstekrav produkterne og de tilknyttede serviceydelser skal opfylde samt Ordregivers ønsker til produkter og tilknyttede serviceydelser, henvises der til Bilag 1 - Kravspecifikation samt Bilag 2 - Tilbudsprisliste.

I Bilag 3 - Tankanlæg oversigt findes en oversigt over de tankanlæg som i dag findes hos Ordregiver. Det fremgår af bilaget, på hvilke tanke Ordregiver i dag har automatisk overvågning, som der som minimum vil skulle være automatisk overvågning på under kommende rammeaftale, samt på hvilke anlæg der er udstyr til overtagelse. Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at Ordregiver i aftaleperioden har et ønske om at kunne tilføje flere lokationer med automatisk overvågning.

Volumen for 2021 er ca. 1.192.000 liter. Omsætningen fordeler sig som følger:

Transport Diesel B7 1.030.500 liter

Entreprenør Diesel 80.500 liter

Fyringsolier 19.000 liter

95 Oktan Benzin 21.000 liter

AdBlue 41.000 liter

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 71 520 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2023
Slut: 28/02/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har en option på at kunne forlænge rammeaftalerne i op til 2 x 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Rammeaftalens anslåede værdi er angivet i nutidskroner. I forhold til udbudslovens § 49, stk. 2 har Ordregiver valgt ikke at udbyde særskilte delaftaler med baggrund i økonomiske- og markedsmæssige hensyn. Ordregiver har konkret vurderet, at det ikke er den kommercielt bedste løsning eller anbefalelsesværdigt at adskille og opdele opgaven i særskilte delaftaler.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivers egenkapital for det seneste afsluttede regnskabsår

Tilbudsgivers soliditetsgrad for det seneste afsluttede regnskabsår

Soliditetsgraden beregnes efter følgende formel: Egenkapital × 100 / Aktiver

Under øvrige økonomiske og finansielle krav skal tilbudsgiver oplyse, hvis der i det seneste års aflagte årsregnskab har været revisorpåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgivers egenkapital skal som minimum være 10 mio. DKK i det seneste afsluttede regnskabsår

Tilbudsgivers soliditetsgrad skal som minimum være 20 % i det seneste afsluttede regnskabsår

Det seneste års aflagte årsregnskab må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer for tilsvarende leverancer inden for levering af brændstof til egne tanke, jf. pkt. 1.4, hvor hver reference skal indeholde oplysninger om:

Start- og evt. slutdato for leverancen

Modtager af leverancen (kunden)

Kontraktværdi i danske kr. ekskl. moms for leverancen

Kort beskrivelse af leverancen

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have minimum 2 relevante referencer inden for det udbudte område inden for de seneste 3 år. En relevant reference vedrører levering af brændstof til egne tanke til en værdi af 35 mio. DKK i kontraktperioden.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/12/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/12/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Efter en periode på min to år.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgivere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, nr. 1 - 3 og nr. 6 - 7, blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt.

Rammeaftalens maksimale værdi vil være 100 mio. DKK. Usikkerheden i forhold til brændstofpriser foranlediger, at Ordregiver er nødsaget til at tage højde herfor i angivelse af den maksimale værdi.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/11/2022

Send til en kollega

0.094