23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 218-624940
Offentliggjort
11.11.2022
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S

Profylaksebekendtgørelse


Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S
CVR-nummer: 43365452
Postadresse: Holtvej 18c
By: Græsted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 3230
Land: Danmark
Kontaktperson: Anders Jakobsen
E-mail: ajn@horten.dk
Telefon: +45 33344309
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/dd111ea9-f10f-455b-b807-53bed0b622df/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Indsamling af affald

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Profylaksebekendtgørelse

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud vedrørende indsamling af affald i hele Gribskov Kommune. Aftalen vedrører distrikt 1.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud vedrørende indsamling af affald i hele Gribskov Kommune. Aftalen vedrører distrikt 1.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Mulighed for forlængelse af kontrakten på uændrede vilkår i et vilkårlig antal gange i et vilkårligt antal måneder op til 2 år.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Som det fremgår af pkt. II.1.4 har aftalen om indsamling af affald været genstand for udbud. Ordregiver anser det ikke for nødvendigt at gennemføre en ny udbudsprocedure i forbindelse med ændringerne af priserne, idet ændringerne sker i medfør af udbudslovens § 183. Leverandørens priser fastlægges i forbindelse med afgivelse af tilbud, og indeksreguleres herefter i henhold til indeks for dagrenovation og slamsugning en gang årligt. Ordregiver kunne på tidspunktet for fremsendelse af udbudsbekendtgørelsen ikke forudse krigen mellem Rusland og Ukraine, og den påvirkning af priserne på brændstof, som krigen har medført. Leverandøren har givet nærmere dokumentation for, at krigen har afstedkommet en væsentlig prisstigning på brændstof, som ikke omfattes af ovennævnte indeks. Prisstigningen er er således sket i en sådan grad, at den indeksbaserede prisreguleringsbestemmelse i aftalen ikke i tilstrækkeligt omfang har kunnet tage højde for prisstigningerne, hvilket ikke kunne forudses på tidspunktet for offentliggørelse af udbuddet. Leverandøren har nærmere sandsynliggjort, at den vil blive bragt i en økonomisk uholdbar situation, såfremt der ikke foretages en ekstraordinære prisregulering i henhold til den kraftige stigning i priserne på brændstof. Det er således Ordregivers vurdering, at der ikke uden en ekstraordinær prisregulering er risiko for, at ordregiver ikke vil kunne opfylde ordregiveres forpligtelse til indsamling af affald i en periode og/eller at indsamlingen vil blive markant dyrere i forbindelse med et leverandørskifte som følge af leverandørens konkurs eller rekonstruktion. Videre bemærkes, at leverandøren har mulighed for at opsige aftalen med kort varsel. Da aftalens genstand ikke berøres af ændringen, idet der fortsat er tale om indsamling af affald af samme type og mængder, vil aftalen efter ændringen ikke henvende sig til et andet marked og dermed ikke ændre karakter. Ændringens økonomiske værdi (differencen mellem de opkrævede priser med og uden den ekstraordinære prisregulering) beløber sig samlet til under 50 % af aftalens værdi på i alt ca. 39.000.000 kr.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Ekstraordinær prisstigning

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
31/10/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse indgives til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/11/2022

Send til en kollega

0.048