23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 216-621318
Offentliggjort
09.11.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Kolding kommune

Vindere

Kloak -og slamsugningsudbud 2023

(01.03.2023)
LEIF M. JENSEN A/S
Sydvestvej 70
2600 Glostrup

Kloak -og slamsugningsudbud 2023


Kolding kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kolding kommune
CVR-nummer: 29189897
Postadresse: Akseltorv 1
By: Kolding
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Jeppe Kjærager
E-mail: jepkj@kolding.dk
Telefon: +45 79791995
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.kolding.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/kolding-kommune/tenderinformationshow.aspx?Id=125801
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kloak -og slamsugningsudbud 2023

Sagsnr.: 125801
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører udførelse af kloakspuling- og slamsugningsopgaver for hele Kolding Kommune, herunder samtlige af Ordregivers enheder og institutioner. Herunder omfattes bl.a.:• 1 årlig tømning af ca. 20.500 rendestensbrønde i Kolding Kommune samt ad hoc opgaver forbundet med tømning af disse brønde. Udvalgte brønde skal tømmes 2 gange.• 2 årlige rensninger på udvalgte linjeafvandingssystemer, inklusiv tømning af tilhørende sandfang.• Enhver udkalds/ad hoc opgave forbundet med kloak –og slamsugningsarbejde, herunder tv-inspektionsopgaver af kloak, sugning af vand, spuling af dræn mv.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 310 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Kolding Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører udførelse af kloakspuling- og slamsugningsopgaver for hele Kolding Kommune, herunder samtlige af Ordregivers enheder og institutioner. Herunder omfattes bl.a.:• 1 årlig tømning af ca. 20.500 rendestensbrønde i Kolding Kommune samt ad hoc opgaver forbundet med tømning af disse brønde. Udvalgte brønde skal tømmes 2 gange.• 2 årlige rensninger på udvalgte linjeafvandingssystemer, inklusiv tømning af tilhørende sandfang.• Enhver udkalds/ad hoc opgave forbundet med kloak –og slamsugningsarbejde, herunder tv-inspektionsopgaver af kloak, sugning af vand, spuling af dræn mv.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 310 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optioner på op til 2x12 måneder, med udløb senest d. 28.02.2029. Varsel om forlængelse skal sendes skriftligt af Ordregiver senest 6 måneder inden aftalens udløb.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, for at være egnet til at

afgive tilbud, jf. Udbudslovens § 142:

 Tilbudsgiver skal have positiv egenkapital i seneste regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen for at være egnet til at afgive tilbud, jf. Udbudslovens § 143:

Tilbudsgiver skal dokumentere 3 forskellige referencer. Følgende formkrav til disse referencer skal være

opfyldt for at blive godkendt som en reference efter dette afsnit:

 Opgaverne udført for referencen, skal vedrøre eller have vedrørt de samme eller langt

overvejende de samme opgaver som er omfattet af dette udbud.

 Referencen skal være en offentlig –eller et offentligretlig organ.

 Hvis referencen er en igangværende aftale, skal aftalen have været i gang i mindst 6 måneder

regnet fra tilbudsfristen.

 Hvis referencen er en afsluttet aftale, må den ikke være afsluttet for mere end 3 år siden, regnet

fra tilbudsfristen.

 Referencen må ikke være Kolding Kommune eller et selskab som Kolding Kommune kontrollerer

mere end 50% af.

 Aftalen med referencen skal have -eller have haft en samlet værdi på mindst DKK 2.000.000,00.

Ordregiver er forpligtet til at afvise et tilbud, såfremt ovenstående krav ikke er opfyldt.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/12/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/12/2022
Tidspunkt: 12:01
Sted:

Tilbuddene åbnes via Comdia.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§ 134 a, 135, og 136 (se ESPD afsnit ”udelukkelse”).Tilbudsgiver skal herudover bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137 (se ESPD afsnit ”udelukkelse”):• Tilbudsgiver har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er nævnt i bilag X til Direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og ophævelse af direktiv 2004/18/EF, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.• Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende situation omfattet af Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.• Tilbudsgiver har indgået aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3.• Tilbudsgiver væsentligt har misligholdt en tidligere indgået offentlig kontrakt og misligholdelsen har medført at kontrakten er blevet ophævet eller andre, lignende sanktioner er taget i brug overfor Tilbudsgiver, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4.• Tilbudsgiver uretmæssigt har forsøgt at påvirke Ordregiverens beslutningsproces, hvis Tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren eller hvis Tilbudsgiver groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskrav til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakten, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5.• Tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld på under 100.000 kr. til offentlige myndigheder, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6.Desuden er Ordregiver forpligtet til at udelukke enhver leverandør, som har en tilknytning til Rusland i strid med Forordning 833/2014, ændret ved Forordning 2022/576.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2.Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1.Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/11/2022

Send til en kollega

0.047