23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 184-519930
Offentliggjort
23.09.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Svendborg Kommune

Udbud på levering af vej- og parkdrift til Svendborg Kommune


Svendborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Svendborg Kommune
CVR-nummer: 29189730
Postadresse: Svendborgvej 135
By: Vester Skerninge
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5762
Land: Danmark
Kontaktperson: Martin Fuglkjær Møller
E-mail: martin.moller@svendborg.dk
Telefon: +45 30175216
Fax: +45 30175216
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.svendborg.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/8aa720e4-dab3-4eec-bc3f-2f9ffb34ac6b/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/8aa720e4-dab3-4eec-bc3f-2f9ffb34ac6b/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/8aa720e4-dab3-4eec-bc3f-2f9ffb34ac6b/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud på levering af vej- og parkdrift til Svendborg Kommune

Sagsnr.: 19/20523
II.1.2) Hoved-CPV-kode
77310000 Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter vej- og parkdrift i Svendborg Kommune, herunder drift og vedligeholdelse af arealer på og langs 850 km offentlig vej, 0,5 km2 ved skoler, 0,9 km2 idrætsanlæg og 1,4 km2 grønne områder inklusive strande, vandhuller, bassiner og springvand.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 120 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77320000 Vedligeholdelse af sportsarealer
77340000 Træbeskæring og hækkeklipning
90620000 Snerydning
90610000 Gaderengøring og -fejning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Svendborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter vej- og parkdrift i Svendborg Kommune, herunder drift og vedligeholdelse af arealer på og langs 850 km offentlig vej, 0,5 km2 ved skoler, 0,9 km2 idrætsanlæg og 1,4 km2 grønne områder inklusive strande, vandhuller, bassiner og springvand. Opgaverne omfatter mindre reparationer af belægninger, slåning af rabatter, vedligeholdelse af skilte og kantpæle, renholdelse, klipning af hegn, blomster, buske, hæk, pur og vintertjeneste.

Der kan alene afgives tilbud på de samlede udbudte ydelser.

For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til udbudsmaterialet samt eventuelle rettelsesbreve og besvarelse af spørgsmål i udbudsperioden.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og organisering / Vægtning: 35 %
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed / Vægtning: 15 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 120 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 16/04/2023
Slut: 15/04/2029
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges i op til 2 x 1 år

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Udbuddet er ikke opdelt i delkontrakter. Det kan oplyses, jf. Udbudslovens § 49, at udbuddet ikke er opdelt i særskilte delaftaler, da et samlet udbud af drifts- og vedligeholdelsesopgaverne medfører stordriftsfordele for ordregiver som samlet set overstiger fordelene ved en opdeling af kontrakten.

Alle øvrige oplysninger om udbuddet kan tilgås via udbudsmaterialet.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende krav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

Omsætning:

• Tilbudsgiveren skal oplyse sin samlede årsomsætning, det vil sige nettoomsætning, i de seneste 2 disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår Tilbudsgiveren blev etableret. Nettoomsætningen skal angives i DKK og skal forstås i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Hvis oplysningerne vedrørende omsætning ikke er til rådighed for hele perioden på grund af, at virksomheden er nyetableret, angives den dato, hvor virksomheden blev etableret.

Det er et krav, at nettoomsætningen pr. år for hvert af de 2 seneste disponible regnskabsår er minimum 10.000.000 DKK.

Egenkapital:

• Tilbudsgiveren skal oplyse sin egenkapital (ultimo året) for de seneste 2 disponible regnskabsår.

Det er et krav, at egenkapitalen (ultimo året) pr. år for hvert af de 2 seneste disponible regnskabsår er minimum 1.000.000 DKK.

Erhvervsansvarsforsikring:

• Tilbudsgiveren skal have en gyldig erhvervsansvarsforsikring på min. DKK 15.000.000 ved personskade og DKK 10.000.000 ve d tingskade pr. forsikringsbegivenhed, idet kontrakthavers ansvar dog ikke er begrænset hertil.

Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD’ets afsnit: ”Udvælgelse”.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Omsætning:

Det er et krav, at nettoomsætningen pr. år for hvert af de 2 seneste disponible regnskabsår er minimum 10.000.000 DKK.

Egenkapital:

Det er et krav, at egenkapitalen (ultimo året) pr. år for hvert af de 2 seneste disponible regnskabsår er minimum 1.000.000 DKK.

Erhvervsansvarsforsikring:

Tilbudsgiveren skal have en gyldig erhvervsansvarsforsikring på min. DKK 15.000.000 ved personskade og DKK 10.000.000 ved tingskade pr. forsikringsbegivenhed, idet kontrakthavers ansvar dog ikke er begrænset hertil.

Dokumentation:

Tilbudsgiver skal som dokumentation fremsende regnskaber for de seneste 2 regnskabsår og vedlægge kopi af gyldig erhvervsansvarsforsikring

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende krav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

Referencer:

• Tilbudsgiver skal udarbejde referenceliste gældende for 3 referencer i form af kontrakter med andre ordregivende myndigheder vedrørende relevant erfaring med drift og vedligehold af grønne områder, veje og lign. og med en værdi på minimum DKK 1.000.000 p.a. pr. kontrakt. Kontrakterne må ikke være afsluttede mere end tre år før tilbudsfristen, og de skal have været i drift i minimum seks måneder på datoen for tilbudsfristen. For så vidt angår igangværende kontrakter gøres der opmærksom på, at alene omsætning, der er realiseret, kan medregnes i værdien. Tilbudsgiver skal angive kontaktinformation på de enkelte referencer.

• Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de anførte referencer med henblik på bekræftelse af oplysningernes rigtighed.

Det er et krav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring med drift og vedligehold af grønne områder, veje og lign. i form af mindst 2 sammenlignelige referencer med en privat eller offentlig virksomhed indenfor de seneste 3 år, og disse kontrakter/referencer har en varighed på minimum 1 år og årlig værdi på minimum 1.000.000 DKK.

Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD’ets afsnit: ”Udvælgelse”.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Referencer:

Det er et krav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring med drift og vedligehold af grønne områder, veje og lign. i form af mindst 2 sammenlignelige referencer med en privat eller offentlig virksomhed indenfor de seneste 3 år, og disse kontrakter/referencer har en varighed på minimum 1 år og årlig værdi på minimum 1.000.000 DKK.

Dokumentation:

Som ovenfor beskrevet via udarbejdet referenceliste samt via udfyldt ESPD

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Arbejdsklausuler, sociale klausuler og CSR-bilag er gældende for udførelse af kontrakten. Nærmere krav herom er oplyst i udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 120-339805
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/11/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/11/2022
Tidspunkt: 12:30
Sted:

Der vil ikke være adgang for offentligheden ved åbning af tilbud

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang for offentligheden ved åbning af tilbud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2029-2030

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver anvender i dette udbud udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde, også alle de frivillige udelukkelsesgrunde jf. Udbudslovens § 137, hvorfor at tilbudsgiver i ESPD`et også erklærer ikke at være omfattet af disse. Tilbudsgiver vil derfor jf. § 137 blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren såfremt, at

1) ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88,

2) ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende,

3) ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgiverens integritet,

4) ordregiveren har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning,

5) ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion,

6) ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt ansøgeren eller tilbudsgiveren groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt, eller

7) ansøgeren eller tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld på under 100.000 kr. til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret.

For øvrige oplysninger om betingelser for deltagelse i nærværende udbud henvises der til udbudsmaterialet

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/09/2022

Send til en kollega

0.047