23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 180-509950
Offentliggjort
19.09.2022
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Struer Kommune

Vandløbsvedligeholdelse - Struer Kommune


Struer Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Struer Kommune
CVR-nummer: 29189951
Postadresse: Østergade 11 -15
By: Struer
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7600
Land: Danmark
Kontaktperson: Elsebet Bondgaard
E-mail: ebo@struer.dk
Telefon: +45 96848447
Fax: +45 96848109
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/181967438.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.struer.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Vandløbsvedligeholdelse - Struer Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90720000 Miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter vandløbsvedligeholdelse af alle offentlige vandløb i Struer Kommune, med undtagelse af grænsevandløbet Falsig Skelgrøft.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 300 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90700000 Tjenester på miljøområdet
90721000 Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse
90722000 Miljøgenopretning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Struer Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Vedligeholdelsen udbydes i én samlet entreprise for i alt ca. 96 km vandløb (fordelt på 73 km åbne vandløb og 23 km rørlagte).

16.006 m vedligeholdes med mejekurv,

51.520 m vedligeholdes med håndredskaber,

6.922 m gennemgås ved tilsyn,

21.910 m rørlagte vandløb med 145 brønde (heraf 22 jorddækkede/nedlagte) gennemgås ved tilsyn.

Der er en usikkerhed om adgang til enkelte brønde. Brønde som er ført til terræn skal oprenses efter behov i forbindelse med tilsynet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den udbudte kontrakt indgås på de vilkår, der fremgår af den vedlagte kontrakt og betingelser til udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 122-347258
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Vandløbsvedligeholdelse - Struer Kommune

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
13/09/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: HedeDanmark A/S
Postadresse: Klostermarken 12
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: info@hededanmark.dk
Telefon: +45 87281000
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 2 300 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 300 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiveren skal i forbindelse med tilbudsafgivelsen udfylde et fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) vedrørende egnethedskrav, udelukkelsesgrunde og for eventuelt andre støttende virksomheder eller virksomheder i eventuelt konsortie.

Tilbudsgiver skal udfylde ESPD'et i Mercell via fanebladet "Udbud" i henhold til de efterspurgte oplysninger. Der stilles ikke krav om underskrift på ESPD-dokumentet.

Tilbudsgiver skal bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136 (se ESPDs afsnit "Udelukkelse").

For danske virksomheders vedkommende vil der blive anmodet om en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen som dokumentation for, at den vindende tilbudsgiver ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, jf. Udbudslovens § 153, og denne serviceattest må maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen.

Er Tilbudsgiver ikke fra Danmark, og udsteder Tilbudsgivers hjemland ikke de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love afgivet over for en offentlig myndighed i det pågældende land.

Den maksimale værdi og dermed det maksimale træk på kontrakten over de potentielt 6 år og 4 måneder kan max være DKK 3.500.000. Såfremt dette beløb skulle overstiges i kontraktperioden, vil kontrakten have udtømt sin virkning.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/09/2022

Send til en kollega

0.047