23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 175-496022
Offentliggjort
12.09.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Syddanmark

Region Syddanmarks udbud af rammeaftaler om rådgivning og bistand vedrørende udførelse af videregående forureningsundersøgelser


Region Syddanmark

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Susanne Linderoth
E-mail: Susanne.Linderoth@rsyd.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=340537&B=REGIONSYDDK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=340537&B=REGIONSYDDK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Region Syddanmarks udbud af rammeaftaler om rådgivning og bistand vedrørende udførelse af videregående forureningsundersøgelser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90732000 Tjenesteydelser i forbindelse med jordforurening
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Syddanmark udbyder fem (5) parallelle rammeaftaler om anskaffelse af rådgivning og bistand vedrørende udførelse af nye, egenfinansierede videregående forureningsundersøgelser i Region Syddanmark.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 45 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90700000 Tjenester på miljøområdet
90715000 Undersøgelse af forurening
90721000 Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse
90730000 Sporing, monitering og genopretning af forurening
90732100 Beskyttelse mod jordforurening
90732400 Rådgivning i forbindelse med jordforurening
90732500 Kortlægning af jordforurening
90732600 Måling eller monitering af jordforurening
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte rammeaftale omfatter rådgivning og bistand i forbindelse med udførelse af nye, egenfinansierede videregående forureningsundersøgelser efter Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven) i Region Syddanmark.

Rammeaftalen omfatter rådgivningsydelser i forbindelse med den offentlige forureningsindsats på lokaliteter, der er kortlagt som forurenede, men hvor forureningen ikke er afgrænset, de såkaldte videregående forureningsundersøgelser.

Region Syddanmark prioriterer indsatsen overfor grundvandstruende forureninger i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande højest. Forureninger, der medfører en kraftig indeluftpåvirkning, der udgør en akut risiko for sundhed, prioriteres højt. Forureninger, der udgør en risiko for kontakt samt i forhold til overfladevand og natur prioriteres kun i særlige tilfælde. Denne prioritering er politisk og kan ændres i rammeaftalens løbetid.

Formålet med de videregående forureningsundersøgelser er overordnet set at:

• Karakterisere og afgrænse forurening i jord, grundvand og poreluft og eventuelt indeluft og overfladevand på forurenede grunde.

• Skabe overblik og konceptuel forståelse for forureningens omfang, udbredelse og spredningsveje i jord, grundvand, poreluft, indeluft, luft og overfladevand.

• Skabe grundlag for en risikovurdering af forureningen i forhold til områdets grundvandsressource, vandindvinding og boliger samt nuværende eller fremtidig følsom arealanvendelse, natur og overfladevand.

• Danne grundlag for et afværgeprogram og skitseprojekt, hvis det vurderes nødvendigt på baggrund af risikovurderingen.

• Danne grundlag for en revurdering af kildegrundens og eventuelle nabogrundes kortlægningsstatus samt eventuelle nuancering i fht. Jordforureningsloven.

Rådgiver indhenter tilbud på borearbejder ved en fuldmagtsmodel og forestår dialog med analyselaboratorier og boreentreprenører. Kravene til rådgivningsydelsen er nærmere beskrevet i Bilag 3: (Arbejdsbeskrivelse) med underbilag.

Regionen forventer at anskaffe undersøgelse af ca. 40 lokaliteter per år. Antallet og størrelsen er dog afhængigt af budgetmæssige forhold, konkrete fund og politiske prioriteringer, hvorfor der kan forekomme betydelige afvigelser.

Estimatet over antallet af undersøgelser per år er derfor ikke bindende for Regionen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemandingspulje / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 32 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Regionen kan forlænge kontrakten på samme vilkår med to gange op til 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Regionen vurderer, at opgaven ikke teknisk og økonomisk hensigtsmæssigt vil kunne opdeles i delaftaler, men tildeling til 5 leverandører i et vist omfang tjener samme SMV-formål, jf. udbudslovens § 49, stk. 2.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Den økonomiske og finansielle formåen vurderes på baggrund af følgende:

• Årsomsætning i seneste disponible regnskabsår.

• Egenkapital i seneste disponible regnskabsår.

Oplysningerne skal af tilbudsgiver angives i det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD). Som dokumentation for, at tilbudsgiver opfylder de nedenfor opstillede krav til egnethed, skal tilbudsgiver indlevere udfyldt ESPD-dokument (via EU-Supply).

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

• Tilbudsgivers seneste årsrapport

Såfremt tilbudsgiver som følge af årsager, der ikke kan tilregnes denne, ikke kan fremlægge dokumentationen, kan tilbudsgiver dokumentere sin økonomiske egnethed på anden måde, som Ordregiver skønner passende, jf. udbudslovens § 154, stk. 2.

Ved en sammenslutning af virksomheder (konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende krav til økonomisk og finansiel formåen:

• Årsomsætning på kr. 3.500.000 i seneste disponible regnskabsår.

• Egenkapital på kr. 1.000.000 i seneste disponible regnskabsår.

For konsortier gælder, at konsortiedeltagerne tilsammen skal opfylde minimumskravene. For tilbudsgivere, der baserer sig på andre økonomiske aktørers økonomiske formåen gælder, at tilbudsgiveren og den støttende enhed tilsammen skal opfylde minimumskravene.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Den tekniske og faglige formåen vurderes på baggrund af tilbudsgiverens anførte referencer.

Tilbudsgiver skal angive sine referencer i ESPD’ens del IV.C. Referencerne skal indeholde følgende oplysninger:

• Tilbudsgiverens kunde

• Perioden for undersøgelsens gennemførelse.

• Forureningens type og undersøgelsens formål.

• Hvorvidt undersøgelsen er gennemført i henhold til jordforureningslovens kapitel 3 og/eller 4 eller tilsvarende lovgivning i andre EU-lande, herunder hvilke.

Bemærk, at en tilbudsgiver i sit eget ESPD alene kan angive egne referencer, dvs. for den pågældende juridiske person (f.eks. selskab). Dette indebærer eksempelvis, at koncernforbundne selskabers referencer kun kan tages i betragtning, hvis tilbudsgiveren baserer sig på de pågældende koncernforbundne selskaber i relation til egnethed, og hvis der således indleveres særskilt ESPD og støtteerklæring for de pågældende koncernforbundne selskaber, jf. nedenfor.

For konsortier gælder, at konsortiedeltagerne tilsammen skal opfylde minimumskravet. For tilbudsgivere, der baserer sig på andre økonomiske aktørers tekniske og faglige formåen gælder, at tilbudsgiveren og den støttende enhed tilsammen skal opfylde minimumskravet.

Hvis tilbuddet afgives af et konsortium, skal der for hver deltager i konsortiet indleveres udfyldt ESPD-dokument.

Hvis tilbudsgiver i relation til egnethed baserer sig på andre økonomiske aktørers formåen (herunder koncernforbundne selskaber) skal der indleveres udfyldt ESPD-dokument for tilbudsgiver samt den eller de andre økonomiske aktører, som tilbudsgiveren baserer sig på.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende krav til teknisk og faglig formåen:

Tilbudsgiver skal have foretaget videregående undersøgelser på 10 lokaliteter, der opfylder følgende:

• Alle skal være udført i henhold til Jordforureningslovens (LBK nr. 282 af 27/03/2017) kapitel 3 og/eller 4 eller tilsvarende lovgivning i andre EU-lande.

• Mindst 3 af undersøgelserne skal være indeluftundersøgelser over for klorerede opløsningsmidler i boliger.

• Mindst 2 af undersøgelserne skal være undersøgelser af pesticidpunktkilder

• Mindst 5 af undersøgelserne skal være grundvandundersøgelser af mobile stoffer i forhold til en grundvandsressource.

Referencerne skal have været udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen. Påbegyndte, uafsluttede, undersøgelser kan også anvendes, såfremt der minimum er gået 12 måneder siden opstartsmødet.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Vilkårene fremgår af udkast til rammeaftale.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 5
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 156-447722
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/10/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/04/2023
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 13/10/2022
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgiverne kan ikke overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Rammeaftalens værdi:

Beløb angivet i del II.1.5 og del II.2.6, er inkl. forlængelsesoptionen.

Den anslåede værdi af rammeaftalen, som anført i afsnit II.2.6) er 32 mio. kr. Den maksimale værdi af rammeaftalen, som anført i afsnit II.1.5) er 45 mio. kr., hvilket skyldes usikkerhed om behovet for undersøgelser, bl.a. som følge af eventuelle undersøgelser, der aktuelt ikke er kendte/behov for. Hertil kommer usikkerhed om politiske prioriteringer.

--

Udelukkelsesgrunde:

For nærværende udbud gælder udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§ 134a-136 samt § 137 stk. 1, nr. 1 og 2.

--

Udfyldelse af ESPD:

Udfyldelse af ESPD sker via den digitale udbudsportal. Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning, skal hver konsortiedeltager aflevere ESPD. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomisk og finansiel formåen og/eller teknisk og faglig formåen, skal der for den eller de aktører, som tilbudsgiveren baserer sig på ligeledes udfyldes et ESPD.

--

Foreløbig dokumentation:

Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene (obligatoriske og frivillige), samt er egnet, skal tilbudsgiver alene indlevere udfyldt ESPD-dokument (via EU-Supply). Ordregiver forbeholder sig retten til at foretage berigtigelse og efterindhente manglende oplysninger i ESPD’et. Hvis tilbuddet afgives af et konsortium, skal der for hver deltager i konsortiet indleveres udfyldt ESPD-dokument samt konsortieerklæring for konsortiet som helhed (evt. ved anvendelse af skabelon i udbudsbilag C). Konsortiet skal tilsammen opfylde egnethedskravene. Hvis tilbudsgiver baserer sin økonomiske og finansielle eller tekniske og faglige formåen på støttende enheder, skal der indleveres udfyldt ESPD-dokument for tilbudsgiver samt de/den støttende enhed(er), samt støtteerklæring, hvor den støttende enhed juridisk forpligtiger sig til at stille sine ressourcer til rådighed (evt. ved anvendelse af skabelon i udbudsbilag D). Tilbudsgiver skal sammen med støttende enheder tilsammen opfylde egnethedskravene.

--

Endelig dokumentation:

Forinden regionen kan meddele tildelingsbeslutning, skal regionen indhente dokumentation for rigtigheden af de vindende tilbudsgiveres oplysninger i ESPD'et. Denne dokumentation vil for danske tilbudsgivere bestå af Serviceattest (udstedt ikke tidligere end 6 måneder før tilbudsfristen) og tilbudsgiverens seneste årsregnskab. For udenlandske tilbudsgivere præsteres tilsvarende dokumentation.

Som følge af artikel 5k i Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, skal tilbudsgivere efter krav fra regionen fremsende:

• Underskrevet tro- og love-erklæring angående Rådets Forordning 2022/576 om Rusland (udbudsbilag E)

--

Berigtigelse:

Ordregiver forbeholder sig retten til at foretage berigtigelse af indsendte oplysninger vedrørende tilbudsgivers opfyldelse af egnethed og efterhente manglende oplysninger i ESPD’et og tilbuddet generelt i henhold til udbudslovens § 159, stk. 5.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/09/2022

Send til en kollega

0.064