23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 174-492236
Offentliggjort
09.09.2022
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Halsnæs Spildevand A/S

Rådgiverydelser Sommerhuskloakering af Liseleje - Maglemosegrøften og St. Havelse Strand m.fl


Halsnæs Spildevand A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Halsnæs Spildevand A/S
CVR-nummer: 33033990
Postadresse: Havnevej 8
By: Frederiksværk
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3300
Land: Danmark
Kontaktperson: Lillian Nielsen
E-mail: lni@hnf.dk
Telefon: +45 23810093
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://nordkob.dk/index.html
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/328776
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=340366&B=NORDKOB
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=340366&B=NORDKOB
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyningsvirksomhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rådgiverydelser Sommerhuskloakering af Liseleje - Maglemosegrøften og St. Havelse Strand m.fl.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90713100 Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og spildevand undtagen i bygge-anlægssektoren
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter en kontrakt om rådgiverydelser (bygherrerådgivning) i forbindelse med kloakering af ca. 200 sommerhuse ved Maglemosegrøften i Liseleje (etape 1) samt efterfølgende kloakering af fire sommerhusområder langs Roskilde Fjord (opland KR19 (Månedalen), ØS04 (Grævlingehøj og Ølsted Strandhuse), ØS05 (Ølsted Nordstrand) og SH02 (St. Havelse Strand og Ølsted Sydstrand) - i alt 2.176 sommerhuse (etape 2). Ordregiver er Halsnæs Spildevand A/S. Kloakeringen er en væsentligt del af spildevandsplanen for Halsnæs Kommune 2022 – 2032. Kloakeringen forventes færdig inden udløb af spildevandsplanen. Planen blev godkendt af Byrådet i marts 2022.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90490000 Rådgivning i forbindelse med kloakundersøgelser og spildevandsbehandling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Halsnæs kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter en kontrakt om rådgiverydelser (bygherrerådgivning) i forbindelse med kloakering af ca. 200 sommerhuse ved Maglemosegrøften i Liseleje (etape 1) samt efterfølgende kloakering af fire sommerhusområder langs Roskilde Fjord (opland KR19 (Månedalen), ØS04 (Grævlingehøj og Ølsted Strandhuse), ØS05 (Ølsted Nordstrand) og SH02 (St. Havelse Strand og Ølsted Sydstrand) - i alt 2.176 sommerhuse (etape 2). Ordregiver er Halsnæs Spildevand A/S. Kloakeringen er en væsentligt del af spildevandsplanen for Halsnæs Kommune 2022 – 2032. Kloakeringen forventes færdig inden udløb af spildevandsplanen. Planen blev godkendt af Byrådet i marts 2022.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/12/2022
Slut: 31/12/2030
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de konditionsmæssige ansøgere, der opfylder de opstillede egnetheds- og dokumentationskrav, jf. Udbudsbetingelsernes afsnit 6.3, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag op til 5 ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, hvis der modtages 5 konditionsmæssige og egnede ansøgninger.

Hvis der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil Ordregiver udvælge de Ansøgere, der er konditionsmæssige og egnede, så længe Ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om opgaven.

Ved udvælgelsen vil der særlig blive lagt vægt på størrelsen af bygherrerådgivningsydelsen. Opgaver med kloakering af mere end 300 sommerhuse vil blive vægtet højere end rådgivningsopgaver med kloakering af mindre opgaver, og opgaver af samme størrelse og kompleksitet, som den tilbudte rådgivningsydelse vil blive vægtet højest. Dvs. at jo mere bygherrerådgivningsopgaven ligner den tilbudte opgave med hensyn til antal sommerhuse, som skal kloakeres og samme kompleksitet samt en længerevarende tidsperiode, desto bedre.

Der vil som udgangspunkt ikke blive indhentet yderligere dokumentation for de oplyste referencer, men Ordregiver forbeholder sig ret til at kontrollere referencen, hvis oplysningerne i ESPD’et giver anledning til det. Referencerne må ikke samlet fylde mere end 3 A4 sider, og kan vedlægges som bilag til ESPD.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

ESPD’et skal udfyldes for så vidt angår følgende forhold:

Egnethed

Følgende punkter i ESPD'et skal udfyldes:

Del II (alle punkter):

A: Oplysninger om den økonomiske aktør (konsortier eller lignende sammenslutninger)

B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter

C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet

D: Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på

Bemærk: Tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet i forhold til opfyldelse af mindstekravene til egnethed, skal vedlægge særskilte ESPD'er for disse enheder. Tilbudsgivere, som beror sig på andre enheders kapacitet vil, som en del af dokumentationen (efter tilbudsafgivningen), blive afkrævet en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren.

Del III:

A: Grunde vedrørende straffedomme

B: Grunde, der vedrører skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger

C: Grunde, der vedrører interessekonflikter, konkurrencefordrejning, urigtige oplysninger

Bemærk: Tilbudsgivere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens §§ 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren til trods for omfattet af en udelukkelsesgrund er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Desuden gælder de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 137. Se ESPD (Del III).

Dokumentation: Vindende tilbudsgiver skal på anmodning fremsende følgende dokumentation for de afgivne oplysninger. Dette kan for danske tilbudsgiveres vedkommende ske ved fremsendelse af:

 Serviceattest som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil acceptere serviceattester, som er udstedt 6 måneder før udbuddets offentliggørelse, idet tilbudsgiverne dog skal erklære på tro og love, at serviceattesten fortsat er retvisende.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver give oplysninger om tilbudsgivers økonomiske nøgletal (egenkapital og nettoomsætning) for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

De økonomiske nøgletal skal fremgå af udfyldt ESPD.

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver ikke har haft negativ egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes egenkapitalen som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede egenkapital i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår.

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har haft en nettoomsætning på minimum 3 mio. kr. i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes nettoomsætningen som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede nettoomsætning i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes nettoomsætningen som virksomhedernes samlede nettoomsætning i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår.

Der vil i relation til den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt aftalen, blive indhentet dokumentation for de oplyste nøgletal i form af regnskaber og eventuelt revisorerklæring, såfremt de relevante nøgletal ikke fremgår af regnskaberne.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver ikke har haft negativ egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har haft en nettoomsætning på minimum 3 mio. kr. i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Oplysning om virksomhedens erfaringer

Oplysninger om virksomhedens erfaringer i form af referencer for tilsvarende leverancer, der er udført de sidste 3 år, skal fremgå af udfyldt ESPD. Ordregiver ønsker oplysning om:

• Leverancens genstand

• Tidspunkt for levering

• Ordregiver

• Kontraktværdi (med mindre denne er fortrolighedsbelagt)

Ved tilsvarende leverancer forstås bygherrerådgivningsopgave af sammenlignelig karakter.

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver inden for de sidste 3 år (i periode 1. januar 2019 – 31. december 2021) har udført minimum 3 bygherrerådgivningsopgaver af tilsvarende karakter.

Tilbudsgiver opfordres til at beskrive sine referencer så præcist, at Ordregiver alene ved at læse referencebeskrivelsen kan konstatere, at mindstekravet er opfyldt.

Følgende tillægges særlig positiv betydning i udvælgelsen:

• Referencernes dokumenterede bredde i forhold til den efterspurgte erfaring

• Referencernes dokumenterede relevans set i forhold til den udbudte opgave

Der vil som udgangspunkt ikke blive indhentet yderligere dokumentation for de oplyste referencer, men Ordregiver forbeholder sig ret til at kontrollere referencen, hvis oplysningerne i ESPD’et giver anledning til det. Referencerne må ikke samlet fylde mere end 3 A4 sider, og kan vedlægges som bilag til ESPD.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver inden for de sidste 3 år (i periode 1. januar 2019 – 31. december 2021) har udført minimum 3 bygherrerådgivningsopgaver af tilsvarende karakter.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Ordregiver gøre opmærksom på, at kontrakten indeholder en arbejdsklausul.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/10/2022
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 12/10/2022
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiverne opfordres til at stille eventuelle spørgsmål jævnfør den overordnede tidsplan. Spørgsmål der stilles før dette tidspunkt vil under alle omstændigheder blive besvaret.

Spørgsmål, der modtages efter dette tidspunkt, vil også blive besvaret, medmindre spørgsmålets karakter gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt at meddele svaret senest 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen.

Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristen for afgivelse af tilbud, vil ikke blive besvaret. Spørgsmål skal være skriftlige, på dansk og stilles til Ordregiver via EU-Supply.

</div>
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud(i det følgende benævnt Lov om Klagenævnet for Udbud), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.4;

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/09/2022

Send til en kollega

0.047