23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 174-491999
Offentliggjort
09.09.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Silkeborg Spildevand A/S

EU udbud slamsugeropgaver


Silkeborg Spildevand A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Spildevand A/S
CVR-nummer: 31857848
Postadresse: Tietgensvej 3
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontaktperson: Trine Schultz
E-mail: tsc@silkeborgforsyning.dk
Telefon: +45 89206479
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.silkeborgforsyning.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=340290&B=SILKEBORGFORSYNING
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=340290&B=SILKEBORGFORSYNING
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU udbud slamsugeropgaver

Sagsnr.: Slamsugeropgaver
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver udbyder rammeaftale for udførelse af opgaver med slamsugning og spuling samt transport af opsuget slam på renseanlæg, ledningsnet, bygværker, bassiner, pumpestationer mv.

For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde henvises til udbudsdokumentet ”arbejdsbetingelser” og tilbudslisten samt eventuelle rettelser og besvarelser af spørgsmål. Opgaverne kan være planlagt eller kan bestilles ad hoc. Opgaverne skal kunne gennemføres i hele forsyningsselskabets arbejdsområde. Opgaverne omfatter:

• Tømning af slam fra tanke på 10 renseanlæg inden for forsyningsområdet og transport herfra

• Tømning af sandfang ved pumpestationer og transport af slam herfra

• Tømning af sandfang og overløbsbygværker

• Spuling og slamsugning på ledningsnettet

• Oprettelse af vagtordning for tilkald uden for normal arbejdstid

.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90912000 Spuling af rørkonstruktioner
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
90513900 Bortskaffelse af slam
76600000 Inspektion af rørledninger
90470000 Rensning af kloakledninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Hovedudførelsessted:

Silkeborg

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver udbyder rammeaftale for udførelse af opgaver med slamsugning og spuling samt transport af opsuget slam på renseanlæg, ledningsnet, bygværker, bassiner, pumpestationer mv.

For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde henvises til udbudsdokumentet ”arbejdsbetingelser” og tilbudslisten samt eventuelle rettelser og besvarelser af spørgsmål. Opgaverne kan være planlagt eller kan bestilles ad hoc. Opgaverne skal kunne gennemføres i hele forsyningsselskabets arbejdsområde. Opgaverne omfatter:

• Tømning af slam fra tanke på 10 renseanlæg inden for forsyningsområdet og transport herfra

• Tømning af sandfang ved pumpestationer og transport af slam herfra

• Tømning af sandfang og overløbsbygværker

• Spuling og slamsugning på ledningsnettet

• Oprettelse af vagtordning for tilkald uden for normal arbejdstid

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Der er mulighed for forlængelse i 1x12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er option på forlængelse af rammeaftale i op til 1x12 månede5r.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Egenkapital

Soliditetsgrad

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har en egenkapital på minimum DKK 1 mio. ELLER en soliditetsgrad på minimum 15% i det seneste tilgængelige årsregnskab.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer

Materiel og mandskab

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Reference:

Referenceliste over 3 leverancer udført i løbet af de sidste tre år, som minimum dækker over:

• Tømning af slam fra tanke på renseanlæg samt transport af slam herfra

• Tømning af sandfang ved pumpestationer og transport af slam herfra

• Tømning af sandfang og overløbsbygværker

• Spuling og slamsugning på ledningsnettet på op til ø1200

Materiel og mandskab

Det er et mindstekrav, at ansøger som minimum disponerer over følgende materiel:

• Min. 3-akslet slamsugerbil både alm. og genbrugs bil

• Motorer skal være mindst EURO VI norm

• Tankvolumen skal være min. 10 m3

• Højtryksspule med min. 300 l/min ved 100 bar eller højere

• Entreprenøren skal råde over mobil spulestation, der kan tilsluttes slamsugerbilen, til

anvendelse hvor pladsforhold og afstand betinger dette

• Mindst 1 uddannet spuleoperatør

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/10/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/10/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Den anslåede værdi af rammeaftalen på DKK 4,8 mio. er behæftet med en del usikkerhed, herunder fordi behovet for at få leveret rammeaftalens opgaver kan variere meget. Rammeaftalens maksimale værdi sættes derfor til DKK 6,2 mio. for at tage højde for denne usikkerhed.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: www.naevneneshus.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/09/2022

Send til en kollega

0.062