23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 171-484613
Offentliggjort
06.09.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Greve Kommune

Strandrensning i Greve Kommune


Greve Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Greve Kommune
CVR-nummer: 44023911
Postadresse: Rådhusholmen 10
By: Greve
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 2670
Land: Danmark
Kontaktperson: Casper Ravn Nielsen
E-mail: crn@greve.dk
Telefon: +45 43979355
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.greve.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193861
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=269733&B=GREVE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=269733&B=GREVE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Strandrensning i Greve Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
92332000 Tjenesteydelser i forbindelse med strande
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører renholdelse af stranden beliggende i Greve Kommune.

Den udbudte opgave omfatter i hovedtræk følgende:

• Renholdelse af stranden langs kystlinjen i Greve Kommune

Den udbudte kontrakt indgås for en periode på otte år med mulighed for opsigelse med 6 måneders varsel, dog tidligst efter 4 år – henholdsvis med opsigelse pr. 31. oktober 2026, 31. oktober 2027 etc.

Det udbudte arbejde er mere detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 450 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90680000 Rengøring af strande
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Stranden i Greve Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der henvises til udbudsmaterialet.

Udbudsbetingelserne indeholder nærmere beskrivelse af opgaven og udbudsforløbet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 450 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Tilbudsgiver skal udfylde ESPD(er) ved at angive oplysninger om udelukkelse og formåen via EU-supply.

Hvis tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske formåen og/eller tekniske og faglige formåen, skal der udfyldes særskilte ESPD’er.

Der henvises desuden til udbudsmaterialet.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Lov nr. 1564 af 15/12/2015 Udbudslovens § 134a, § 135, stk. 1 - 3 og § 136. I modsat fald er Ordregiver forpligtet til at udelukke tilbudsgiver, jf. dog § 135, stk. 4 og 5.

I forhold til de frivillige udelukkelsesgrunde i Lov nr. 1564 af 15/12/2015 Udbudslovens § 137, må tilbudsgiver yderligere ikke være omfattet af nr. 1 vedr. tilsidesættelse af gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, nr. 2 vedr. konkurs, nr. 5 vedr. væsentlig misligholdelse af en tidligere kontrakt samt nr. 7 vedr. ubetalt, forfalden gæld til det offentlige på under 100.000 kr.

Som bevis for, at tilbudsgiver eller visse personer, der er tilknyttet tilbudsgiver, jf. § 135, stk. 2 ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i Lov nr. 1564 af 15/12/2015 Udbudslovens § 135, stk. 1 samt § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 7, skal tilbudsgiver fremlægge:

1) Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i § 135, stk. 1.

2) Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden i § 135, stk. 3.

For så vidt angår danske tilbudsgivere, kan beviset bestå i en serviceattest. Serviceattester udstedes af Erhvervsstyrelsen. Udsteder det land, hvori tilbudsgiver er hjemmehørende, ikke de nævnte certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og nr. 7 nævnte tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love i overensstemmelse med Lov nr. 1564 af 15/12/2015 Udbudslovens § 153, stk. 2.

Dokumentationen må maksimalt være seks måneder gammel regnet fra tilbudsfristen.

Tilbudsgiver skal forinden aftaleindgåelse fremlægge tro- og loveerklæring vedrørende Rådets forordning(EU) 2022/576 af 8. april 2022(Russisk ejerskab)

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. Lov nr. 1564 af 15/12/2015 Udbudslovens § 142:

Tilbudsgiver bedes angive følgende regnskabsoplysninger for de tre seneste disponible regnskabsår, under hensyntagen til, hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed.

Som dokumentation for overholdelse af de økonomiske og finansielle mindstekrav skal tilbudsgiver fremlægge enten årsrapport eller revisorerklæring, som dokumenterer den krævede omsætning og egenkapital.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Årlig omsætning,

Mindstekrav: Tilbudsgivers årlige omsætning skal i hvert regnskabsår være mindst 3 mio. kr.

- Egenkapital

Mindstekrav: Tilbudsgivers egenkapital skal i hvert regnskabsår være positiv.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. Lov nr. 1564 af 15/12/2015 Udbudslovens § 143:

Tilbudsgiver bedes angive op til 5 sammenlignelige referencer udført inden for de seneste tre år.

Referencerne skal være fra rammeaftaler eller løbende kontrakter, og der skal være udført mindst 9 måneders arbejde inden for de seneste tre år regnet baglæns fra tilbudsfristen.

Referencerne bør indeholde oplysninger om: kunde, omfang af referencen, kontraktsum og kontraktperiode (måned/år).

Referencer kan indskrives i ESPD eller vedlægges som separat bilag. I så fald angives der gerne ”se bilag” eller lignende i ESPD’en.

Referencelisten anses som dokumentation i sig selv, og der vil ikke blive indhentet yderligere dokumentation for den faglige og tekniske formåen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal via sine referencer vise erfaring med nedenstående opgavetyper for mindst én kunde.

- Renholdelse af strande eller lignende renholdelse

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder bilag om solidarisk hæftelse for økonomiske støttevirksomheder. Kontrakten indeholder krav om beskæftigelse af lærlinge. Se desuden udbudsmaterialet for nærmere informationer.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/09/2022
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 29/09/2022
Tidspunkt: 09:00
Sted:

Åbningen foregår online.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udvælgelsen afholdes digitalt via eu-supply. Dette medfører at anmodning om deltagelse i udbuddet og opfyldelse af udvælgelseskriterierne alene kan ske via eu-supply.

Udbudsnummer: 239914

ESPD

Ansøgeren skal udfylde ESPD'et på eu-supply.

Tilbudsgiver skal forinden aftaleindgåelse fremlægge tro- og loveerklæring vedrørende Rådets forordning(EU) 2022/576 af 8. april 2022(Russisk ejerskab)

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/09/2022

Send til en kollega

0.08