23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 171-483711
Offentliggjort
06.09.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Odense Kommune

Tankgas til TE Arena


Odense Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Flakhaven 2
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Morten Holm Gregersen
E-mail: morgr@odense.dk
Telefon: +45 51155845
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.odense.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/834091ae-063b-456a-892e-e00d9a3113e9/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/834091ae-063b-456a-892e-e00d9a3113e9/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/834091ae-063b-456a-892e-e00d9a3113e9/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Tankgas til TE Arena

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09000000 Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Levering af tankgas til opvarmning af TE Arena i Odense

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 724 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09122100 Propangas
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

TE Arena Bolbro Parken, Thorvalds Vænge 9, 5200 Odense V

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter leverance af tankgas til opvarmning af TE Arena samt opstilling og udlejning af gastank.

Ordregiver skal i vinterperioden have opvarmet cykelarenaen, TE Arena, beliggende, Thorvalds Vænge 9, 5200 Odense V. TE Arena er en overdækket cykelbane med atletikfaciliteter i midten. Arenaen er omkring 7.000 kvm stor og er overdækket af en tekstildug, som sikrer, at der kan afholdes arrangementer hele året rundt.

Til opvarmning af arenaen, skal Leverandøren i hele aftaleperioden levere tankgas, til opfyldelse af Ordregivers behov, jf. nedenfor.

Leverandøren skal levere og installere en overjordisk standard gastank på minimum 11 m3 og maksimum 20 m3. Leverandøren har valgfrihed til at levere en gastank indenfor dette interval. Gastanken som Leverandøren stiller til rådighed, lejes af Ordregiver i hele aftaleperioden.

Derudover skal Leverandøren i hele aftalens løbetid påfylde tankgas på tanken og sikre drift, vedligeholdelse og servicering af gastanken samt de af Leverandørens installationer, forbundet hermed.

Der vil hovedsageligt være tale om opvarmning af arenaen i perioden fra den 1. oktober til den 31. marts, kaldet driftsperioden, men der kan være behov for opvarmning og dermed behov for levering af tankgas udover denne periode. Uanset tidspunktet for levering af tankgas, betales Leverandøren i henhold til de afgivet priser, jf. Udbudsbilag 2 – Tilbudsliste.

Levering og opstilling af gastank

Leverandøren skal levere og installere en overjordisk gastank. Ordregiver etablerer fundament forud for leveringen. Tanken skal være driftsklar i forbindelse med opstart af kontrakten, og senest på dagen for aftalens ikrafttræden. Det påhviler Leverandøren at foretage tests forud for driftsstart for at sikre den fulde konditionsmæssige levering.

Endvidere påhviler det Ordregiver og Leverandør at samarbejde med eksisterende leverandør om at en evt. udskiftning af gastanken, sker så gnidningsløst som muligt for Ordregiver og til absolut minimum gene for brugerne af TE Arena.

Leverandøren skal forestå selve etableringen af gastanken, herunder tilslutning af rør til eksisterende installationer i umiddelbar tilknytning til tanken.

Levering af gas (propan)

Leverandøren skal i hele aftaleperioden sørge for levering af tankgas til den opstillede gastank. Gassen skal opfylde gældende lovkrav og kan være ren propan, eller en blanding af propan og butan.

Der forventes et forbrug på ca. 90 ton gas pr. år. Det forventede estimat er således ikke bindende for Ordregiver.

Såfremt der forekommer driftstop eller nedlukning af gastanken i driftsperioden, skal Leverandøren stille en nødforsyning til rådighed, til sikring af Ordregivers behov for opvarmning, medmindre nedlukning skyldes Ordregiver.

Drift og vedligeholdelse

Vedligeholdelse og reparationer foretages af Leverandøren, som senest dagen før service udføres underrette Ordregivers daglige kontaktperson telefonisk om den kommende reparation og service. Leverandørens udgifter til vedligeholdelse og reparationer mv. skal være indeholdt i prisen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 724 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2023
Slut: 30/06/2027
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Da dette er et genudbud, skal udskiftning af gastank koordineres med eksisterende leverandør.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Leverandøren skal selv tilladelsesmæssigt og lovgivningsmæssigt kunne udføre servicen og derfor være i besiddelse af nødvendige tilladelser samt uddannelser.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er ikke opstillet specifikke krav om økonomisk formåen.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Leverandøren skal være i besiddelse af alle fornødne tilladelser og lovgivningsmæssigt selv kunne udføre servicen hvorfor leverandørvirksomheden skal være i besiddelse af nødvendige tilladelser samt uddannelser.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Aftalevilkår fremgår af udkast til rammeaftalen

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:

Rammeaftalen har en løbetid på 4 år uden mulighed for forlængelse.

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/10/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 03/10/2022
Tidspunkt: 12:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/09/2022

Send til en kollega

0.047