23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 150-429829
Offentliggjort
05.08.2022
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Bornholms Regionskommune, Bornholms Affaldsbehandling

Udbud af behandling af Madaffald (KOD)


Bornholms Regionskommune, Bornholms Affaldsbehandling

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Bornholms Regionskommune, Bornholms Affaldsbehandling
CVR-nummer: 26696348
Postadresse: Almegårdsvej 8
By: Rønne
NUTS-kode: DK014 Bornholm
Postnummer: 3700
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Larsen
E-mail: hl@bofa.dk
Telefon: +45 56925513
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.bofa.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af behandling af Madaffald (KOD)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Bornholm Regionskommune, Bornholms Affaldsbehandling, herefter BOFA, har gennemført udbud af en kontrakt om behandling af Madaffald (KOD).

Kontrakten vedrører behandling af Madaffald (KOD), der indsamles via BOFAs indsamlingsordning for husstande og tilmeldte virksomheder på Bornholm, i perioden fra 1. januar 2023 til 31. marts 2032, med mulighed for BOFA til at forlænge kontrakten i op til to gange ét år.

Der blev ikke stillet krav om en bestemt behandlingsteknologi, men behandlingen skal sikre en høj reel genanvendelse af det indsamlede Madaffald (KOD) og foregå i overensstemmelse med alle relevante myndighedskrav og inden for rammerne af de anvendte behandlingsanlægs miljøgodkendelser.

Virksomheder, som ønskede at afgive tilbud, men hvis varige behandlingsløsning ikke kunne være klar til driftsstart pr.1. januar 2023, kunne tilbyde en midlertidig behandlingsløsning fra driftsstart til idriftsættelsen af den varige behandlingsløsning. Denne periode måtte højst være 12 måneder.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 14 500 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90513000 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
90514000 Affaldsgenvinding
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK014 Bornholm
Hovedudførelsessted:

Bornholm

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Bornholm Regionskommune, Bornholms Affaldsbehandling, herefter BOFA, har gennemført udbud af en kontrakt om behandling af Madaffald (KOD).

Kontrakten vedrører behandling af Madaffald (KOD), der indsamles via BOFAs indsamlingsordning for husstande og tilmeldte virksomheder på Bornholm, i perioden fra 1. januar 2023 til 31. marts 2032, med mulighed for BOFA til at forlænge kontrakten i op til to gange ét år.

Der blev ikke stillet krav om en bestemt behandlingsteknologi, men behandlingen skal sikre en høj reel genanvendelse af det indsamlede Madaffald (KOD) og foregå i overensstemmelse med alle relevante myndighedskrav og inden for rammerne af de anvendte behandlingsanlægs miljøgodkendelser.

Virksomheder, som ønskede at afgive tilbud, men hvis varige behandlingsløsning ikke kunne være klar til driftsstart pr.1. januar 2023, kunne tilbyde en midlertidig behandlingsløsning fra driftsstart til idriftsættelsen af den varige behandlingsløsning. Denne periode måtte højst være 12 måneder.

Kontrakten omfatter behandling af en årlig mængde Madaffald (KOD) på 3.000 ton +/- 25 %, idet BOFA garanterer for betaling af behandling af mindst 3.000 ton årligt. Eventuelle mængder af Madaffald (KOD), der måtte overstige 3.750 ton (3.000 ton + 25 %) på et kalenderår, vil også være omfattet af kontrakten, hvis det accepteres af Behandleren (den vindende tilbudsgiver).

Tilbudsgiverne kunne afgive op til tre sideordnede tilbud på kontrakten.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsmiljø / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 60
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

BOFA har option på at forlænge kontrakten i op til to gange ét år.

BOFA har mulighed for og umiddelbar forventning om at indgå i udviklingssamarbejde med Behandleren. Behandleren vil i givet fald modtage særskilt betaling herfor.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 015-034534
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Kontrakt om behandling af Madaffald (KOD)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
14/06/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Gemidan A/S
CVR-nummer: 12143370
Postadresse: Lufthavnsvej 5
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 14 500 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Ved udbuddet var alle frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsloven gældende.

Forud for tildeling af kontrakten indhentede BOFA dokumentation for oplysningerne i ESPD fra Gemidan A/S. BOFA vurderede, at den indhentede dokumentation udgjorde tilstrækkelig og dækkende godtgørelse for, at Gemidan A/S opfyldte de fastsatte egnehedskrav og ikke var omfattet af udelukkelsesgrunde.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2, i lov nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud skal eventuel klage over udbuddet, herunder BOFAs tildelingsbeslutning, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden for 45 kalenderdage efter, at BOFA har offentliggjort denne bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om den indgåede kontrakt med Gemidan A/S. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Klageren skal senest samtidig med indgivelsen af klagen skriftligt underrette BOFA om klagen, og om hvorvidt den er indgivet i standstill-perioden, jf. nærmere § 6, stk. 4, i lov om Klagenævnet for Udbud.

Det er forbundet med et gebyr på 20.000 DKK at indgive klage til Klagenævnet for Udbud. Gebyret skal som udgangspunkt betales samtidig med indgivelsen af klagen.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/08/2022

Send til en kollega

0.032