23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 147-420965
Offentliggjort
02.08.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Miljøstyrelsen

EU-udbud af kemiske laboratorieanalyser og økotoksikologiske test samt prøvetagning for Miljøstyrelsen


Miljøstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Miljøstyrelsen
CVR-nummer: 25798376
Postadresse: Tolderlundsvej 5
By: Odense C
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Sofie Greve
E-mail: sogre@mst.dk
Telefon: +45 20283306
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/183678619.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.mst.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/183678619.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/183678619.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-udbud af kemiske laboratorieanalyser og økotoksikologiske test samt prøvetagning for Miljøstyrelsen

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

I forbindelse med virksomhedskontrol ønsker Miljøstyrelsen Virksomheder (Aarhus) at udtage et fast antal kontrolprøver af det rensede spildevand fra FMC (Cheminova A/S). Prøverne skal indgå som kontrolprøver ligestillet med virksomhedens egne kontrolprøver af spildevandet. De udtagne prøver skal analyseres for en række samleparametre og enkeltstoffer samt økotoksikologiske test. Der er primært tale om kravfastsatte parametre i virksomhedens miljøgodkendelse, men også andre relevante parameter uden kravfastsættelse. Analyserne skal foretages af et eksternt analyselaboratorium og det er denne opgave der udbydes.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 100 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71900000 Laboratorieundersøgelser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte opgave i relation til ovennævnte består af 4 faser. Tilbudsgiver skal jf.

udbudsbetingelserne give tilbud på samtlige 4 faser.

Fase 1 og 2 omfatter udførelse af kemiske analyser. Fase 3 består af udførelse af økotoksikologiske test. Fase 4 består af udtagning af prøver af renset spildevand på virksomheden til udførelse af kemiske analyse og økotoksikologisk test ved et i forvejen etableret prøvetagningssted.

Alle krav til tilbudsgiver og dennes løsning af opgaven, fremgår af dette bilag samt bilag 3 "Pris og kvalitet" og bilag 4 "Prøvetagning". Særlige vilkår til tilbudsgiver er mindstekrav, som fremgår af udbudsbekendtgørelsen og som tilbudsgiver skal overholde ved afgivelse af tilbud samt i den efterfølgende kontraktperiode.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet i opgaveløsningen / Vægtning: 70
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 100 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2022
Slut: 31/12/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakt.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1. Tilbudsgivers samlede årsomsætning i det seneste disponible regnskabsår

2. Relevant erhvervsansvarsforsikring

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1. Som mindstekrav for tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen kræves en samlet årlig omsætning på mindst DDK 20 mio. i det seneste disponible regnskabsår.

2. Som mindstekrav for tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen kræves en dækningssum for erhvervsansvarsforsikringen på mindst DKK 10 mio.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Relevante reference.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimum 1 relevant reference for leverancer af kemiske laboratorieanalyser af spildevand for standardanalyser og specialanalyser, minimum 1 relevant reference fra leverancer af økotoksikologiske test og minimum 1 reference for prøvetagning inden for de seneste 5 år.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af kontrakten.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/08/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 30/08/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Kontrakten er ikke opdelt i særskilte delkontrakter, jf. udbudsbekendtgørelsen punkt II.1.6. Miljøstyrelsen vurderer, at ansvaret for den samlede opgave (fase 1,2,3, og 4) er bedst placeres hos én og samme tilbudsgiver. Det er ressourcemæssigt, teknisk fagligt og økonomisk begrundet ud fra følgende:

· Prøvetagningen på virksomheden varsles af Miljøstyrelsen gennem den i opgaven beskrevne varsling- og afmeldingsprocedure for prøvetagning og analysearbejde. Miljøstyrelsen ønsker derfor ansvaret for prøvetagningen og analysearbejdet placeret hos én tilbudsgiver

· Kemiske analyser og økotoksikologiske test (fase 1,2 og 3) ønskes udført på den samme udtagne døgnprøve, der entydigt kan relateres til den akutelle driftssituation på virksomheden.

Egnet prøvetagningssted skal etableres af virksomheden til brug for prøvetagningen. Det kan ikke begrundes, at virksomheden skal etablere to særskilte prøvetagningssteder til ekstern prøvetagning

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/07/2022

Send til en kollega

0.063