23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 135-385447
Offentliggjort
15.07.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Odsherred Kommune

Kontrakt om vintertjenester


Odsherred Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odsherred Kommune
CVR-nummer: 29188459
Postadresse: Nyvej 22
By: Højby
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4573
Land: Danmark
Kontaktperson: Lise Rohden
E-mail: lisro@odsherred.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.odsherred.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=337051&B=DK_UDBUD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=337051&B=DK_UDBUD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt om vintertjenester

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90600000 Virksomhed i forbindelse med rydning og hygiejne i by- og landområder og lignende tjenester
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kontrakt om udførelse af vintertjenester i form af snerydning og glatførebekæmpelse i Odsherred Kommune. Kontrakten omfatter 35 ruter. Ruterne er nærmere beskrevet i bilag 5 (Rutekort).

Udbuddet er et genudbud. Det tidligere udbud offentliggjort med udbudsbekendtgørelse 2022/S 103-289572 er annulleret den 11. juli 2022. Der er foretaget ændringer af udbudsmaterialet i forbindelse med nærværende genudbud.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 45 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000 Snerydning
90630000 Isrydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Odsherred Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakt om udførelse af vintertjenester i form af snerydning og glatførebekæmpelse i Odsherred Kommune. Kontrakten omfatter 35 ruter. Ruterne er nærmere beskrevet i bilag 5 (Rutekort).

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 45 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Parterne kan ved enighed forlænge kontrakten med 3 x 12 måneder, jf. Kontraktens afsnit 3.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Anskaffelsen er ikke opdelt i delaftaler. Årsagen hertil er, at det ikke vurderet kommercielt og økonomisk hensigtsmæssigt som følge af Kontraktens omfang og karakter.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Den økonomiske og finansielle kapacitet vurderes på baggrund af følgende:

• Tilbudsgivers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

• Tilbudsgivers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår.

--

Oplysningerne skal af tilbudsgiver angives i det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD). Som dokumentation for, at tilbudsgiver opfylder de nedenfor opstillede krav til egnethed, skal tilbudsgiver indlevere udfyldt ESPD-dokument (via EU-Supply).

--

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

• Tilbudsgivers seneste årsrapport.

Såfremt tilbudsgiver som følge af årsager, der ikke kan tilregnes denne, ikke kan fremlægge dokumentationen, kan tilbudsgiver dokumentere sin økonomiske egnethed på anden måde, som Ordregiver skønner passende, jf. udbudslovens § 154, stk. 2.

--

Ved en sammenslutning af virksomheder (konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal minimum opfylde følgende krav:

• Egenkapitalkrav: Minimum kr. 2.000.000 i det seneste disponible regnskabsår.

• Soliditetsgrad: Minimum 15 % i det seneste disponible regnskabsår.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Vilkårene fremgår af udkast til kontrakten, hvor også CSR vilkår er anført i bilag.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 103-289572
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/08/2022
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/08/2022
Tidspunkt: 23:59
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af de afgivne tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Anslået værdi:

Den anslåede værdi i punkt II.1.5 og II. 2.6 er et udtryk for ordregivers skøn over kontraktens estimerede værdi i kontraktperioden inkl. forlængelsesoptionen. Ordregiver estimerer, at kontrakten har en årlig værdi på kr. 9 mio.

--

Udelukkelsesgrunde:

Tilbudsgiver, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens §§ 134 a-136, og § 137, stk. 1, nr. 1 og 2, er udelukket fra at deltage i udbuddet. En tilbudsgiver, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundende §§ 134 a-136, og § 137, stk. 1, nr. 1 og 2, vil blive udelukket fra udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af Ordregiver fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgiverens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

--

Dokumentation:

Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene (obligatoriske og frivillige), samt er egnet, skal tilbudsgiver alene indlevere udfyldt ESPD-dokument (via EU-Supply).

Hvis tilbuddet afgives af et konsortium, skal der for hver deltager i konsortiet indleveres udfyldt ESPD-dokument. Konsortiet skal tilsammen opfylde egnethedskravene. Hvis tilbudsgiver baserer sin økonomiske og finansielle formåen på støttende enheder, skal der indleveres udfyldt ESPD-dokument for tilbudsgiver samt den/de støttende enhed(er). Tilbudsgiverne skal sammen med støttende enheder tilsammen opfylde egnethedskravene.

--

Endelig dokumentation:

Forinden ordregiver kan meddele tildelingsbeslutning, skal ordregiver indhente dokumentation for rigtigheden af den vindende tilbudsgivers oplysninger i ESPD'et. Denne dokumentation vil for danske tilbudsgivere bestå af Serviceattest (udstedt ikke tidligere end 6 måneder før tilbudsfristen) og seneste årsregnskab. For udenlandske tilbudsgivere præsteres tilsvarende dokumentation. Hvis tilbuddet afgives af et konsortium, skal der ligeledes indleveres korrekt udfyldt konsortieerklæring for konsortiet som helhed (evt. ved anvendelse af skabelon i udbudsbilag C). Hvis tilbudsgiver baserer sin økonomiske og finansielle formåen på støttende enheder, skal tilbudsgiver ligeledes indlevere korrekt udfyldt støtteerklæring, hvor den/de støttende enhed(er) juridisk forpligtiger sig til at stille sine ressourcer til rådighed (evt. ved anvendelse af skabelon i udbudsbilag D).

--

Berigtigelse:

Ordregiver forbeholder sig retten til at foretage berigtigelse af indsendte oplysninger vedrørende tilbudsgivers opfyldelse af egnethed og efterhente manglende oplysninger i ESPD’et og tilbuddet generelt i henhold til udbudslovens § 159, stk. 5.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/07/2022

Send til en kollega

0.063