23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 132-376681
Offentliggjort
12.07.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Miljøstyrelsen

Opdateringer

Annullering
(26.07.2022)

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 og 136 finder følgende frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i forbindelse med dette udbud: udbudslovens §§ 137, stk. 1, nr. 2 om konkurs mv.. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser.
Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPDet som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold.
Inden beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPDet fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152.
En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning). I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.
Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153:
- Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2.
- Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land.
For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis.

EU-udbud af rammeaftale vedr. kontrolanalyse af bekæmpelsesmidler for Miljøstyrelsen


Miljøstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Miljøstyrelsen
CVR-nummer: 25798376
Postadresse: Tolderlundsvej 5
By: Odense C
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Nicholai D. Jensen
E-mail: nidje@mst.dk
Telefon: +45 72544000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/182881641.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.mst.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/182881641.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/182881641.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-udbud af rammeaftale vedr. kontrolanalyse af bekæmpelsesmidler for Miljøstyrelsen

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90720000 Miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Formålet med udbuddet er at indgå en rammeaftale om kontrolanalyse af bekæmpelsesmidler, så Miljøstyrelsen kan opfylde kemikalielovens krav om tilsyn og kontrol med bekæmpelsesmidler. Bekæmpelsesmidler omfatter i denne sammenhæng både pesticider og biocider, og vil i det efterfølgende materiale blive benævnt som bekæmpelsesmidler med mindre andet er angivet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 16 267 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90721500 Beskyttelse mod giftige stoffer
90740000 Sporing, monitering og genopretning af forurenende stoffer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen omfatter følgende delopgaver:

1. Årlige kontrolanalyser af aktivstoffer (inklusiv mikrobiologiske bekæmpelsesmidler), urenheder og hjælpestoffer i bekæmpelsesmidler, samt bestemmelse fysik og kemisk egenskaber.

2. Ad hoc analyser for identifikation af indholdet af aktiv stoffer, urenheder og hjælpestoffer i mulige ulovlige bekæmpelsesmidler, samt sprøjtevæsker.

3. To årlig afrapporteringer (på hhv. pesticider og biocider) til Miljøstyrelsen af analysekontrollen af indholdsstoffer i bekæmpelsesmidler.

4. Årlig rapportering til EU om analysekontrol med pesticider.

5. Tre (3) årlige statusmøder samt generel rådgivning.

6. Ad hoc vurderinger af aktivstoffers specifikationer.

Der er tale om en rammeaftale, som Ordregiver kan trække på efter behov inden for en fastlagt økonomisk ramme. Det forventede træk på rammeaftalen fremgår af kravspecifikationens afsnit 2 (bilag 1). Den anførte volumen skal udelukkende opfattes som vejledende/forventet. De konkrete opgaver vil variere fra år til år, og kontakten udbydes derfor som en rammeaftale, der fastlægger vilkårene for udførelsen af de opgaver, som løbende skal udføres. I tabel 1 i kravsspecifikationen (bilag 1) er vist den forventede procentvise fordeling af opgaverne i perioden 2023-2026. Omfanget og sammensætningen af leverancerne vil kunne ændre sig løbende, hvorfor opgaven udbydes som fuld variabel afhængig af det til enhver tid eksisterende behov.

Rammeaftalen er gældende fra 1. januar 2023 til 31. december 2026. Ordregiver gør opmærksom på, at der for året 2026 er en vis usikkerhed omkring opgaverne inden for biocidområdet, hvorfor Ordregiver har mulighed for, ikke at trække på rammeaftalen ift. biocid opgaver i dette år. Baggrunden herfor er, at den nuværende Sprøjtemiddelstrategi gælder til om med 2026, hvorimod Biocidindsatsen kun gælder til og med 2025. Det betyder, at finansieringen til brug for gennemførelsen af ovennævnte opgaver, for så vidt angår pesticider (jf. tabel 1 - bilag 1 - Kravspecifikation for Miljøstyrelsens kontrolanalyser af bekæmpelsesmidler) er sikret til og med 2026, men at opgaver inden for biocidområdet kun er sikret til og med 2025. Eventuelle opgaver på biocidområdet i 2026 er afhængig af eventuel kommende politisk aftale på biocidområdet efter 2025.

Der er afsat følgende midler til gennemførelse af opgaver på rammeaftalen:

Pesticid, perioden 2023-2026: 2 mio. kr. årligt.

Biocid, perioden 2023: 0,467 mio. kr. til analyser og afrapportering.

Biocid, perioden 2024-2025: 0,4 mio. kr. årligt til analyser og afrapportering.

Biocid, perioden 2026: Eventuelt budget til finansieringen af biocidområdet i 2026 vil afhænge af prioriteringerne i en kommende politisk aftale på biocidområdet efter 2025. For at sikre, at rammeaftalen økonomisk kan rumme analyser og afrapportering på biocidområdet i 2026, bemærkes det, at Ordregiver kan anvende aftalen i 2026 op til 0,5 mio. kr. Forbruget vil dog altid afhænge af eventuel kommende politisk aftale for 2026.

 Andet: Op til 2,5 mio. kr. til ad hoc vurderinger af aktivstoffers specifikationer.

Det bemærkes, at beregningen af den samlede pris for håndtering af konkrete opgaver skal baseres på de timepriser, som afgives ved tilbudsafgivelsen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvaliteten af den tilbudte løsning (koncept for opgaveløsning) / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Faglige kompetencer / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 20
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 16 267 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2023
Slut: 31/12/2026
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er tilknyttet en økonomisk option på 1000000 DKK årligt i tilfælde af, at der afsættes yderligere midler til kontrolopgaver inden for rammeaftalens anvendelsesområde

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den udbudte rammeaftale er ikke opdelt i delaftaler, jf. udbudslovens § 49, stk. 2, idet ordregiver vurderer, at der ikke er saglige økonomiske argumenter for at dele rammeaftalen op i mindre aftaler. Endvidere bemærkes det, at der ikke ydes vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af rammeaftalen

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Tilbudsgivers samlede årsomsætning i det seneste disponible regnskabsår

2) Relevant erhvervsansvarsforsikring

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen kræves:

Ad 1) En samlet årlig omsætning på mindst DKK 6 mio. i det seneste disponible regnskabsår.

Ad 2) En relevant erhvervsansvarsforsikring med minimumsdækning på DKK 10 mio.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) En liste med de 5 betydeligste leverancer af lignende tjenesteydelser som den udbudte rammeaftale, der er udført inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen) med angivelse af beløb, datoer og modtagere, såvel offentlige som private

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav til tilbudsgivers tekniske og faglige kapacitet kræves:

Ad 1) Minimum 2 relevante referencer fra leverancer af lignende tjenesteydelser som den udbudte rammeaftale inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen).

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af rammeaftalen

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/08/2022
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/08/2022
Tidspunkt: 23:59
Sted:

Slagelse

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være mulighed for at deltage i åbning af tilbud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 og 136 finder følgende frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i forbindelse med dette udbud: udbudslovens §§ 137, stk. 1, nr. 2 om konkurs mv.. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser.

Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPDet som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold.

Inden beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPDet fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152.

En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning). I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.

Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153:

- Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2.

- Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land.

For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/07/2022

Send til en kollega

0.062