23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 252-461904
Offentliggjort
04.01.2016
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Reparation og vedligeholdelse af tanke


Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Biofos A/S
Refshalevej 250
Att: David Salomonsen
1432 København K
DANMARK
Mailadresse: dsa@horten.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.biofos.dk

I.2) Type ordregivende myndighed
Offentligt organ
I.3) Hovedaktivitet
Miljø
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Betegnelse for kontrakten
Udbud af rammeaftale for tankeftersyn.
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 1: Vedligeholdelse og reparation
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Opgaven skal udføres i København og omegn. Biofos ønsker at indgå en samlet rammeaftale for service på skraberudrustning i primærtanke (forklaringstanke) på renseanlæg Lynetten og sekundærtanke (efterklaringstanke) på renseanlæg Lynetten og renseanlæg Damhusåen.

NUTS-kode DK011,DK012

II.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Biofos ønsker at indgå en samlet rammeaftale for service på skraberudrustning i primærtanke (forklaringstanke) på renseanlæg Lynetten og sekundærtanke (efterklaringstanke) på renseanlæg Lynetten og renseanlæg Damhusåen.
Rammeaftalen fastlægger priser for faste årlige serviceopgaver, nærmere beskrevne ad hoc-opgaver samt timepriser for uspecificerede opgaver. Biofos trækker på rammeaftalen efter behov, og er ikke bundet til at aftage en bestemt volumen. Dog forpligter Biofos sig til at købe årlig service på 16 tanke jf. kravspecifikationen i kontraktperioden. Service på disse 16 tanke foretages løbende hen over året efter Biofos' anvisning af tidspunkt. Rammeaftalen er eksklusiv for Biofos således, at samtlige opgaver omfattet af kravspecifikationen indkøbes på rammeaftalen, medmindre særlige forhold gør sig gældende.
Faste serviceopgaver består af:
— Kontrol og eventuel opstramning af plastkæde/rustfri stålkæde samt kontrol af befæstelsen til skrabere
— Kontrol af tandhjul for samme
— Kontrol af slid og revnedannelse i led i plastkæde til skrabere
— Kontrol af fejl på glasfiberskrabere (Revner, slid, nedbrydning af glasfiberen etc.)
— Kontrol af gummi på skrabere (Revner og befæstelse. Kun primærtanke)
— Kontrol af glidesko på glasfiberskrabere (Kun primærtanke)
— Kontrol af rustfrit skraberbord til svømmeslam (Slid og revner etc. Kun primærtanke)
— Kontrol af hjul og aksler på glasfiberskraber (Kun sekundærtanke)
— Kontrol af duplex trækkæde i stål (Slid og opstramning)
— Kontrol af drivstation herunder elmotor, gear og kilerem. (Lejestøj, olie-spild/ niveau etc.)
— Kontrol af funktion efter service
— Indrapportering af synlige betonskader
— Udfærdigelse af servicerapport.
Yderligere ad hoc-opgaver vedrørende skraberudrustning i både primærtanke og sekundærtanke kan efter behov bestå af følgende delopgaver:
— Udskiftning af stålhovedaksel til rustfast hovedaksel
— Udskiftning af akseltap med holder kaldet granat
— Udskiftning af vægplade til hovedaksel
— Udskiftning af vægplade til granater
— Udskiftning af komplet plastkæde og tandhjul samt efterfølgende opstramning
— Udskiftning af glasfiberskraber
— Udskiftning af duplex trækkæde i stål samt renovering af kædeopstrammer
— Udskiftning af hjul og aksler på glasfiberskraber (kun sekundærtanke)
— Udskiftning af glidesko på glasfiberskraber (kun primærtanke)
— Udskiftning af gummi på glasfiberskraber (kun primærtanke)
— Indkøring af skraberudrustning efter renovering
— Udfærdigelse af rapport over renovering evt. med fotodokumentation.
Endvidere omfatter rammeaftalen faste timepriser for følgende medarbejderkategorier:
— Svend
— Lærling
— Arbejdsmand.
II.1.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

50514100, 71550000

II.1.6) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.2) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
Begrænset
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
Laveste pris
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2015/S 171-311213 af 4.9.2015

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse: Rammeaftale for tankeftersyn
V.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
25.11.2015
V.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 2
V.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

PN Rustfri Rørmontage og Service A/S
Falkevej 34
4600 Køge
DANMARK

V.4) Oplysninger om kontraktens værdi
V.5) Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.2) Yderligere oplysninger:
Ansøgningen skal fremsendes til/afleveres hos: Biofos A/S Refshalevej 250 1432 København K Ansøgning skal være kommet frem senest ved ansøgningsfristens udløb. Ansøgning bedes tydeligt mærket »Ansøgning — Tankeftersyn«.
Ansøgning skal afleveres i 2 fysiske eksemplarer, samt i 1 digital udgave enten på CD-rom eller på et USB-stik. De fysiske eksemplarer af ansøgningen bedes mærket henholdsvis »original« og »kopi«. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de 2 fysiske eksemplarer, eller mellem de fysiske eksemplarer og den elektroniske udgave af ansøgningen, vil det fysiske eksemplar, som er mærket »original« blive lagt til grund.
Ansøgning kan ikke fremsendes pr. e-mail. Såfremt ansøger fremsender ansøgningen pr. post, skal ansøger selv sikre sig, at Ordregiverne modtager ansøgningen inden ansøgningsfristens udløb. Ansøger har mulighed for at få udleveret en kvittering for aflevering af Ansøgningen, hvis dette afleveres personligt i receptionen på ovenstående adresse. Receptionen er åben fra mandag-torsdag kl. 9-15 og fredag fra kl. 9-14.
Ansøger bærer entydigt risikoen for, at ansøgningen kommer rettidigt frem.
Rammeaftalen indeholder en arbejdsklausul med krav om, at leverandøren tilbyder sine medarbejdere visse løn- og ansættelsesvilkår. Rammeaftalen indeholder endvidere en lærlingeklausul, der forpligter leverandøren til at lade en del af arbejdet under rammeaftalen udføre af lærlinge.
De prækvalificerede ansøgere vil få adgang til at besigtige de relevante anlæg og tanke inden tilbud skal afgives.
Rammeaftalen forventes at træde i kraft pr. 1.1.2016. Tidspunktet for Rammeaftalens ikrafttræden er fastsat i henhold til den foreløbige tidsplan for udbudsprocessens afvikling. Ændringer i denne tidsplan kan betyde, at tidspunktet for Rammeaftalernes påbegyndelse udskydes tilsvarende. De under Del III) nævnte skabeloner kan fremsendes til ansøger ved henvendelse til det under punkt I.1) nævnte kontaktpunkt.
VI.3) Klageprocedurer
VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud, Erhvervs og Selskabsstyrelsen
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Telefon: +45 33307799
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.3.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klage indgives til Klagenævnet for Udbud. En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i klagenævnet inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Andre klager skal være modtaget i klagenævnet:
— Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiveren har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med.
VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
2500 Valby
DANMARK
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28.12.2015

Send til en kollega

0.049