23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 127-361876
Offentliggjort
05.07.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Gladsaxe Kommune

Udbud - Indsamling af farligt affald i Gladsaxe Kommune


Gladsaxe Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Gladsaxe Kommune
CVR-nummer: 62761113
Postadresse: Rådhus Allé 7
By: Søborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2860
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Hammerich
E-mail: mehh@cowi.com
Telefon: +45 56404592
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/621e162e-b2b0-4bef-9d3c-1bb2b4f1ec9c/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/621e162e-b2b0-4bef-9d3c-1bb2b4f1ec9c/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/621e162e-b2b0-4bef-9d3c-1bb2b4f1ec9c/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/621e162e-b2b0-4bef-9d3c-1bb2b4f1ec9c/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud - Indsamling af farligt affald i Gladsaxe Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indsamling af farligt og klinisk affald i Gladsaxe Kommune

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 300 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90511000 Indsamling af affald
90523000 Bortskaffelse af giftigt affald, undtagen radioaktivt affald og kontamineret jord
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indsamling af farligt affald i Gladsaxe Kommune omfattende følgende indsamlingsordninger:

Vicevært-ordning: Indsamling af alt farligt affald fra store etageejendomme og boligselskaber med en vicevært eller anden ansvarshavende. Derudover udbringning af materiel til farligt affald ved opstart og løbende ved behov samt opgradering af skab ved behov.

Udvidet mini-ordning: Indsamling af farligt affald fra mindre etageejendomme. Derudover løbende udbringning af materiel til udvidet-miniordning ved behov.

Rød kasse-ordning Indsamling af farligt affald fra parcel- og rækkehuse. Derudover løbende udbringning af materiel til udvidet mini-ordning ved behov.

Option 1: yderligere 4 årlige ruteafhentninger

Option 2: Nedpakning af kemikalieaffald fra en rødkasse pr. ejendom

Farvehandlerordning: Indsamling af farligt affald fra farvehandlere i Gladsaxe Kommune. Derudover udbringning af materiel til farligt affald og opgradering af skab ved behov.

Indsamling af klinisk affald i Gladsaxe Kommune omfattende følgende indsamlingsordninger:

Apoteker-ordning: Indsamling kliniske affald fra apoteker beliggende i Gladsaxe Kommune. Samtidig med indsamling af klinisk affald leveres emballage til klinisk affald. Derudover levering af emballage til klinisk affald. Renovatøren skal indkøbe UN-godkendt emballage til klinisk affald og opbevare på eget lager inden levering til brugerne.

Option 3: Klinisk affaldsordning

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2023
Slut: 28/02/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Udbuddet omfatter option for ordregiver på forlængelse af kontrakten på uændrede vilkår ad 2 gange 1 år. Udnyttes begge perioder fuldt ud løber den pågældende kontrakt således frem til og med den 28. februar 2027.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option 1: yderligere 4 årlige ruteafhentninger

Option 2: Nedpakning af kemikalieaffald fra en rødkasse pr. ejendom

Option 3: Klinisk affaldsordning

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiveren skal enten oplyse resultat som gennemsnit over de seneste 3 afsluttede regnskabsår eller/og soliditetsgrad.

Tilbudsgiveren skal kunne fremlægge en tilkendegivelse fra bank, andet anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab,

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiveren skal enten a) have haft et positivt resultat som gennemsnit over de seneste 3 afsluttede regnskabsår for hvilke der foreligger godkendte eller endeligt vedtagne årsregnskaber eller/og b) have en soliditetsgrad på mindst 10 % ved udgangen af det seneste regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt eller endeligt vedtaget årsregnskab.

Tilbudsgiveren skal kunne fremlægge en tilkendegivelse fra bank, andet anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab, i hvilken banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet tilkendegiver: a) at der inden for rammerne af tilbudsgivers engagement med banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet eller tilbudsgivers eksisterende kreditramme pt. er plads til at stille den i Kontrakten krævede sikkerhedsstillelse. og/eller b) at denne er indstillet på at stille den i Kontrakten krævede sikkerhedsstillelse.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse om referencer

Tilbudsgiver skal oplyse om Kvalitetsledelsessystem

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiveren skal i løbet af de sidste 3 år have udført mindst én opgave omfattende indsamling af farligt affald fra husholdninger eller erhverv.

Angiv oplysninger i ESPD under ”Certifikater udstedt af uafhængige organer vedrørende kvalitetssikringsstandarder”. Angiv ”JA” hvis tilbudsgi-ver er certificeret (ISO 9001 eller lignende standard) og ”NEJ” hvis ikke. Hvis Tilbudsgiver ikke er certificeret, skal denne fremsende beskrivelse af systemet sammen med tilbuddet.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontraktvilkår fremgår af udkast til kontrakt

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/09/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 8 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/09/2022
Tidspunkt: 12:05
Sted:

Lyngby

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver har pligt til at udelukke enhver tilbudsgiver fra udbudsproceduren, som er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, der fremgår af Udbudslovens § 135, stk. 1, stk. 2 og stk. 3, samt § 136 medmindre tilbudsgiver kan påvise at være pålidelig, jf. Udbudslovens § 138. Tilsvarende vil Ordregiver udelukke tilbudsgivere, som befinder sig i en situation omfattet af Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6, medmindre tilbudsgiver kan påvise at være pålidelig,jf. Udbudslovens § 138.

Inden Ordregiver beslutter at tildele en tilbudsgiver Kontrakten, vil Ordregiver indhente nærmere dokumentation fra den pågældende tilbudsgiver for de oplysninger, som er afgivet i ESPD`et, jf. udbudslovens §151, stk. 1. Tilbudsgiver skal således fremlægge egentlig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §135, stk. 1 og stk. 2 (strafbare forhold) og stk. 3 (gæld til det offentlige) samt den frivillige udelukkelsesgrund i Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 2 (konkurs mv.). For danske virksomheder kan denne dokumentation ske i form af indsendelse af en Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, der ikke er mere end 6 måneder gammel. Tilbudsgiver skal kunne fremlægge godkendte årsregnskaber eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, medmindre Ordregiver kan tilgå disse oplysninger via en offentlig tilgængelig kilde (CVR.dk eller lignende). Tilbudsgiveren skal fremlægge en tilkendegivelse fra bank, andet anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab, i hvilken banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet tilkendegiver: - at der inden for rammerne af tilbudsgiverens engagement med banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet eller tilbudsgivers eksisterende kreditramme pt. er plads til at stille den i Kontrakten krævede sikkerhedsstillelse, og/eller - at denne er indstillet på at stille den i Kontrakten krævede sikkerhedsstillelse.

Ordregiver betragter referencelisten i ESPD'et som endelig dokumentation. Som dokumentation for, at tilbudsgiver har et kvalitetsledelsessystem, skal tilbudsgiver fremlægge de angivne beskrivelser eller certifikater.

Såfremt den vindende tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen med henblik på opfyldelse af minimumskrav, skal tilbudsgiveren i forbindelse med fremlæggelse af dokumentation for de i ESPD´et indeholdte oplysninger i øvrigt dokumentere, at tilbudsgiveren faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen eller tekniske og faglige formåen hos den støttende enhed. Den fremlagte støtteerklæring eller dokumentation skal dokumentere: - at den enhed, som tilbudsgiveren baserer sig på, er juridisk forpligtet overfor tilbudsgiveren, - at tilbudsgiveren faktisk råder over den økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen, der stilles til rådighed for kontrakten opfyldelse, - at tilbudsgiveren og den enhed, hvis økonomiske og finansielle formåen, tilbudsgiveren baserer sig på, hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse, samt - at den enhed, hvis faglige kvalifikationer eller faglige erfaringer, tilbudsgive r baserer sig på vedrørende dele af den udbudte opgave, også skal udføre de konkrete dele af opgaven. Den støttende virksomhed skal i den forbindelse oplyse, i hvilken grad der stilles økonomisk og finansiel formåen til rådighed, samt hvilken konkret teknisk og faglig formåen, der stilles til rådighed i forbindelse med kontraktens opfyldelse. Dette betyder, at den enhed, som tilbudsgiveren baserer sig på, kan stille en begrænset formåen til rådighed, såfremt tilbudsgiveren kan påvise rådighed over den specifikke formåen. I det omfang der alene stilles en begrænset formåen til rådighed, er det alene den begrænsede formåen, som kan indgå i vurderingen af tilbudsgiverens egnethed.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/06/2022

Send til en kollega

0.047