23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 125-354869
Offentliggjort
01.07.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Gladsaxe Kommune

Udbud af rottebekæmpelse i Gladsaxe Kommune


Gladsaxe Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Gladsaxe Kommune
CVR-nummer: 62761113
Postadresse: Rådhus Allé 7
By: Søborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2860
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Sjørring Johansen
E-mail: henjoh@gladsaxe.dk
Telefon: +45 39575124
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/dbd67d44-2d40-4386-9a03-4d6310c407c4/homepage
Internetadresse for køberprofilen: www.gladsaxe.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/dbd67d44-2d40-4386-9a03-4d6310c407c4/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/dbd67d44-2d40-4386-9a03-4d6310c407c4/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/dbd67d44-2d40-4386-9a03-4d6310c407c4/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rottebekæmpelse i Gladsaxe Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud af rottebekæmpelse i Gladsaxe Kommune - herunder weekendudkald

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Gladsaxe Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Daglig rottebekæmpelse og weekendudkald

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/11/2022
Slut: 31/10/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Op til 3 x 1 års forlængelse.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver er udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis tilbudsgiver er omfattet de obligatoriske

udelukkelsesgrunde som nævnt i udbudsloven §§ 135 og 136.

Derudover er tilbudsgiver udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis:

• Tilbudsgiver er omfattet de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1,

nr. 1-6. For så vidt angår udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3, er

anvendelsen begrænset til de tilfælde, hvor ansøger eller tilbudsgiver har begået

handlinger, der har ført til domfældelse for overtrædelse af gældende skattelovgivning

inden for det område, hvor virksomheden udøver sit erhverv.]

Ordregiver kan dog ikke udelukke en tilbudsgiver, der kan dokumentere sin pålidelighed (”self

cleaning”) i henhold til Udbudslovens § 138, stk. 1-3.

For en nærmere forklaring på udelukkelsesgrundene henvises der til ESPD-dokumentet.

Egnethed i forhold til udøvelse af det pågældende erhverv

Tilbudsgiver skal have R1 autorisation i henhold til Rottebekendtgørelsen (BEK nr 2307 af

06/12/2021) .

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Se neden for.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er mindstekrav:

- at tilbudsgiver har en gennemsnitlig årlig nettoomsætning i senest disponible

regnskabsår på minimum 2.000.000 kr.

- at tilbudsgiver har en soliditet på min 10% i det seneste disponible regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Se neden for.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er mindstekrav:

o at tilbudsgiver skal have præsteret minimum 2 tilsvarende aftaler med kommuner

om rottebekæmpelse, der er udført inden for de seneste 2 år.

• Tilbudsgivers ledende medarbejdere skal minimum have rottefænger autorisation.

• Tilbudsgiver skal som minimum disponere over én trænet rottehund til opfyldelse af

kontrakten.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Det er alene et krav, at tilbudsgiver og de økonomiske aktører, som tilbudsgiver baserer sin egnethed på, tilsammen opfylder minimumskravene til økonomisk og finansiel formåen samt teknisk

og faglig formåen. En økonomisk aktør kan godt samtidig lade flere tilbudsgivere basere deres egnethed på sig eller være underleverandør til flere tilbudsgivere.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/08/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/08/2022
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Gladsaxe Kommune

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang til at se åbningen af udbuddet.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/06/2022

Send til en kollega

0.031