23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 123-350227
Offentliggjort
29.06.2022
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Reno-Nord I/S

Etablering og drift af farvesepareringsanlæg


Reno-Nord I/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Reno-Nord I/S
CVR-nummer: 46076753
Postadresse: Troensevej 2
By: Aalborg Øst
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Klaus Iversen
E-mail: kri@cowi.com
Telefon: +45 41768414
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://renonord.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/85f1f260-f3aa-4c03-aa33-193874d7a5af/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/85f1f260-f3aa-4c03-aa33-193874d7a5af/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/85f1f260-f3aa-4c03-aa33-193874d7a5af/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Bortskaffelse af affald med energiproduktion

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Etablering og drift af farvesepareringsanlæg

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

I henhold til EU's affaldsdirektiv skal alle medlemslande i EU sikre, at der er er etableret ordninger for separat indsamling af madaffald fra husholdningerne. Aalborg Kommune har valgt, at madaffald fra 2024 skal indsamles i komprimatorindsamlingsbiler i grønne poser, som afleveres i samme container som restaffaldet. Affaldet skal herefter fragtes til et anlæg – farvesepareringsanlægget - hvor de grønne poser med madaffald sorteres fra. Når de grønne poser er sorteret fra, skal restaffaldet fragtes til affaldssiloen ved Energianlægget på I/S Reno-Nord, Troensevej 2, 9220 Aalborg Ø.

Opgaven med at udbyde etablering og drift af farvesepareringsanlægget til den offentlige sektor er overdraget til I/S Reno-Nord. Den private sektor skal varetage den samlede opgave med projektering, byggeri og anlæg, maskinleverance samt efterfølgende drift af anlægget. Samtidig vil den pågældende leverandør stå som ejer af det etablerede og opførte anlæg både hvad angår maskinudstyr og bygning.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 324 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
90513100 Bortskaffelse af husholdningsaffald
45222100 Bygge-anlægsarbejde: affaldsbehandlingsanlæg
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter etablering og drift af et farvesepareringsanlæg til sorteing af madaffald fra husholdningerne i Aalborg Kommune. Ydelsen omfatter etablering af et fuldt færdigt, funktionsdygtigt og myndighedsgodkendt farvesepareringsanlæg og efterfølgende drift for udsortering af grønne poser med madaffald. Leverandøren skal foretage al nødvendig projektering, dialog og materiale til myndighedsbehandling, for opnåelse af miljøgodkendelse og byggetilladelse, tilslutning af forsyninger (el, vand, kloak og varme mv.).

Leverandøren skal desuden varetage transport af restaffald fra farvesepareringsanlægget til Energianlægget på Troensevej 2, 9220 Aalborg Ø, samt transport af fyldte containere med de udsorterede farvede poser til en placering på anlægget, hvor Ordregiver har mulighed for afhentning.

Leverandøren vil være ejer af det etablerede og opførte anlæg både hvad angår maskinudstyr og bygning.

Leverandøren kan vælge at opføre og etablere farvesepareringsanlægget på en grund ejet af I/S Reno-Nord eller leverandøren kan anvende en eksisterende bygning til brug for formålet for etablering af farvesepareringsanlægget og hertil eventuelt foretage nødvendige om-/tilbygninger eller opføre en ny bygning på egen grund. Vælger leverandøren at etablere farvesepareringsanlægget på en grund ejet af I/S Reno-Nord, skal leverandøren betale lejepris for den grundstørrelse, der er nødvendig til formålet. Bygningen afskrives lineært over 15 år (svarende til Aftalens løbetid) og over-drages herefter til I/S Reno-Nord uden beregning.

Opgaven udbydes som et udbud med forhandling i henhold til udbudsloven, da Ordregiver har vurderet, at det på grund af opgavens tekniske kompleksitet, ikke er muligt at anvende allerede tilgængelige løsninger, uden at disse tilpasses Ordregiver behov. Ordregiver har desuden vurderet, at kontraktens retlige vilkår er så komplekse, at forhandling er nødvendigt.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 180
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

3 x 12 måneder

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 4
Største antal: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de ansøgere, der opfylder kravene til økonomisk og finansiel formåen samt teknisk og/eller faglig formåen, udvælges maksimalt 4 Ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud.

Der vil ved udvælgelsen blive lagt vægt på Ansøgerens tekniske og faglige formåen. Der vil blive lagt vægt på, hvilke Ansøgere, der har beskrevet den mest relevante erfaring i henhold til den udbudte opgave.

Ordregiver vil i den forbindelse vurdere følgende positivt:

- at Ansøger har velbeskrevet og relevante referencer med projektering, etablering og drift af anlæg til sortering af poser.

Herudover vil der ved udvælgelsen blive lagt vægt på, at det udvalgte felt af tilbudsgivere sikrer en optimal konkurrence, herunder at de udvalgte tilbudsgivere repræsenterer forskellige tekniske løsninger.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Aftalen omfatter følgende optioner:

Option 1: En ekstra fraktion

Option 2: Yderligere én ekstra fraktion

Option 3: Udvidelse af afleveringstidspunkt for affald

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontraktens anslåede værdi inklusiv alle optioner er: 270.000.000 - 324.000.000 DKK.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse følgende vedrørende ansøgers økonomiske og finansielle formåen:

- Soliditetsgrad, defineret som Egenkapital/(Aktiver i alt) x 100, i det seneste afsluttede regnskabsår

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ordregiver har følgende mindstekrav til Ansøgers økonomiske og finansielle formåen:

- Soliditetsgrad på minimum 20 % i det seneste afsluttede regnskabsår

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse følgende vedrørende Ansøgers tekniske og/eller faglige formåen:

- Beskrivelse af Ansøgers referencer med etablering og drift af sorteringsanlæg herunder beskrivelse af Ansøgers sorteringsanlæg.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ordregiver har følgende mindstekrav til Ansøgers tekniske og/eller faglige formåen:

- Minimum 1 reference fra etablering og drift af sorteringsanlæg.

For at opfylde ovenstående minimumskrav, kan Tilbudsgiver aflevere enten 1 reference omhandlende etablering og drift af et sorteringsanlæg eller Tilbudsgiver kan aflevere 1 reference omhandlende etablering af et sorteringsanlæg samt 1 reference omhandlende drift af et sorteringsanlæg.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/08/2022
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Norsk, Svensk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

Som en forudsætning for, at Ansøger kan erklæres egnet til at gennemføre kontrakten og dermed blive prækvalificeret til af afgive et indledende tilbud, skal Ansøger indsende et udfyldt og dateret ESPD-dokument (Det fælles europæiske udbudsdokument) som et foreløbigt bevis på, at Ansøger ikke er omfattet af relevante obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde, og at Ansøger opfylder kriterierne med hensyn til egnethed jf. Udbudslovens § 148.

I nærværende udbud skal ESPD-dokumentet afgives som eESPD, dvs. i elektronisk form. Xml-fil med ESPD til udfyldelse af Ansøger er uploadet som en del af det samlede udbudsmateriale.

Det er ikke et krav, at ansøger underskriver ESPD-dokumentet.

ESPD-dokumentet skal indeholde følgende:

1. Ansøgerens identitet, Ansøgerens repræsentanter samt eventuelle underleverandører og/eller konsortier (i ESPD-dokumentet Del II)

2. at Ansøgeren ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i §§ 135-136 i Lov nr. 1564 af 15/12/2015, Udbudsloven (i ESPD-dokumentet Del III)

3. Ansøgers økonomiske og finansielle formåen

4. Ansøgers tekniske og faglige formåen

Bemærk, at såfremt Ansøger er et konsortium skal samtlige deltagere i konsortiet hver især udfylde et særskilt ESPD-dokument med ovenstående oplysninger. I henhold til afsnit 2.3 vil der ske en vurdering af konsortiets samlede egnethed.

Bemærk, at såfremt Ansøger baserer sig på en anden enheds økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og/eller faglige formåen skal denne anden enhed udfylde og fremsende et særskilt ESPD-dokument med ovenstående oplysninger, herunder oplysninger hvad angår de forhold, som Ansøgeren baserer sin egnethed på.

Ansøgere, der er i tvivl om krav til ESPD-dokumentets udfyldelse, opfordres til at søge vejledning i de af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdede vejledninger hertil. Vejledningerne er til rådighed på www.bedreudbud.dk

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2 eller udbudslovens §171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/06/2022

Send til en kollega

0.078