23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 250-457749
Offentliggjort
28.12.2015

Udbyder

Stevns Kommune

Naturgas


Stevns Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Denne bekendtgørelse er omfattet af: Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Stevns Kommune
Rådhuspladsen 4
Att: Tomas Tomasson
4652 St. Heddinge
DANMARK
Telefon: +45 56575692
Mailadresse: tomatoma@stevns.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: www.stevns.dk

I.2) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
1.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne
Den ordregivende myndighed / ordregiveren indkøber på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Betegnelse for kontrakten
Køb af naturgas på en vare-børs.
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer

NUTS-kode DK02

II.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
II.1.4) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Fællesudbud Sjælland (FUS) har til hensigt at indgå kontrakt om køb af naturgas til de omfattede kommuner. Indkøbet af naturgas foregår på en vare-børs (såsom NCG eller NPG) via det gas-handelsselskab som FUS har til hensigt at indgå en formidlingsaftale med. Formidlingsaftalen specificerer FUS kommunernes ejerskab til gassen og indeholder volumenfleksibilitet i forhold til den mængde naturgas, som de omfattede kommuner har behov for at købe. Fællesudbud Sjælland består af: Greve, Solrød, Køge, Stevns, Faxe, Vordingborg, Næstved, Slagelse, Ringsted, Kalundborg, Odsherred, Sorø, Lejre, Roskilde og Holbæk. Forventet kontraktstart er den 1.1.2017.Den estimerede mængde naturgas omfattet af formidlingsaftalen er 15 mio. m⊃3;.
II.1.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

09123000

II.6) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
II.2) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
Værdi: 90 000 000 DKK
Eksklusive moms

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende (jf. del 2 i bilag D1, D2 eller D3)
Begrundelse for anvendelse af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende i henhold til direktiv 2004/18/EF
Der er tale om varer, der noteres og købes på en varebørs: ja
HMN Gashandel A/S skal på vegne af de ordregivende myndigheder købe naturgas på en varebørs. HMN køber gassen på vegne af de omfattede kommuner og den mængde der købes svarer til det faktiske forbrug. Gashandelsselskabets køb på myndighedens vegne på gas-børsen er omfattet af art. 31, stk. 2, litra c, og dermed undtaget udbudspligten. I formidlingsaftalen med gas-handelsselskabet fremgår at ejerskabet til naturgassen er den ordregivende myndigheds, ligesom det i formidlingsaftalen er specificeret at der er fuld volumenfleksibilitet og at al den gas der forbruges af de ordregivende myndigheder købes på gas-børsen. Formidlingsaftalen med gas-handelsselskabet er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i udbudsdirektivets art. 16 litra d.
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
Laveste pris
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed / ordregiveren
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Del V: Kontrakttildeling

V.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
V.2) Oplysninger om tilbud
V.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

HMN Gashandel A/S
Gladsaxe Ringvej 11
2860 Søborg
DANMARK
Telefon: +45 39547000

V.4) Oplysninger om kontraktens værdi
V.5) Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.2) Yderligere oplysninger:
VI.3) Klageprocedurer
VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000

VI.3.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er) Præcise oplysninger om klagefrist(er): Håndhævelsesloven (lov nr. 492 af 12.5.2010) med efterfølgende
ændringer jf. lov nr. 511 af 27.5.2013 fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud, som ordregiver henholder
sig til:
(1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet For Udbud inden 20
kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte
ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 1, nr. 1 hvis underretningen
har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. beslutningens § 7, stk. 1.
(2) Klager over andet end ordregiverens prækvalifikationsbeslutninger under nr. (1) skal være indgivet til
Klagenævnet for Udbud inden:
(2.1) 45 dage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har
indgået en kontrakt, hvor fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
(2.2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere
om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem
er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
(2.3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor
ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 2.
VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk

VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23.12.2015

Send til en kollega

0.031