23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 118-333227
Offentliggjort
21.06.2022
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Herlev Kommune - Projekt og Drift

Udbud af gartner- og vintertjenester


Herlev Kommune - Projekt og Drift

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Herlev Kommune - Projekt og Drift
CVR-nummer: 63640719
Postadresse: Herlev Bygade 90
By: Herlev
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2730
Land: Danmark
Kontaktperson: Mounir Elkadmiri
E-mail: Mounir.elkadmiri@herlev.dk
Telefon: +45 44527036
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/181453096.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.herlev.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/181453096.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/181453096.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af gartner- og vintertjenester

II.1.2) Hoved-CPV-kode
77314000 Vedligeholdelse af arealer
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Herlev Kommune gennemfører udbud vedrørende gartneropgaver og vintertjenester i Herlev Kommune.

Gartneropgaver omfatter pleje og vedligeholdelse af grønne områder i Herlev Kommune, herunder, parker, friarealer ved institutioner og skoler, naturområder samt rabatter ved veje og pladser.

Vintertjenester omfatter opgaver vintertjenester af stier, fortove og p-pladser mv. i Herlev Kommune

Tryk her https://permalink.mercell.com/181453096.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77310000 Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder
77312000 Fjernelse af ukrudt
77314100 Anlæg af græsplæner
77342000 Hækkeklipning
90620000 Snerydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Herlev

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører gartneropgaver og vintertjenester. 

Gartneropgaver omfatter pleje og vedligeholdelse af grønne områder i Herlev Kommune, herunder, parker, friarealer ved institutioner og skoler, naturområder samt rabatter ved veje og pladser.

Vintertjenester omfatter opgaver vintertjenester af stier, fortove og p-pladser mv. i Herlev Kommune

For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, henvises til udbudsdokumenterne.

Den udbudte kontrakt har en løbetid på 4 år. Kontrakten kan herefter forlænges med 3 x 1 år. Opsigelsesvilkår fremgår af Bilag 4: kontrakt

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø og bæredygtighed / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: CV og organisation / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/04/2023
Slut: 31/03/2027
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Den udbudte kontrakt har en løbetid på 4 år. Kontrakten kan herefter forlænges med 3 x 1 år.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil prækvalificere 5 ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud.

Alene ansøgere, der ikke er omfattet af grundlag for udelukkelse og som opfylder de i udbuddet fastsatte udvælgelseskriterier, jf. afsnit 11.3, indgår i udvælgelsen.

Er antallet af egnede ansøgere, der ikke er omfattet af grundlag for udelukkelse, større end 5, vil ordregiver prækvalificere de fem, der vurderes bedst egnede på baggrund af nedenstående kriterium:

- Ansøgers referencer jf. afsnit 11.3.2

Der foretages en vurdering af ansøgers oplyste erfaringer fra kontrakter vedr. tilsvarende arbejder/ydelser. I jo højere grad referencens indhold svarer til den udbudte kontrakt og jo længere samarbejdet har løbet, desto mere positivt vil ordregiveren bedømme referencen.

I sammenligningen mellem den udbudte kontrakt og referencen vil ordregiver alene lægge vægt på de punkter, som ansøger er blevet bedt om at beskrive.

Måtte to eller flere ansøgere efter en gennemgang af deres respektive referencer ud fra ovenstående blive vurderet til at ligge på samme niveau, vil de to ansøgere blive rangordnet efter, hvem der har de mest sammenlignelige referencer inden for den udbudte ydelse og varigheden af kontrakterne.

I opgørelsen for hver ansøger indgår alene de referencer, der fremgår af ESPD'et og max tre referencer.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver har valgt at udbyde en samlet kontrakt fremfor for særskilte delkontrakter, da det er ordregivers vurdering, at en samlet kontrakt vil give ordregiver besparelser i form af stordriftsfordele da kontraktleverandøren vil kunne anvende både materiel og medarbejdere året rundt. Ordregiver ser også fordele i form af omkostninger der er forbundet med den efterfølgende kontraktadministration.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

- En gennemsnitlig årsomsætning på minimum 12 mio. DKK i de seneste tre regnskabsår

- Erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på mindst 15 mio. kr. for personskade og mindst 10 mio. kr. for tingskade. I ESPD'et skal oplyses den samlede dækningssum

- En gennemsnitlig positiv egenkapital for de seneste tre regnskabsår og en positiv egenkapital for det seneste regnskabsår. Tilbudsgiver skal oplyse egenkapital for de seneste regnskabsår

- En gennemsnitlig positiv soliditetsgrad for de seneste 3 regnskabsår og en positiv soliditetsgrad i seneste årsregnskab. Tilbudsgiver skal oplyse soliditetsgrad for de seneste regnskabsår. Soliditetsgraden opgøres som følgende: Egenkapital x 100 / aktiver.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

- En gennemsnitlig årsomsætning på minimum 12 mio. DKK i de seneste tre regnskabsår

- Erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på mindst 15 mio. kr. for personskade og mindst 10 mio. kr. for tingskade. I ESPD'et skal oplyses den samlede dækningssum

- En gennemsnitlig positiv egenkapital for de seneste tre regnskabsår og en positiv egenkapital for det seneste regnskabsår. Tilbudsgiver skal oplyse egenkapital for de seneste regnskabsår

- En gennemsnitlig positiv soliditetsgrad for de seneste 3 regnskabsår og en positiv soliditetsgrad i seneste årsregnskab. Tilbudsgiver skal oplyse soliditetsgrad for de seneste regnskabsår. Soliditetsgraden opgøres som følgende:

Egenkapital x 100 / aktiver.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

Det er et minimumskrav, at ansøger oplyser om mindst tre referencer over de betydeligste kontrakter indenfor gartneropgaver og vintertjenester til offentlige myndigheder som ansøger har udført inden for de seneste tre år. Referencen skal dække tilsvarende arbejder/ydelser. For hver reference skal oplyses om følgende:

- En beskrivelse af opgaverne

- Kontraktsum

- Kontraktperiode

- Kundenavn med telefonnummer og e-mail på kontaktperson

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

Det er et minimumskrav, at ansøger oplyser om mindst tre referencer over de betydeligste kontrakter indenfor gartneropgaver og vintertjenester til offentlige myndigheder som ansøger har udført inden for de seneste tre år. Referencen skal dække tilsvarende arbejder/ydelser. For hver reference skal oplyses om følgende:

- En beskrivelse af opgaverne

- Kontraktsum

- Kontraktperiode

- Kundenavn med telefonnummer og e-mail på kontaktperson

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der indgås en partnerskabsaftale ift. uddannelse af gartnerelever jf. udbudsdokumenterne

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/08/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 31/08/2022
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Vedr. Udelukkelse: I ESPD'et skal ansøgeren er omfattet af følgende udelukkelsesgrunde:

-Udelukkelsesgrunde vedrørende straffedomme i henhold til Udbudslovens § 135, stk. 1 og 2 jf. ESPD del III.A

-Udelukkelsesgrunde vedrørende betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til udbudslovens § 135, stk. 3, jf. ESPD del III.B

-Udelukkelsesgrunde vedrørende § 136 herunder interessekonflikter i henhold § 24 nr. 18, konkurrencefordrejning som følge af § 39, eller har givet groft urigtige oplysninger, har tilbageholdt oplysninger eller ikke er i stand til at fremsende supplerende dokumenter vedrørende udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 eller 3, jf. ESPD del III C

Såfremt ansøger er omfattet af en eller flere af ovenstående obligatoriske udelukkelsesgrunde vil ordregiver udelukke ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren.

Ordregiver vil endvidere udelukke ansøgere:

- der er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet og denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren er hjemmehørende i henhold til udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 2. jf. ESPD del III C.

Vedr. dokumentation for for oplysninger I ESPD:

- Ansøgers personlige forhold: Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske ansøgere. Serviceattesten eller tilsvarende dokumentation må maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen.

- Underskrevet revisorgodkendt årsregnskab eller tilsvarende erklæring. Hvis der er sket væsentlige ændringer i tilbudsgivers økonomiske situation siden sidste regnskabsaflæggelse, skal regnskabstallene suppleres med en revisorerklæring, der redegør for ændringernes karakter og betydning for de relevante regnskabstal.

- Dokumentation for erhvervsansvarsforsikring.

- Hvis ansøger baserer sig på andre virksomheders kapacitet jf. afsnit 11.1.2 skal de støttende enheder aflevere en udfyldt og underskrevet støtteerklæring (bilag 2 og 3) samt serviceattest og relevant dokumentation for egnethedskravene

- Hvis ansøger deltager i konsortium jf. afsnit 11.1.1: udfyldt og underskrevet konsortieerklæring (bilag 1) samt serviceattest og relevant dokumentation for egnethedskravene

- Referencelisten fra ESPD'et betragtes som endelig dokumentation, jf. udbudslovens § 155, nr. 2.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/06/2022

Send til en kollega

0.047