23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 117-331776
Offentliggjort
20.06.2022
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

CTR I/S

Vindere

Kontrakt om leverance af varme fra GLC2 og NYC

(20.06.2022)
Lyngby Kraftvarmeværk A/S
Jægergårdsgade 97
8000 Aarhus C

Kontrakt om leverance af varme fra GLC2 og NYC


CTR I/S

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: CTR I/S
CVR-nummer: 74132111
Postadresse: Stæhr Johansens Vej 38
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Ann-Charlotte Degnsbjerg
E-mail: acde@ctr.dk
Telefon: +45 25977668
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ctr.dk
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Transmission af varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt om leverance af varme fra GLC2 og NYC

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09323000 Fjernvarme (indenbys)
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

CTR I/S (herefter "CTR") ønsker at indgå kontrakt med Lyngby Kraftvarmeværk A/S (herefter "operatøren") om leverance af varme produceret på CTRs elkedler, GLC2 og NYC.

Kontrakten skal træde i kraft den 1. juli 2022 og udløber den 30. juni 2025, idet CTR har option på at forlænge kontrakten i op til 2 x 1 år.

I henhold til kontrakten skal operatøren drifte kedlerne og levere varme på baggrund af CTRs bestilling af spidslast og reservelast. Operatøren skal som led heri stå til rådighed for modtagelse af CTRs bestillinger og eventuelle henvendelser fra Varmelast 24/7/365.

Operatøren har i kraft af kontrakten mulighed for at indgå aftale med Energinet om salg af elsystemydelser. Operatørens eventuelle overskud herved skal deles med CTR i henhold til nærmere regulering i kontrakten.

Se nærmere i pkt. II.2.4)

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
65000000 Offentlige værker
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Storkøbenhavn

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

CTR I/S (herefter "CTR") ønsker at indgå kontrakt med Lyngby Kraftvarmeværk A/S (herefter "operatøren") om leverance af varme produceret på CTRs elkedler, GLC2 og NYC.

Kontrakten skal træde i kraft den 1. juli 2022 og udløber den 30. juni 2025, idet CTR har option på at forlænge kontrakten i op til 2 x 1 år.

I henhold til kontrakten skal operatøren drifte kedlerne og levere varme på baggrund af CTRs bestilling af spidslast og reservelast. Operatøren skal som led heri stå til rådighed for modtagelse af CTRs bestillinger og eventuelle henvendelser fra Varmelast 24/7/365.

Operatøren skal indkøbe den elektricitet, der benyttes til produktion af varme i elkedlerne.

Operatøren har i kraft af kontrakten mulighed for at indgå aftale med Energinet om salg af elsystemydelser. Varme, der produceres ifm. salg af elsystemydelser, køber CTR til en reduceret pris, svarende til 90 % af den af Varmelast fastsatte alternative varmepris.

Operatørens eventuelle overskud ved salg af elsystemydelser skal deles med CTR i henhold til nærmere regulering i kontrakten. Overskud deles månedligt. Eventuelt månedligt underskud påhviler alene operatøren. Operatøren skal desuden afholde alle udgifter forbundet med aftalen med Energinet.

Som nærmere beskrevet under pkt. IV.1.1) er det CTRs opfattelse, at kontrakten, der påtænkes indgået, er undtaget fra udbudspligt i henhold til artikel 23 i Forsyningsvirksomhedsdirektivet ("FVD").

Forud for CTRs beslutning om tildele kontrakten til Lyngby Kraftvarmeværk A/S har CTR foretaget en konkurrenceudsættelse af kontrakten i form af en tilbudsindhentning blandt relevante markedsaktører. Tilbudsindhentningen er foretaget på baggrund af et skriftligt materiale, der bl.a. har omfattet betingelser for tilbudsindhentningen, udkast til kontrakt og kravspecifikation / ydelsesbeskrivelse.

Ved tilbudsindhentningen har CTR inviteret følgende virksomheder til at afgive tilbud:

- Danske Commodities

- HOFOR A/S

- Lyngby Kraftvarmeværk A/S

- Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S

Efter udløbet af fristen for tilbudsafgivelse, har CTR gennemført en forhandlingsrunde med tilbudsgiverne for at sikre en gensidigt korrekt forståelse af den udbudte kontrakt og de modtagne tilbud. Ved evalueringen af tilbuddene har CTR vurderet, at tilbuddet fra Lyngby Kraftvarmeværk A/S var det bedste af disse. Evalueringen er sket ud fra kriterier om erfaring, driftstrategi, finansiel stabilitet og andel i overskudsdeling.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

CTR har option på forlængelse af kontrakten op til 2 x 1 år

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Angivelsen af kontraktens anslåede værdi i pkt. II.1.7) og V.2.4) er forbundet med en ikke ubetydelig usikkerhed, da CTR's betalinger til operatøren bl.a. vil afhænge af CTR's behov for køb af varme til spidslast og reservelast, prisen på elektricitet til produktion af varmen og omfanget af CTR's andel af operatørens overskud ved salg af elsystemydelser.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Det er CTRs vurdering, at den påtænkte kontrakt om leverance af varme fra GLC2 og NYC er en blandet kontrakt med elementer af henholdsvis i) køb af varme, 2) udførelse af tjenesteydelser (produktion af varme/rådighedsforpligtelse) og iii) koncession (mulighed for salg af elsystemydelser). Det er videre CTRs vurdering, at de forskellige dele af kontrakten ikke objektivt kan adskilles, og at købet af varme er kontraktens hovedformål, jf. FVD artikel 5, stk. 5. CTR anser på den baggrund, at kontrakten er undtaget fra udbudspligt i medfør af artikel 23 i FVD.

Det er CTRs opfattelse, at den blandede kontrakt udgør den for CTR og dermed varmekunderne mest hensigtsmæssige løsning for udnyttelse af kapaciteten i elkedlerne og samtidig den mest favorable rent økonomisk. CTR kan ikke selv varetage den mulighed for salg af elsystemydelser, som rådigheden over elkedlerne indebærer, da sådant salg falder uden for de aktiviteter, som CTR skal varetage, og da CTR samtidig ikke har den fornødne indsigt i elmarkedet (CTR beskæftiger sig alene med varme og ikke er ikke aktiv på markedet for elektricitet).

Vurderingen af, at kontraktens forskellige dele ikke objektivt kan adskilles beror herpå og på, at det ikke i praksis er muligt at have én operatør til producere varme til spidslast og reservelast og en anden operatør med mulighed for at disponere over kedlerne i forhold til elsystemydelser. Dette skyldes sammenhængen mellem ydelserne, herunder en uforudsigelighed i behovet for spidslast og reservelast.

Ved vurderingen af kontraktens hovedformål lægger CTR for det første vægt på, at kernen af CTRs virksomhed og CTRs vedtægtsbestemte formål angår køb og distribution af varme. Varmen udgør dermed CTRs primære interesse i kontrakten, både varmen, der direkte bestilles til spidslast og reservelast og varmen, der modtages ved operatørens salg af elsystemydelser, da denne er billigere end den alternative varme på tidspunktet og dermed favorabel for CTR at aftage. Uden varmen ville CTR ikke have interesse i kontrakten.

For det andet lægger CTR vægt på, at tjenestydelseselementerne i kontrakten er af begrænset omfang og reelt må anses som accessoriske i forhold til varmeproduktionen. Operatørens handlinger i forbindelse med påbegyndelse og afslutning af varmeproduktion er simple, og CTR varetager vedligeholdelsen af kedlerne. Dette understøttes i kontrakten af, at operatøren ikke særskilt honoreres for tjenesteydelseselementerne, herunder rådighedsforpligtelsen.

For det tredje lægger CTR vægt på, at CTR først og fremmest ser operatørens adgang til sælge elsystemydelser (koncessionselementet) som et middel til at reducere CTRs betaling for varmeleverancerne, og at CTR har indrettet kontrakten med denne tilgang for øje. CTR opnår således en fordel af operatørens adgang til at disponere over kedlerne i tidsrum hvor der ikke skal produceres spidslast og reservelast til CTR, både gennem afregningsprisen for varmen produceret ved leverance af elsystemydelserne og gennem overskudsdelingen. CTR forventer på baggrund af en gennemført forsøgsperiode, at der nogenlunde vil være balance i de mængder af varme, der produceres til henholdsvis spidslast/reservelast og i forbindelse med elsystemydelser, men samtidig, at størstedelen af CTRs betalinger til operatøren vil vedrøre betaling for spidslast og reservelast.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Kontrakt om leverance af varme fra GLC2 og NYC

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
14/06/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Lyngby Kraftvarmeværk A/S
CVR-nummer: 34071977
Postadresse: Jægergårdsgade 97
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 100 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 100 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

CTR gør ved denne bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed brug af proceduren i § 4 i lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 02.06.2016). CTR vil på den baggrund ikke indgå kontrakt med Lyngby Kraftvarmeværk A/S før efter udløbet af en frist på 10 kalenderdage regnet fra dagen efter offentliggørelsen af bekendtgørelsen i supplement til den Europæiske Unions Tidende. Indgives der inden for denne frist klage til Klagenævnet for Udbud vedrørende den påtænkte kontraktindgåelse, vil CTR desuden ikke indgå kontrakten før Klagenævnet for Udbud har haft mulighed for at forholde sig til klagen.

En eventuel klage over CTRs indgåelse af kontrakten med Lyngby Kraftvarmeværk A/S skal ud fra dette indgives til Klagenævnet for Udbud inden for en frist på 30 dage efter, at CTR har offentliggjort en bekendtgørelse om den indgåede kontrakt i supplement til den Europæiske Unions Tidende. Fristen regnes fra dagen efter, at bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/06/2022

Send til en kollega

0.063