23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 249-455129
Offentliggjort
29.12.2015
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
08.02.2016 Kl. 12:00

Addresse
COWI A/S
Parallelvej 2
Att: Steffan Vaaben
2800 Kongens Lyngby
Telefon: +45 41761416
Mailadresse: sev@cowi.dk
Internetadresse: www.kk.dk/udbud

Udbyder

Københavns Kommune, Teknisk og Miljøforvaltningen, Byens Drift, Affald og Genbrug

Vindere

(07.04.2016)
Envac Danmark A/S
Kirkebjerg Parkvej 12
2605 Brøndby

Drift og vedligeholdelse af affaldssugesystemet Nyhavn Centralsugeanlæg


Københavns Kommune, Teknisk og Miljøforvaltningen, Byens Drift, Affald og Genbrug

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Københavns Kommune, Teknisk og Miljøforvaltningen, Byens Drift, Affald og Genbrug
Islands Brygge 37
Att: Mette Henriks
2300 København S
DANMARK
Telefon: +45 29668851
Mailadresse: b77e@tmfkk.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.kk.dk/affald

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: http://www.kk.dk/udbud

Yderligere oplysninger fås her: COWI A/S
Parallelvej 2
Att: Steffan Vaaben
2800 Kongens Lyngby
DANMARK
Telefon: +45 41761416
Mailadresse: sev@cowi.dk
Internetadresse: www.kk.dk/udbud

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: COWI A/S
Parallelvej 2
Att: Steffan Vaaben
2800 Kongens Lyngby
DANMARK
Telefon: +45 41761416
Mailadresse: sev@cowi.dk
Internetadresse: www.kk.dk/udbud

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: COWI A/S
Parallelvej 2
Att: Steffan Vaaben
2800 Kongens Lyngby
DANMARK
Telefon: +45 41761416
Mailadresse: sev@cowi.dk
Internetadresse: www.kk.dk/udbud

I.2)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3)Hovedaktivitet
Miljø
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Drift og vedligeholdelse af affaldssugesystemet Nyhavn Centralsugeanlæg.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 1: Vedligeholdelse og reparation
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Københavns Kommune.

NUTS-kode DK011

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Drift og vedligeholdelse af det stationære affaldssugesystem i Nyhavn med modtagelse af alarmer og tilhørende afhjælpende foranstaltninger til idriftsættelse af anlægget samt almindelige drift, vedligeholdelse og renholdelse af anlægget.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

90511200, 90500000, 50500000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Drift og vedligeholdelse af det stationære affaldssugesystem i Nyhavn med modtagelse og aktioner på driftsalarmer i alle døgnets timer og løbende service, vedligeholdelse og renholdelse af anlægget.
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 1
Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter:
måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Påbegyndelse 2.5.2016. Færdiggørelse 30.4.2022

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Operatøren skal sikre, at bank eller andet anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab til sikkerhed for enhver af Operatørens forpligtigelser i henhold til Kontrakten stiller garanti eller anden sikkerhedsstillelse. Kommunen skal senest 10 dage efter Kontraktens underskrift have modtaget den udstedte sikkerhedsstillelse. Sikkerhedsstillelsen, der mindst skal udgøre 10 % af det forventede årlige vederlag ekskl. moms, der skal stilles med virkning fra Kontraktens ikrafttræden. Sikkerhedsstillelsen skal være på anfordringsvilkår og skal være uigenkaldelig og i overensstemmelse med den i udbudsmaterialets indeholdte skabelon.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Betaling sker på Operatørens begæring hver måned efter dennes fremsendelse af specificeret faktura, der dækker udførte ydelser i den forudgående måned.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Der kræves ingen særlig retlig form.
Når flere i forening giver tilbud, hæfter disse tilbudsgivere solidarisk, direkte og ubegrænset for det afgivne tilbud. Endvidere skal der være udpeget en person, der med bindende virkning for tilbudsgiversamarbejdet kan indgå aftaler og afgive oplysninger over for Københavns Kommune under udbuddet.
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Operatøren skal overholde særlige vilkår om »Arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune« og »Operatørens samfundsansvar (CSR)«. Vilkårene fremgår af Bilag 1.1 og 1.2 til Udkast til Kontrakt i udbudsmaterialet.
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Der skal vedlægges en underskrevet tro og love erklæring om, at Tilbudsgiver på tilbudstidspunktet ikke har forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100 000 DKK, samt at der ikke er afsagt endelig dom mod Tilbudsgiver af en eller flere af de grunde, der er nævnt i Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1, samt at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de i Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, litra a), b) og c) anførte udelukkelsesgrunde. Den i udbudsmaterialet vedlagte formular kan anvendes.
Såfremt Tilbudsgiver er et konsortium skal alle deltagere i konsortiet fremsende ovennævnte tro og love erkklæring.
Det er en forudsætning for indgåelse af aftale, at den vindende Tilbudsgiver fremlægger dokumentation for at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de i Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og stk. 2, litra a), b) og c) nævnte udelukkelsesgrunde, samt at Tilbudsgiver ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100 000 DKK. Dokumentation for danske virksomheder fremlægges i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Dokumentationen skal ved fremlæggelsen være mindre end 6 måneder gammel.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Tilbudsgiver skal vedlægge sit tilbud kopi af de seneste 3 godkendte revisionspåtegnede årsrapporter for Tilbudsgiver, samt en erklæring fra Tilbudsgiver eller Tilbudsgivers revisor om, at Tilbudsgivers økonomiske forhold ikke er væsentligt forringet i forhold til, hvad der fremgår af den seneste godkendte årsrapport (»ikke-forringelseserklæring«).
Såfremt Tilbudsgiver af gyldig grund — f. eks. at der ikke foreligger 3 årsrapporter for Tilbudsgiver — ikke kan fremlægge den krævede dokumentation, kan Tilbudsgiver godtgøre sin økonomiske og finansielle kapacitet på anden vis ved at fremsende dertil egnede dokumenter. I så fald bør Tilbudsgiver også henvise til det forhold, som Tilbudsgiver påberåber sig som gyldig grund for ikke at fremlægge det efterspurgte materiale. Tilbudsgiver skal tillige vedlægge sit tilbud en tilkendegivelse fra en bank, andet anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab om, at denne i tilfælde af tildeling af Kontrakten til Tilbudsgiver, er indstillet på at stille den i Kontrakten pkt. 11 krævede sikkerhedsstillelse udgørende 10 % af Operatørens forventede årlige vederlag eksklusiv moms. Den med Udbudsmaterialet vedlagte formular skal benyttes. Såfremt Tilbudsgiver er et konsortium, er der tilstrækkeligt, at mindst én af konsortiedeltager opfylder mindstekravet.
Såfremt Tilbudsgiver henviser til andre enheders ressourcer med henblik på at godtgøre tilstrækkelig økonomisk kapacitet skal Tilbudsgiver vedlægge dokumentation for, at han råder over disse andre ressourcer f. eks. i form af en erklæring fra vedkommende om, at han vil stille ressourcerne til rådighed for Tilbudsgiver i relation til aftalen jf. Udbudsdirektivets Artikel 47.2.
Derudover skal tilbuddet vedlægges den i dette punkt III.2.2 specificerede dokumentation fra sådanne andre enheder i relevant omfang.
Dokumentationskravet er også gældende, såfremt Tilbudsgiver godtgør sin økonomiske kapacitet ved henvisning til koncernforbundne selskaber.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Tilbudsgiver skal have den fornødne økonomiske og finansielle formåen til at udføre opgaven. Alle tilbudsgivere, der enten har haft et positivt resultat som gennemsnit over de seneste 3 år, eller har en soliditetsgrad på mindst 10 % i det seneste afsluttede årsregnskab vil blive anset for at have den fornødne økonomiske og finansielle formåen med mindre den overfor nævnte ikke-forringelseserklæring giver grundlag for at antage, at Tilbudsgiveren ikke længere har et positivt resultat som gennemsnit over de seneste 3 år eller en soliditetsgrad på mindst 10 %.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Til dokumentation for teknisk kapacitet skal Tilbudsgiver fremlægge referencer for drift og vedligeholdelse af stationære affaldssugesystemer inden for de sidste 3 år med angivelse af:
— opgave, årlig kontraktsum, aftaleperiode og kundens navn og kontaktoplysninger
De nærmere krav til referencelisten fremgår af Udbudsbetingelsernes pkt. 10.3.
Tilbudsgiver skal endvidere vedlægge en kort beskrivelse af oplysninger om Tilbudsgiverens kvalitetssikringssystem (jf. pkt. 10.3 i Udbudsbetingelserne under mindstekrav til niveau for kvalitetssikringssystem), som sandsynliggør, at virksomheden arbejder systematisk med opfølgning af kvalitet i alle led. Såfremt tilbudsgiver har et certificeret kvalitetssikringssystem, skal kopi af certifikat endvidere vedlægges tilbuddet.
Såfremt Tilbudsgiver har et certificeret miljøstyringssystem, skal en kopi af certifikatet vedlægges tilbuddet til dokumentation. Hvis Tilbudsgiver har et ikke-certificeret miljøstyringssystem, skal Tilbudsgiver vedlægge en beskrivelse af oplysninger om Tilbudsgiverens miljøstyringssystem (jf. pkt. 10.3 i Udbudsbetingelserne under mindstekrav til niveau af miljøstyringssystem) som skal sandsynliggøre, at virksomhedenarbejder systematisk med opfølgning af miljø i alle led.
Såfremt tilbudsgiver henviser til andres ressourcer med henblik på at godtgøre tilstrækkelig teknisk kapacitet, skal han vedlægge sit tilbud den krævede dokumentation/de krævede oplysninger for sådanne andre ressourcer. Endvidere skal Tilbudsgiver vedlægge dokumentation for, at han råder over disse andre ressourcer f. eks. i form af en erklæring fra vedkommende om, at han vil stille ressourcerne til rådighed for Tilbudsgiver i relation til aftalen jf. Udbudsdirektivets Artikel 47.2 og 48.3.
Tilbudsgivere skal oplyse til hvor stor en del af den udbudte opgave — og til hvilke konkrete dele af opgaven — de agter at bruge underleverandører og i givet fald hvem.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver har mindst én reference omfattende drift og vedligeholdelse af et stationært affaldssugesystem indenfor de sidste 3 år.
Såfremt Tilbudsgiver af gyldig grund — f. eks. at virksomheden er en ny aktør på området — ikke kan fremlægge den krævede dokumentation for referencer, skal Tilbudsgiver søge sin tekniske kapacitet godtgjort på anden vis ved at fremsende dertil egnede dokumenter. I så fald skal Tilbudsgiver også henvise til det forhold, som Tilbudsgiver påberåber sig som gyldig grund for ikke at fremlægge det efterspurgte materiale. Ved vurderingen af anden dokumentation en Tilbudsgivers reference, vil Kommunen lægge afgørende vægt på, at en eller flere navngivne personer i virksomheden har erfaring på operatørniveau inden for de seneste 3 år med drift og vedligeholdelse af centrale sugeanlæg til affald.
Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver har et kvalitetssikringssystem, som minimum indeholder oplysninger/procedurebeskrivelser om følgende:
1. Virksomhedens kvalitetspolitik/-mål
2. Virksomhedens organisation og ansvarsfordeling
Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver har et miljøstyringssystem og at dette miljøstyringssystem som minimum indeholder oplysninger om følgende:
1. Virksomhedens miljøpolitik/-mål
2. Beskrivelse/oplysninger om relevante driftsinstruktioner og driftsprocedurer ift. virksomhedens væsentlige miljøforhold..
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
8.2.2016 - 12:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
Andet: Norsk og svensk. Dokumentation for at Tilbudsgiver ikke befinder sig i en af de i Udbudsdirektivets artikel 45 stk. 1 samt artikel 45, stk, 2, litra a), b) og c) nævnte udelukkelsesgrunde må dig gerne være på engelsk.
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8)Åbning af bud
Dato: 8.2.2016 - 12:00

Sted:

COWI A/S, Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby. Att.: Steffan Vaaben.

 

Der må være personer til stede under åbningen af bud: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger
Drif og vedligeholdelse af Nyhavn Centralsuge-anlæg overtages fra den nuværende Operatør den 2. maj 2016. Operatøren er forpligtet til uden særligt vederlag at medvirke i en opstartsperiode fra kontraktunderskrivelsen til opstarten af opgaveløsningen den 2. maj 2016.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på Kommunens hjemmeside http://www.kk.dk/udbud, hvor også eventuelt supplerende materialer, rettelser samt svar på eventuelle spørgsmål vil blive offentliggjort. Eventuelle Tilbudsgivere, der downloader udbudsdokumenterne, bedes venligst meddele dette sktiftligt til COWI A/S, Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby, att.:. Steffan Vaaben, e-mail: sev@cowi.dk.

Spørgsmål og svar i anonymiseret udgave, såvel som eventuelle ændringer eller tilføjelser til udbudsmaterialet, vil blive offentliggjort på www.kk.dk/udbud. Det påhviler Tilbudsgiverne selv med regelmæssige mellemrum at kontrollere, om der er kommet supplerende materiale.

Såfremt svarene indeholder rettelser til udbudsmaterialet, vil der blive udarbejdet rettelsesblade. Eventuelle rettelsesblade vil indgå som bilag til Kontrakten.
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud, Erhvervsstyrelsen
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Eventuel klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at Ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæsike Unions Tidende om, at Ordregiver har indgået kontrakt, jf. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. af 12 maj 2010 med senere ændringer.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21.12.2015

Send til en kollega

0.047