23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 116-328229
Offentliggjort
17.06.2022
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Kredsløb A/S

EU-udbud vedr. levering af fjernvarmeunits/vekslere til Kredsløb Fjernvarme og Kredsløb Transmission


Kredsløb A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kredsløb A/S
CVR-nummer: 40844244
Postadresse: Karen Blixens Boulevard 7
By: Brabrand
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8220
Land: Danmark
Kontaktperson: Jonas Aamøe Laursen
E-mail: joaal@kredslob.dk
Telefon: +45 41857297
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.kredslob.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kredsløb Fjernvarme A/S
CVR-nummer: 40844309
By: Brabrand
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8220
Land: Danmark
Kontaktperson: Jonas Aamøe Laursen
E-mail: joaal@kredslob.dk
Fax: +45 41857297
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kredslob.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kredsløb Transmission A/S
CVR-nummer: 40831703
By: Brabrand
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8220
Land: Danmark
Kontaktperson: Jonas Aamøe Laursen
E-mail: joaal@kredslob.dk
Telefon: +45 41857297
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kredslob.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1fa8875e-9686-4798-bfd3-b7ba1bc269fb/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1fa8875e-9686-4798-bfd3-b7ba1bc269fb/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1fa8875e-9686-4798-bfd3-b7ba1bc269fb/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-udbud vedr. levering af fjernvarmeunits/vekslere til Kredsløb Fjernvarme og Kredsløb Transmission

II.1.2) Hoved-CPV-kode
42000000 Industrimaskiner
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kredsløb Fjernvarme A/S og Kredsløb Transmission A/S ønsker at indgå en rammeaftale om levering af fjernvarmeunits/vekslere til Fjernvarme Plus.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42515000 Fjernvarmekedler
42510000 Varmevekslere, udstyr til luftkonditionering og køling, apparater til filtrering
09323000 Fjernvarme (indenbys)
42500000 Køle- og ventilationsudstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kredsløb Fjernvarme A/S og Kredsløb Transmission A/S ønsker at indgå en rammeaftale om levering af fjernvarmeunits/vekslere til Fjernvarme Plus.

Opgaven er nærmere beskrevet i Kravspecifikation i bilag 6 samt Udkast til rammeaftale i bilag 2.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Design og betjening / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Teknik / Vægtning: 50 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2023
Slut: 31/12/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kredsløb kan forlænge Aftalen i op til 72 måneder på uændrede vilkår.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Største antal: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udbyder prækvalificerer på baggrund af ovenstående udelukkelsesgrunde og egnethedskriterier.

Såfremt der er flere ansøgere/leverandører, end det antal der kan prækvalificeres til afgivelse af indledende tilbud på kontrakten, der ikke er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene samt opfylder minimumskravene til egnethed, prækvalificeres de ansøgere/leverandører, der på baggrund af de adspurgte informationer i afsnit 3.4.2 ”Teknisk og faglig kapacitet” (referencer) vurderes mest egnede (ift. de anførte referencers kvalitative indhold, herunder referencernes sammenlignelighed med den udbudte opgave).

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kredsløb kan forlænge Aftalen i op til 72 måneder på uændrede vilkår.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den maksimale værdi af rammeaftalen vil være den anslåede årlige værdi over en periode på 8 år tillagt 50 %, hvilket er baseret på de historiske indkøb samt det estimerede forbrug af aftalen.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger bedes i ESPD angive nedenstående nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, af-hængigt af hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed, jf. udbudslovens § 142.

Mindstekrav: Udbyder accepterer kun ansøgning fra leverandører, som

• Har en omsætning på minimum 15 mio. danske kr. ekskl. moms pr. år i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår,

• Har en soliditetsgrad på minimum 10 % i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

• Har en omsætning på minimum 15 mio. danske kr. ekskl. moms pr. år i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår,

• Har en soliditetsgrad på minimum 10 % i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Udbyder accepterer kun ansøgning fra leverandører, som i ESPD angiver referencer for de betydeligste lignende opgaver inden for de seneste 5 år forud for ansøgningsfristen, jf. udbudslovens § 143.

Der skal angives minimum 3 og maksimalt 5 referencer. Såfremt Ansøger fremsender mere end 5 referencer, vurderer Udbyder kun på de første 5 referencer angivet i ESPD.

Med ”lignende opgaver” forstås referencer fra levering af fjernvarmeunits/vekslere til beboelsesejendomme, én-familieshuse eller lignende, hvor der er leveret minimum 10 units/vekslere.

Det er et mindstekrav, at ansøgeren/leverandøren har 3 lignende referencer.

Referencelisten bør for hver reference som minimum indeholde følgende oplysninger:

• Navn på ordregiver/kunde og kontaktperson hos ordregiver/kunde,

• Kort og præcis opgavebeskrivelse, herunder angivelse af:

• Hvilke typer af opgaver, der er/var indeholdt i referenceopgaven og ift. hvilken type af anlæg,

• Om der er/var tale om en enkeltstående leverance eller en løbende leverance,

• Hvor mange udførende medarbejdere, der er/var knyttet til referenceopgaven.

• Udførelsesperiode,

• Kontraktsum.

Referencerne må ikke være mere end 5 år gamle (regnet fra fristen for at søge om prækvalifikation, jf. afsnit 2.1 ovenfor). Kun referencer for færdiggjorte opgaver/projekter eller dele af opgaver/projekter, der dokumenterbart er udført eller afsluttet, vil indgå i evalueringen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøgeren/leverandøren har 3 lignende referencer.

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Udbyder prækvalificerer på baggrund af ovenstående udelukkelsesgrunde og egnethedskriterier.

Såfremt der er flere ansøgere/leverandører, end det antal der kan prækvalificeres til afgivelse af indledende tilbud på kontrakten, der ikke er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene samt opfylder minimumskravene til egnethed, prækvalificeres de ansøgere/leverandører, der på baggrund af de adspurgte informationer i afsnit 3.4.2 ”Teknisk og faglig kapacitet” (referencer) vurderes mest egnede (ift. de anførte referencers kvalitative indhold, herunder referencernes sammenlignelighed med den udbudte opgave).

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/06/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/06/2022

Send til en kollega

0.078