23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 112-315892
Offentliggjort
13.06.2022
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Region Syddanmark

Vindere

Udbud af oprensning af grundvand i fire gruber under Kærgård Plantage

(16.05.2023)
Hans Frisesdahl A/S
Estrupvej 17
6600 Vejen

Udbud af oprensning af grundvand i fire gruber under Kærgård Plantage


Region Syddanmark

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Malene Lund
E-mail: mlun@kammeradvokaten.dk
Telefon: +45 31252290
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=333671&B=REGIONSYDDK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=333671&B=REGIONSYDDK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af oprensning af grundvand i fire gruber under Kærgård Plantage

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90733700 Monitering eller bekæmpelse af grundvandsforurening
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Syddanmark vil videreføre den igangværende oprensning af grundvandsforurening i grube 1-4 under Kærgård Plantage. Kærgård Plantage er beliggende mellem Vejers Strand og Henne Strand ud til Nordsøen. Regionen ønsker at indgå aftale med en aktør, der kan bistå regionen gennem oprensningsprocessen med udførelse af kemisk og biologisk oprensning. Planlægning af oprensningen foretages af regionens rådgiver. Der vil ske løbende tilpasning af oprensningsindsatsen for på baggrund af prøveresultater for at optimere behandlingen af forureningen. Opgaven afsluttes efter nedbringelsen af restforureningen til et defineret niveau, der af regionen aftales nærmere med Miljøstyrelsen.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
90733900 Behandling eller genopretning af forurenet grundvand
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Kærgård Plantage

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Syddanmark vil videreføre en igangværende oprensning af grundvandsforurening under fire gruber i Kærgård Plantage. Forureningen er sket i perioden 1956-1973 efter deponering af spildevand fra produktion af vitaminer og lægemidler. Den samlede mængde spildevand er skønnet til 286.000 m3, hvoraf størstedelen er vand. Det egentlige stofindhold er opgjort til ca. 60.000 tons. Heraf er ca. 40.000 tons forskellige uorganiske salte og ca. 15.000 tons salte af organiske syrer. Mængden af miljøfremmede organiske stoffer i det deponerede spildevand er opgjort til mere end 1.500 tons omfattende bl.a. sulfonamider, organiske kvælstofforbindelser, barbiturater, fenoler, klorerede opløsningsmidler, benzen og toluen. Målet med oprensningen er, at forureningen ikke længere skal udgøre en risiko for ophold i klitterne eller for havmiljøet. I relation til forureningens indvirkning på adgang til ophold på stranden, badning og havmiljøet forventes effekten af oprensningen dog først at kunne måles ca. 15 år efter endt afværge, da der ikke skal gennemføres oprensning af selve forureningsfanen. Forud for udbuddet er der sket delvis oprensning i gruberne, herunder ved et demonstrationsprojekt fra 2017-2021. Der er i grube 1-4 etableret de nødvendige afværgeanlæg til gennemførelse af den planlagte oprensning. Planlægning af oprensningsindsatsen udføres af regionens rådgiver, der ligeledes vil føre tilsyn med oprensningens udførelse.

Den udbudte opgave omfatter videreførelse af selve udførelsen af oprensning af grundvandet under grube 1-4 i plantagen. Oprensningen sker under grundvandsspejlet under de fire gruber. Oprensningen sker med injektioner af kemikalier i form af en in situ kemisk oxidation med persulfat, aktiveret med Fentons Rea-gens (FR-ASP), efterfulgt af biologisk nedbrydning med Stimuleret Reduktiv Deklorering (SRD). Den biologiske oprensning vil blive udført såvel med aktiv/semiaktiv drift af recirkulationsanlæg samt passiv drift med injektion af langtidsholdbar donor. For at optimere oprensningen vil den kemiske oprensning blive tilpasset/suppleret med f.eks. surfaktanter. Der vil ske løbende tilpasning af de enkelte oprensningsaktiviteter og det øvrige arbejder i forbindelse med videreførelse af oprensningen. Det må forventes, at omfanget af oprensningsarbejdet vil variere henover forskellige perioder i oprensningen, således at der også vil være perioder med mindre eller uden aktivitet for aktøren. Opgaven afsluttes ved nedbringelsen af restforureningen til et defineret niveau. Da effekten af oprensningen på havmiljøet m.v. først forventes at kunne måles ca. 15 år efter, at oprensningen er tilendebragt, er det definerede niveau for nedbringelsen af forureningen en række stopkriterier (grænseværdier for forureningen) målt i grundvandet under de fire gruber. Stopkriterierne fastsættes efter aftale mellem regionen og Miljøstyrelsen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), af de ydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af funktionelt sammenlignelige ydelser. Der vil i den forbindelse blive lagt særlig vægt på i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med følgende:

- oprensning af grundvandsforurening

- in situ oprensning ved udførelse af kemisk oxidation

- in situ oprensning ved udførelse af biologisk oprensning

- håndtering, herunder blanding, af ætsende/brandfarlige/miljøskadelige kemikalier

- oprensning ved brug af afværgeanlæg, der omfatter recirkulation og SRO-anlæg

og i hvor høj grad erfaringen med ovenstående er sammenlignelig med ydelserne, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af sammenlignelige ydelser, vurderes det i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenter relevant erfaring med at levere de efterspurgte ydelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

Ansøgers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår.

Ansøgers samlede årsomsætning i de tre seneste disponible regnskabsår.

Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskrav til egnethed, jf. nedenfor, angives ansøgers og disse andre enheders samlede egenkapital samt ansøgers og disse andre enheders samlede aktiver fremfor ansøgers soliditetsgrad. Desuden angives samlet årsomsætning i de tre seneste disponible regnskabsår for hver af ansøger og disse andre enheder.

Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskrav til egnethed, jf. nedenfor, kræver ordregiver, at ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Fremlæggelse af årsregnskaber eller uddrag heraf med angivelse af virksomhedens egenkapital og aktiver i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab eller en erklæring om virksomhedens egenkapital og aktiver i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, hvis tallene for egenkapital og aktiver foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Fremlæggelse af årsregnskaber eller uddrag heraf med angivelse af virksomhedens samlede omsætning i de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber eller en erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som minimumskrav kræves en soliditetsgrad på mindst 20 % i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

Som minimumskrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst DKK 10 mio . i hvert af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hver af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

Angivelse af op til 5 referencer omhandlende udførelse af in-situ kemisk oprensning og/eller in situ biologisk oprensning lig ydelserne som kontrakten omfatter, jf. punkt II.1.4) og II.2.4). Referencer må højest være 10 år gamle, regnet fra tidspunktet for aflevering af ansøgning. Perioden på 10 år er fastsat for at sikre en tilstrækkelig konkurrence.

En reference kan omfatte en igangværende opgave. Ansøger skal dog i den forbindelse være opmærksom på, at kun den del af ydelserne angivet i referencen, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9). Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelser, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4), anførte ydelser, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. I den forbindelse bør det i beskrivelsen angives hvordan oprensning er sket, herunder om det er udført ”on site” (in-situ), om en kemisk oprensning er sket med kemisk oxidation og om en biologisk oprensning er sket med Stimuleret Reduktiv Deklorering. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager).

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Baserer ansøger sig på andre enheders uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer eller faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som kontrakten omfatter, jf. punkt II.2.4), skal de konkrete dele af ydelserne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9) og mindstekravet nedenfor.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som minimumskrav kræves erfaring med udførelse af både

- In-situ kemisk oprensning af jord- eller grundvandsforurening med klorerede opløsningsmidler og/eller oliekomponenter, og

- In-situ biologisk oprensning af jord- eller grundvandsforurening med klorerede opløsningsmidler

Det er ikke et krav at erfaringen dokumenteres ved samme reference.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten er betinget af, at der modtages offentlig støtte til projektet i form af statslige midler.

Ordregiver kan opsige kontrakten helt eller delvist, hvis Klagenævnet for Udbud eller de almindelige domstole afgiver et påbud herom.

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.

Tildeles kontrakten en sammenslutning af virksomheder, skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

Kontrakten er baseret på AB Forenklet, men er i vidt omfang tilpasset den konkrete opgave, herunder (bl.a.) henset til udarbejdelsen af arbejds- og detailtidsplaner og entreprenørens ansvar og sikkerhedsstillelse.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/07/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet sker elektronisk via ordregivers elektroniske udbudssystem jf. punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret som bruger. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail: dksupport@eu-supply.com , eller telefon: (+45) 70 20 80 14.

Hvis ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 28. juni 2022 . Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end seks dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret, medmindre fristen samtidig udskydes.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ansøger behøver ikke at underskrive sit ESPD. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt Ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD underskrives af den pågældende deltager. Den ledende Ansøger, der indgiver ansøgningen, behøver ikke at underskrive sit ESPD. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal underskrives af den støttende enhed.

Ansøgeren kan basere sig på andre aktørers tekniske- og/eller økonomiske kapacitet for at opfylde egnethedskravene, jf. punkt III.1.2) og III.1.3), herunder til brug for udvælgelsen, jf. punkt II.2.9). Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske- og/eller økonomiske kapacitet til rådighed for ansøgeren, skal underskrive en støtteerklæring, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i ud-budslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2, 4 og 6, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153.

-o0o-

Beløbet angivet i II.1.5) og II.2.6 ) er Region Syddanmarks skøn over værdien af kontrakten. Den anslåede værdi er forbundet med usikkerhed, da de enkelte resultater af miljøprøver vil være bestemmende for den videre oprensning. Region Syddanmark forventer på baggrund af sit nuværende kendskab til opgavens omfang, herunder forventninger til antallet af injektioner og andre arbejder i oprensningsfasen samt antagelser om tilpasning af projektet, en kontraktsum på mellem 20 og 70 mio. kr. ekskl. moms. Varigheden af kontrakten, angivet i II.2.7), er på samme vis alene anslået. Den faktiske varighed af kontrakten vil afhænge af førnævnte prøveresultater.

Aktørens vil modtage vederlag udmålt efter enhedspriser og i medgået tid. Aktøren er ikke sikret et honorar svarende til en på forhånd fastsat sum.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk ind-købssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/06/2022

Send til en kollega

0.062