23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 109-309253
Offentliggjort
08.06.2022
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Glostrup Varme A/S

Rammeaftale for levering af 2000-2500 fjernvarmeunits til villaer


Glostrup Varme A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Glostrup Varme A/S
CVR-nummer: 33043309
Postadresse: Ørnebjergvej 7
By: Glostrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Schönquist Tobiasen
E-mail: MT@glostrupforsyning.dk
Telefon: +45 43208064
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.glostrupforsyning.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=cnrvesfwic
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: COWI A/S
CVR-nummer: 44623528
Postadresse: Parallelvej 2
By: Kongens Lyngby
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Mikkel Lander Franks
E-mail: mlfr@cowi.com
Telefon: +45 56402399
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.cowi.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=cnrvesfwic
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale for levering af 2000-2500 fjernvarmeunits til villaer

Sagsnr.: A236318
II.1.2) Hoved-CPV-kode
42515000 Fjernvarmekedler - KA01
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rammeaftale for levering af fjernvarmeunits til villaer med pladevarmeveksler til opvarmning af radiator-/gulvvarme samt til produktion af varmt brugsvand.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 35 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09323000 Fjernvarme (indenbys)
42515000 Fjernvarmekedler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Glostrup

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftale for levering af fjernvarmeunits med pladevarmeveksler til opvarmning af radiator-/gulvvarme samt til produktion af varmt brugsvand.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 35 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten forventes indgået fra 1/9 2022 – 31/12 2023 (15 mdr.), herefter med mulighed for forlængelse 4*1 år frem til 31/12 2027.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøgere må ikke være omfattet af udelukkelsesgrunde, der fremgår af Udbudslovens §135-137

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1. Omsætnings minimum for leverance af af fjernvarmeunits for hver af de seneste 3 regnskabsår: Fjernvarmeunitleverandør: 1.500.000 DKK

2. Soliditetsgrad på minimum 10 % i det seneste afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Beskrivelse af ansøgers erfaringer med leveringer af fjernvarmeunits til tilsvarende gaskonverteringsprojekter. Ansøger skal angive maks. 5 referencer, hvor fjernvarmeunits er leveret inden for de seneste 5 år. Ansøger skal give oplysninger

om kunden/ordregiver, kort beskrivelse af opgaven, ansøgerens rolle på opgaven, leverancesum samt start- og slutdato.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at referencelisten indeholder mindst én reference vedrørende levering af fjernvarmeunits til sammenligneligt projekt i karakter med det udbudte, og hvor leverancesummen er over 500.000 DKK.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Jævnfør udbudsmaterialet

Sikkerhedsstillelse og garantier jævnfør AB18 med bygherrens tilføjelser og fravigelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 8 år:

Rammeaftalen kan forlænges med op til 4 gange 12 måneder.

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/06/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 01/07/2022
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/kontakt/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk) skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.1. Klagenævnet for Udbuds e-mail-adresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside www.klfu.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/06/2022

Send til en kollega

0.047