23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 109-308385
Offentliggjort
08.06.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Midtjylland

Rammeaftaler om indledende og videregående forureningsundersøgelser


Region Midtjylland

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 35209352
Postadresse: Regionshuset Viborg, Skottenborg 26
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Simensen
E-mail: jesper.simensen@ru.rm.dk
Telefon: +45 78411999
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.rm.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=333449&B=DK_UDBUD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=333449&B=DK_UDBUD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftaler om indledende og videregående forureningsundersøgelser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90732000 Tjenesteydelser i forbindelse med jordforurening
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Midtjylland udbyder fem (5) parallelle rammeaftaler om anskaffelse af rådgivning og bistand ifm. udførelse af indledende og videregående jordforureningsundersøgelser samt mulighed for udarbejdelse af historikker.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 125 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90732100 Beskyttelse mod jordforurening
90732400 Rådgivning i forbindelse med jordforurening
90732500 Kortlægning af jordforurening
90732600 Måling eller monitering af jordforurening
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Midtjylland udbyder fem (5) parallelle rammeaftaler om anskaffelse af rådgivning og bistand ifm. udførelse af indledende og videregående jordforureningsundersøgelser samt mulighed for udarbejdelse af historikker.

Der henvises til udbudsmaterialet, herunder kontraktbilag 2 for en nærmere beskrivelse af kontraktgenstanden.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisering og bemandingsplan / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Tilbudte medarbejderes kompetencer / Vægtning: 25 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 95 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen forventes at træde i kraft den 1. januar 2023 og udløber automatisk 31. december 2024. Region Midtjylland kan forlænge rammeaftalen med to gange et år til maksimalt 31. december 2026.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver har valgt ikke at opdele kontrakten i henhold til Udbudslovens § 49, idet det vurderes, at der er en naturlig sammenhæng mellem de udbudte ydelser, så de enkelte opgaver, der tildeles under rammeaftalen, mest hensigtsmæssigt varetages af samme leverandør.

Der indgås dog 5 rammeaftaler for derved at gøre opgaven egnet for flere virksomheder.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver har ikke stillet minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen i dette udbud.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver har ikke stillet minimumskrav til teknisk og faglig formåen i dette udbud.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Ordregiver henviser til rammeaftalen.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 5
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/08/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 5 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 31/08/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Den anslåede værdi af rammeaftalen, som anført i afsnit II.2.6) er 95 mio. kr. Den maksimale værdi af rammeaftalen, som anført i afsnit II.1.5) er 125 mio. kr., hvilket skyldes usikkerhed om behovet for undersøgelser, bl.a. som følge af PFAS-undersøgelser, overfladevandundersøgelser og eventuelle undersøgelser, der aktuelt ikke er kendte/behov for. Hertil kommer usikkerhed om politiske prioriteringer.

__

Udelukkelsesgrunde:

Tilbudsgiver, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens §§ 135-136 og § 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 4 er udelukket fra at deltage i udbuddet. En tilbudsgiver, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundende §§ 135-136 og § 137, stk. 1, nr. 1, 2 eller 4 vil blive udelukket fra udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af Ordregiver fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgiverens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

__

Foreløbig dokumentation:

Som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, skal tilbudsgiver alene fremsende udfyldt ESPD sammen med tilbuddet.

__

Endelig dokumentation:

Efter tilbudsevalueringen (men inden meddelelse om kontrakttildeling) agter Ordregiver at indhente endelig dokumentation for, at de vindende tilbudsgivere ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde.

Tilbudsgivere skal efter anmodning fra Ordregiver dokumentere ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene, ved fremlæggelse af serviceattest eller tilsvarende, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 2.8.6. Serviceattesten må være op til 6 måneder gammel regnet fra Ordregivers anmodningstidspunkt.

Som følge af artikel 5k i Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, skal tilbudsgivere efter krav fra Ordregiver fremsende: Underskrevet erklæring (udbudsbilag B).

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/06/2022

Send til en kollega

0.062